Dvad­siatka je čas ži­vota, v kto­rom pre­mýš­ľaš o snoch, roz­ho­du­ješ sa či ostať na škole alebo ísť pra­co­vať, sna­žíš sa udr­žať na uzde to dieťa, ktoré drieme v tebe.

Keď sa ti všetko zdá byť po­chmúrne, otá­čaš sa na ka­ma­rátky a vaše vý­jazdy do mesta, len, aby si prišla na iné myš­lienky.  Ale, stále si  nú­tená sa s tým všet­kým vy­spo­ria­dať.

Každý deň sa pre­bú­dzaš v rôz­nom čase  a cho­díš  spať ne­skoro v noci.

Máš práce vyše hlavy, prí­liš veľa ko­níč­kov, kto­rým sa ne­stí­haš ve­no­vať a sna­žíš sa udr­žať si spo­lo­čen­ský ži­vot. Ale ni­kdy by si ne­mala za­bú­dať na svoje ka­ma­rátky, ktoré sú ochotné byť tu pre teba za­kaž­dým, keď ich po­tre­bu­ješ.

ed934c4e5c401fe130fb467d20196c31

pin­te­rest.com

Spriaz­nená duša

Táto osoba ťa  vtiahne do svojho ži­vota. Spo­je­nie s ňou je veľmi hl­boké. Uzemní  ťa. Je úp­rimná, ob­zvlášť, v ča­soch, kedy pravdu nech­ceš po­čuť.

Pri­ve­die ťa k svetlu.  Pri­ve­die ťa k tvojmu du­šev­nému ja . Po­môže ti po­ro­zu­mieť hĺbku sveta.

Je na­blízku, aby ti pri­po­me­nula, ako vieš sku­točne mi­lo­vať.

1da93db2fd59c12b86a51d7ed3987957

pin­te­rest.com

Ak­ti­vis­tka

Každá po­tre­bu­jeme osobu, ktorá nás núti vy­jad­riť svoje ná­zory. Aj keď s te­bou ne­sú­hlasí, vy­núti, ke­dy­koľ­vek si nájde čas na roz­ho­vor s te­bou .

Chce, aby si si po­sil­nila svoje ná­zory a ich dô­vody.

A to je dô­le­žité v tomto veku.

The drin­king buddy

Áno, dvad­sať ro­kov je o do­sia­hnutí svo­jich snov, kto­rých vý­sledky uvi­díš ne­skôr.  Ale ak sa ne­skôr po­zrieš na svoju mi­nu­losť, bude celá o práci.

Všetky po­tre­bu­jeme ta­kúto osobu, ktorú za­vo­láme na víno a ona bude sú­hla­siť vždy..aj keby bol uto­rok.

Po­zná všetky kluby v meste.  Vždy je za to, aby ste sa vy­kaš­lali na prácu, čo zna­mená, že sa idete opiť.

The Gos­si­per

Táto osoba je naj­lep­šia na kle­bety,  pre­tože dáva zmy­sel a pries­tor na každé malé ta­jom­stvo.

Či už ide o po­li­tiku, chlapca, s kto­rým si bola mi­nulý týž­deň na  rande,  tvoja  gos­sip­per  ka­ma­rátka ťa vy­po­čuje.

pexels-photo (2)

pe­xels.com

Wor­ko­ho­lik

Vždy bu­deš mať ka­ma­rátku, ktorá je po­hrú­žená do svo­jej práce a bude ťa mo­ti­vo­vať, aby si bola aj ty. Ne­us­tále ti zruší do­hod­nuté stret­nu­tie na kávu.

Bu­deš pre­mýš­ľať o tom, že by si za­čala pra­co­vať, čo ti príde lep­šie ako  pra­co­vať na sebe.

Naj­lep­šia ka­ma­rátka

Za­ži­ješ s ňou každú vec. Každý sen, roz­ho­vor, prob­lémy v práci. Ne­bude ťa sú­diť.

Mô­žeš jej za­vo­lať aj upro­stred noci a vy­pla­kať  sa jej na ra­mene. Uvarí ti čaj alebo ti podá pivo.

Toto pria­teľ­stvo je naj­dô­le­ži­tej­šie v tvo­jom ži­vote.  Od­pustí ti každú hádku a za­budne na ňu.

3ce38d0b28905f57bc7ff2b7d8e0a35d

pin­te­rest.com 

Pria­teľ­stvá, ktoré si utvo­ríš v dvad­siatke, budú mať vplyv na osobu, kto­rou sa sta­neš.  Toto ob­do­bie je dô­le­žité pre teba, tvoju prácu a tvoju bu­dúc­nosť.

Vy­be­raj si múdro, ale ne­za­bú­daj, že máš byť pria­te­ľom aj pre dru­hých.

Komentáre