Keď si mala dva­násť, bola si nie­kde inde. Mala iné sny a túžby. Roz­mýš­ľala a chcela si iné ne­pod­statné veci ako te­raz. Ča­som všetci do­sta­neme zmy­sel, rozum a hod­noty, ktoré nás for­mujú do ľudí, akými sme dnes. A nie­kedy všetko zá­visí od tvojho prí­stupu, preto si ne­kom­pli­kuj zá­kladné veci. Ži­vot ťa aj tak na­učí, že inak nejdú.

  1. Ni­kdy, ale ni­kdy ne­mô­žeš mať všetko! Tak sa uskromni, buď vďačná a maj po­koru. No ne­pres­tá­vaj na sebe pra­co­vať. Len ne­žia­daj prí­liš veľa.

    unsp­lash.com

  2.  Láska je len jedna! Ľú­biť mô­žeš toľ­ko­krát v ži­vote a toľ­kými spô­sobmi. Ro­di­čov, pria­te­ľov, zvie­ratá. Ale tá ozaj­stná láska si ťa po­čká a vtedy po­cho­píš, že je len jedna, ne­opí­sa­teľná a ne­ko­nečná.
  3.  Veci sa dejú pre teba, nie tebe! Prijmi všetko, čo sa ti deje a mysli po­zi­tívne, uľah­číš to sama sebe. Nechci všetko hneď, keď to ty uznáš za vhodné. Ono to má zmy­sel, že ten chla­pec nie je te­raz tvoj a že to, čo má tvoja ka­moška nie je aj tvoje. Raz ti to dá krásny zmy­sel.

    unsp­lash.com

  4.  Ne­ča­kaj pod­poru od ni­koho, je to predsa tvoj ži­vot, nie ich ! Ča­som po­cho­píš, že to, čo ťa trá­pilo naj­viac malo naj­väčší vý­znam pre vy­bu­do­va­nie tvojho ja. Ne­ča­kaj a ne­vy­čí­taj, že pri tebe ni­kto ne­stojí alebo ne­pod­po­ruje tvoj sen. Je to predsa tvoj sen.
  5.  Stráž si seba ! Ne­lám si hlavu nad in­di­ví­du­ami, ktoré ti chcú ub­lí­žiť alebo čer­pať ener­giu. Stráž si svoj vlastný svet a tých na­okolo sa ne­snaž me­niť. Maj svoje pri­ority a hod­noty a ne­pod­ria­ďuj ich. Len tak budú ak­cep­to­vané tými správ­nymi ľuďmi bez vý­či­tiek.

To naj­lep­šie, čo v ži­vote máš si ty sama, ro­dina a praví pria­te­lia. Zvyk­neme ro­biť pre tých os­tat­ných všetko. Tak si zvykni ro­biť to aj sama pre seba! 🙂

A hlavne ne­za­budni, že čo dá­vaš, to do­stá­vaš späť. A ženy? Buďte viac re­belky, než he­rečky 🙂

Komentáre