Ho­vorí sa, že je ťažko žiť ľahko…A všetci vieme, že niečo pravdy na tom bude. Ži­jeme v rých­lej dobe, kde sú akoby sa­moz­rej­mos­ťou rýchle po­city (me­niace sa z mi­núty na mi­nútu) a rýchle myš­lienky (kedy vám ich pre­bieha v hlave asi mi­lión na­raz)…

Ne­mali by sme sa stať obe­ťou svo­jich vlast­ných myš­lie­nok a po­ci­tov, ale práve na­opak – my sme tí páni, ktorí majú ovlá­dať svoju hlavu a na­sme­ro­vať svoje mys­le­nie a ener­giu správ­nym sme­rom. Skúste sa preto cvi­čiť v tomto:

Ne­rieš mi­nu­losť

Čo bolo bolo, mi­nu­losť ne­zme­níte, ale mô­žete ovplyv­niť svoju bu­dúc­nosť…Preto vždy, keď sa pri­chy­títe pri tom, ako sa vra­ciate v myš­lien­kach späť, za­čnite na­opak mys­lieť na to, čo by ste chceli do­siah­nuť.

Ne­zá­viď

Príde ti, že každý okolo teba je šťast­nejší ako ty? Vieš o tom, že každý člo­vek, kto­rého si stre­tol a stret­neš v sebe zvá­dza boj, o kto­rom ty ne­máš ani tu­še­nia? Preto ni­kdy ni­komu ne­zá­viď, zby­točne plyt­váš ener­giou, ktorú by si mo­hol ve­no­vať nie­čomu kraj­šiemu.

unsp­lash.com

Kašli na to, čo si druhí o tebe mys­lia a ho­vo­ria

Čo tým vy­rie­šiš, ak si to bu­deš pri­púš­ťať? Nič…Jedna vec, ktorá ti v ži­vote po­môže, je na­učiť sa ne­vší­mať si „reči“. Kto chce si aj tak nájde a ak sa bu­deš sna­žiť nie­komu zby­točne za­pá­čiť, aj tak sa po­tom nájde nie­kto, komu sa ne­bu­deš pá­čiť v tej dru­hej po­dobe…Preto buď sám se­bou, pre­tože iba tak k sebe pri­tiah­neš tých správ­nych ľudí.

Kto je zod­po­vedný za tvoje šťas­tie?

Pre­staňme sa vy­ho­vá­rať na ro­di­čov, alebo pod­mienky, ktoré nám boli dané. Každý máme svoju vlastnú cestu ži­vo­tom a čím skôr si uve­do­míš, že za svoj ži­vot si zod­po­vedný len ty sám a ni­kto iný, tým skôr ho bu­deš môcť zme­niť. Uve­dom si, že za­tiaľ čo ty spíš a sní­vaš o úspe­chu, druhý na ňom usi­lovne maká…

Nauč sa za­tvo­riť dvere

Nie preto, že si drzý, aro­gantný, alebo ne­máš čas…Ale preto, že nie­ktoré dvere jed­no­du­cho ni­kam ne­vedú.

unp­lash.com

Chce to úsmev

Treba sa usmie­vať – rob to aj na­silu a uvi­díš, že naj­skôr to ro­bíš z po­vin­nosti a zrazu sa usmie­vaš úplne pri­ro­dzene. Úsmev nezb­li­žuje iba ľudí, ale úsmev aj lieči. Vieš o tom, že úsmev vlastne vy­chá­dza z bru­cha a keď sa sme­ješ, nie­lenže po­sil­ňu­ješ brušné svals­tvo, ale aj oby­čajný malý úsmev pro­spieva trá­ve­niu a vlastne tým pá­dom ve­die k plo­chému brušku?

Ne­pre­mýš­ľaj pri­veľmi

Nič ne­treba pre­há­ňať a hlavne skús oslo­bo­diť svoju my­seľ od ne­ga­tív­nych myš­lie­nok. Vždy keď sa pri­stih­neš pri tom, že mys­líš na niečo ne­ga­tívne, za­stav to a za­čni mys­lieť na niečo po­zi­tívne. Snaž sa viac dr­žať v mysli svoje ciele, ako svoje krivdy a ne­ús­pe­chy. Je len na tebe, čím bu­deš chcieť vy­pĺňať svoju my­seľ a svoj ži­vot.

 

…A ne­za­budni, že tvoja bu­dúc­nosť zá­visí od toho, čo ro­bíš a čo si mys­líš dnes…

Komentáre