„Ahoj moja, čo ro­bíš zaj­tra okolo pia­tej ?“

 „Ehm… No… Ja už niečo mám. Ale v so­botu by som možno mala čas.“

Znie vám to ako roz­ho­vor naj­lep­ších ka­ma­rá­tok ? Asi veľmi nie. Každá z nás už ur­čite má (alebo mala) naj­lep­šiu ka­ma­rátku. Sľu­bo­vali ste si, že vás ani muži ne­roz­de­lia, že raz bu­dete bý­vať spolu v jed­nom dome, že pre­ces­tu­jete celý svet, alebo že si za­lo­žíte spolu blog a bu­dete „slávne“. Lenže žiadne pria­teľ­stvo nie je navždy. Či už vás roz­delí spo­mí­naný muž, práca, diaľka, alebo vy­soká škola, tak či onak všetko krásne raz skončí.

Ako však pre­dísť zby­toč­nému trá­pe­niu ? Exis­tujú va­rovné sig­nály, kedy do­ká­žete ur­čiť, že ko­niec pria­teľ­stva už klope na dvere. Mys­lím si, že každá žena už pre­šla ne­ja­kým tým roz­cho­dom, alebo roz­pad­nu­tím naj­lep­šieho pria­teľ­stva. Dnes by som vám teda chcela pod­su­núť nie­koľko va­rov­ných sig­ná­lov, ktoré by sme ne­mali pod­ce­ňo­vať. Nie­kedy sa práve skor­ším ana­ly­zo­va­ním dá za­chrá­niť na­štr­bený vzťah s ka­ma­rát­kou, alebo na­opak, ukon­čiť ne­zdravé pria­teľ­stvo. Ak si pri viac ako troch va­rov­ných sig­ná­loch po­viete, že to presne sedí na vás, ur­čite ne­ča­kajte na zá­zrak, a ko­najte.

1) „Po­čuj, ne­máš po­ži­čať 3€ ? Vrá­tim ti ich po­tom spolu s tými 5€, čo si mi po­ži­čala pred týžd­ňom.“

Zdá sa vám, že je taká veta od naj­lep­šej pria­teľky v po­riadku ? Nie­ktoré pria­teľky sú ochotné na­toľko, že od­pus­tia aj ta­kéto dlhy, av­šak ni­kdy to ne­treba hnať do ex­tré­mov. Ak aj ste dob­ro­sr­dečná osoba, ktorá nemá prob­lém po­ži­čať, alebo da­ro­vať aj to po­sledné, mali by ste sa mať na po­zore, čo sa pop­rí­pade skrýva za „tou naj­lep­šou“. Nie ste predsa jej mama, aby ste jej dá­vali pe­niaze na koz­me­tiku, jedlo, kávu, alebo na čo­koľ­vek iné. Tento prob­lém je podľa mňa veľmi častý, a tiež aj zá­važný, na­koľko vie ne­prí­jemne na­štr­biť dô­veru v pria­teľ­stve.

RADA č.1 – Keď už chcete po­ži­čať ne­jakú sumu, po­roz­prá­vajte sa s pria­teľ­kou, či jej ozaj pe­niaze treba a na čo ich vy­užije. Aby ste sa uis­tili, že za pe­niaze si len chce súrne niečo kú­piť, kúpte to s ňou. Stále sle­dujte kam vaše po­ži­čané pe­niaze idú.
RADA č.2 – Kým ne­vy­rovná je­den fi­nančný dlh, ne­po­ži­čia­vajte ďal­šie pe­niaze. Na­kopí sa to, a ani ona ani vy ne­bu­dete mať pre­hľad v tom, kto komu čo dlží.
RADA č. 3 – Ak dlh pre­rás­tol do väč­ších roz­me­rov, ne­obá­vajte sa po­roz­prá­vať na­prí­klad s ma­mou ka­ma­rátky, a vy­rie­šiť tento prob­lém takto.

MOJA RADA – Ka­ma­rát­stva za­lo­žené na výške vášho zo­statku na účte sú vzťahmi, od kto­rých ja osobne dá­vam ruky preč. Ak si po­ži­čia raz, na­naj­výš tri krát, ešte sa to pre­kus­núť dá. Ale ak sa to opa­kuje, treba to za­čať čím skôr rie­šiť. Či už roz­ho­vo­rom s ňou, res­pek­tíve s nie­kým z jej prí­buz­ných.

2)  „Ne­dala si mi ešte like na po­slednú fotku na Ins­ta­grame.“

So­ciálne siete sú naj­väč­ším mo­der­ným vra­hom vzťa­hov. Ži­vot sa čo­raz viac stáva bo­jom o ko­men­táre a ozna­če­nia „Páči sa mi to“. Veľmi veľa pria­teľs­tiev fun­guje viac na so­ciál­nych sie­ťach ako v re­a­lite, a vaša údajná pria­teľka s vami v re­a­lite veľa slov ne­pre­hodí. Smut­ným fak­tom je, že ak sa pre­sta­nete priam „vtie­rať“ na so­ciál­nych sie­ťach svo­jej pria­teľke, je veľmi možné, že si už o chvíľu nájde náh­radu. Je to hrozné, ale je to tak. Po­kiaľ jej pod každú fo­to­gra­fiu niečo ne­na­pí­šete, pre­stá­vate pre ňu exis­to­vať. Tento prob­lém však „na­šťas­tie“ trápi pre­važne ženy a diev­čatá pod 18 ro­kov. Sú­vi­sia­cim dô­vo­dom cho­rého pria­teľ­stva môže byť tiež zdie­ľa­nie fo­to­gra­fií vás, bez vášho sú­hlasu. Vaša ka­ma­rátka za­zdieľa fotku vás na ne­ja­kej párty, keď ste si „hr­kli“ tro­chu viac, alebo fo­to­gra­fiu z kto­rej vy­cí­tite, že mô­žete byť na smiech.

RADA č.1 – Priamo s ka­ma­rát­kou sa do­hod­nite, že ne­bu­dete zdie­ľať fo­to­gra­fie tej dru­hej, bez jej sú­hlasu.
RADA č.2 – Prob­lémy riešte rad­šej na­živo, nie cez so­ciálne siete. Cez Fa­ce­book vie byť od­vážny každý, ale v re­a­lite to je úplný opak.
RADA č.3 – Po­roz­prá­vajte sa o tom, že aj keď jej ne­ko­men­tu­jete každú fo­to­gra­fiu, rad­šej jej po­viete na­živo, že jej daný out­fit pri­stane. Je to úp­rim­nej­šie, a viac to roz­jasní ná­ladu.

MOJA RADA – Ak sa na­živo ne­do­ká­žete po­roz­prá­vať, a fun­guje vám vzťah iba cez správy, je to o ni­čom a nie je to re­álne pria­teľ­stvo. Skúste trá­viť viac času spolu na­živo (alebo aj cez Skype) a najmä roz­prá­vajte.

3) „Áno, kú­pila si si krásnu ka­belku. A po­zri, ja som si kú­pila nové to­pánky, no nie sú krásne ?“

Toto je len men­šou ukáž­kou pred­bie­ha­nia ka­ma­rá­tok. Ni­kdy, ale že ozaj ni­kdy sa ne­pred­bie­hajte v tom, kto si čo väč­šie a lep­šie kú­pil. Ak chcete mať ka­ma­rátku, pred kto­rou sa mô­žete iba chvá­liť (alebo presne na­opak – ona sa stále chváli pred vami), niečo nie je v po­riadku. Pria­teľ­stvo nie je sú­ťaž, kde vám zá­leží iba na tom, či vy­ze­ráte lep­šie ako tá druhá.

RADA č.1 – Ot­vo­rene po­ve­dzte pria­teľke, že sa vám ta­kéto „sú­ťaže krásy a ma­jetku“ ne­pá­čia. Vy­svet­lite jej, že chvá­liť sa nie je ni­jako zau­jí­mavé, po­kiaľ je prí­liš časté.
RADA č.2 – Ne­klamte jej pri kaž­dej vy­chvá­le­nej veci, že je pre­krásna. Úp­rimne po­ve­dzte svoj ná­zor, že aj keď vám sa to ne­páči, na nej to môže vy­ze­rať skvele. Ak je re­álna ka­ma­rátka, kri­tiku zne­sie.
RADA č.3 – Choďte na­ku­po­vať spolu, aby sa vám ne­skôr chvá­liť ne­mu­sela ☺ Toto je tro­chu zby­točná rada, ale mne osobne to v jed­nom (dnes už ukon­če­nom) pria­teľ­stve spo­čiatku po­mohla.

MOJA RADA – Opäť naj­viac po­máha roz­ho­vor z očí do očí. Po­kojne jej vy­svet­lite, že aj keď ju máte ozaj rada, nie­kedy to chvá­le­nie vám ozaj vadí.

4)  „Pre­páč, dnes sa ne­mô­žeme stret­núť, idem s Iva­nom.“
„Ale veď si s ním bola aj včera, aj v uto­rok, aj v pon­de­lok…“

Nemá na vás čas, kvôli chla­povi. Toto je ozaj veľ­kým prob­lé­mom u žien nad 17 ro­kov. Aj krát­kemu vzťahu ve­nuje každý deň, a vás stále do­okola od­bíja. Témy vzťahy ver­zus ka­ma­rát­stva sú veľmi cit­livé, a treba ve­dieť ako na to. Aby na vás na­ko­niec ka­ma­rátka ne­vyš­tekla, či ná­ho­dou nie ste les­bička. S týmto sú­visí aj ďalší prob­lém, ku kto­rému sa ešte do­sta­neme. Je to nad­merné na­via­za­nie na pria­teľku. Ale o tom po­tom.

RADA č.1 – Urobte si menší „roz­vrh“ spolu s ka­ma­rát­kou, kedy sa bu­dete stre­tá­vať. Každý tretí deň môže byť ozaj v po­riadku, na­koľko s pria­te­ľom mieni spo­čiatku trá­viť viac času. Všetko sa ča­som vy­rovná, a možno na­ko­niec bude s vami trá­viť opäť viac času ako s ním.
RADA č.2 – Spoz­ná­va­nie sa s jej pria­te­ľom mi ne­príde veľmi vhodné, na­koľko je to jej naj­väč­šie sú­kro­mie. Ak sa aj spoz­náte s jej mi­lo­va­ným, ne­tlačte sa im do vzťahu. Ani vám by ne­bolo prí­jemné, že na­miesto ro­man­tic­kej ve­čere vo dvo­j­ici pri vás sedí vaša ka­ma­rátka a or­lím zra­kom sle­duje každý jeho po­hyb.
RADA č.3 – Ne­pria­teľte sa s ním. Veľa žien to ozaj ne­znáša, ak sa ich ka­ma­rátka snaží nad­via­zať kon­takt s ich pria­te­ľom. Môže to byť ozaj ne­prí­jemné, a na­ko­niec vás ka­ma­rátka ob­viní, že jej ho chcete „pre­brať“.

MOJA RADA – Ne­ne­chajte ka­ma­rátku, aby svojmu mi­lému o vás ho­vo­rila rôzne vaše osobné ta­jom­stvá. Vo­pred si ur­čite hra­nice, aby vaše sú­kromné veci ne­skon­čili me­dzi šies­timi očami, na­miesto šty­roch.

5) „Poďme dnes von, ur­čite ti nie je tak zle.“ 

Ne­mô­žete spolu trá­viť každý je­den deň od rána do ve­čera a ve­čer spolu te­le­fo­no­vať. Úp­rimne po­ve­dané, je to choré. Tiež pod tento prob­lém spadá – „Čo je moje, to je aj tvoje.“ Ne­mô­žete do­vo­liť, aby za vás od­pi­so­vala na správy, rie­šila prob­lémy, a bola va­ším dru­hým ja.

RADA č.1 – Vy­svet­lite, že každý má svoje sú­kro­mie, a chcete trá­viť čas aj so svo­jou ro­di­nou, alebo inými zná­mymi.
RADA č.2 – Ne­do­voľte jej pre­hra­bo­vať váš mo­bil. Po­kúste sa do­hod­núť reb­rí­ček vecí, ktoré sú už za hra­ni­cami nor­mál­neho ka­ma­rát­stva.
RADA č.3 – Ne­buďte spolu každý deň. Rých­lej­šie sa po­tom do­ká­žete po­há­dať, a za­čnete mať „po­nor­kovú cho­robu“, kedy už po pár dňoch ne­us­tá­leho stre­tá­va­nia bu­dete mať nervy na drô­tiku.

MOJA RADA – V žiad­nom prí­pade vám ne­smie kon­tro­lo­vať každý krok. Ak ne­do­káže ak­cep­to­vať sú­kro­mie, treba sa s ňou o tom me­dzi štyrmi očami po­roz­prá­vať.

Dú­fam, že vám tieto rady po­môžu a pre­hod­no­títe prob­lémy pria­teľ­stva. Zá­kla­dom je ne­há­dať sa, ale skú­siť nájsť prob­lém a dis­ku­to­vať o ňom. Veci treba rie­šiť s chlad­nou hla­vou, aj keď sa to často zdá byť ne­možné.

foto: Mi­chele Ra­va­sio

Komentáre