Niet po­chýb o tom, že zdravý spá­nok má bla­ho­darný úči­nok na tvoj or­ga­niz­mus, ktorý sa po­čas noci re­ge­ne­ruje a ty vstá­vaš správne na­bu­dená do no­vého dňa. Každá z nás pre­fe­ruje iný druh noč­nej bie­lizne, ale skú­šala si aj spá­nok iba tak bez py­žama? Aké be­ne­fity ti z toho vy­plý­vajú?

1. Je to jed­no­duch­šie

Zvyk­núť si spať bez py­žama tiež môže zna­me­nať me­nej py­žám v šat­níku, tým pá­dom me­nej pra­nia, žeh­le­nia a skla­da­nia ob­le­če­nia i me­nej vy­ho­de­ných pe­ňazí.


foto: pe­xels.com

2. Ve­čer ešte stih­neš pár kro­kov na­viac

Mnoho žien i mu­žov príde do­mov zo školy či z práce a pre­zle­čie sa rovno do py­žamy. Ve­čer už väč­ši­nou iba pre­se­dia alebo pre­le­žia na gauči. Na roz­diel od tých z nás, ktorí si hneď ne­ob­lie­kame py­žamo a uro­bíme v bež­nom ob­le­čení na­prí­klad ešte zo­pár kro­kov.

3. Cí­tiš sa šťastná a voľ­nej­šia

Pred­stav si ten uvoľ­ňu­júci po­cit le­žať v po­steli cel­kom nahá. Žiadne ob­le­če­nie, no­ha­vičky, ani len tá po­čas dňa ob­me­dzu­júca pod­pr­senka. Však je to su­per po­cit, ktorý do­káže vy­vo­lať úsmev na tvári?


foto: pe­xels.com

4. Jemný kon­takt po­kožky s po­kož­kou

Nič sa ne­vy­rovná nád­her­nému po­citu „koži na koži“ dvoch za­mi­lo­va­ných. Na­vyše telo pro­du­kuje značné množ­stvo hor­mónu lásky – oxy­to­cínu, ktorý ti na­vyše do­po­máha cí­tiť sa skvelo.

5. Kva­lit­nejší spá­nok

Nič ťa ne­ťahá, nič ťa ne­tlačí, nič sa ti nek­rúti – takže ne­máš žiadny prob­lém so zby­toč­ným ob­le­če­ním. Zby­točne sa ne­pre­ha­dzu­ješ a tvoj spá­nok je tým pá­dom hl­bší a kva­lit­nejší.


foto: pe­xels.com

6. Zlepší stav po­kožky

Po­kožka tela je po­krytá často via­ce­rými vrstvami ob­le­če­nia po celý deň, prečo je ne­dop­riať po­cit voľ­nosti as­poň v noci? Dajte telu šancu dý­chať!

7. Pri­me­raná pro­duk­cia a re­gu­lá­cia kor­ti­zolu

Keď spíš nahá, po­má­haš si tak udr­žia­vať tep­lotu tela v opti­mál­nom roz­me­dzí. Ak sa telo po­čas spánku v tomto prí­pade vply­vom ne­účel­nej vrstvy ob­le­če­nia pre­hreje, má to za ná­sle­dok zvý­šenú hla­dinu kor­ti­zolu. Taký stav môže viesť k úz­kosti či k vy­so­kému krv­nému tlaku. Vyš­šia úro­veň kor­ti­zolu je spo­jená tak­tiež s ri­zi­kom ukla­da­nia te­les­ných tu­kov a straty sva­lo­vej hmoty.


foto: pe­xels.com

8. Bu­deš skrátka zdrav­šia

Spá­nok „na­ľahko“ správne vy­va­žuje hod­noty me­la­to­nínu i ras­to­vého hor­mónu. Che­mi­ká­lií, ktoré pô­so­bia pre­venčne voči star­nu­tiu a sú ne­vy­hnutné pre cel­kové zdra­vie or­ga­nizmu.

Komentáre