Ve­rím na spriaz­nené duše. Sa­moz­rejme, každý člo­vek na svete musí mať tú svoju, aby sa cí­til dobre.

Náj­de­nie spriaz­ne­nej duše je veľmi upo­ko­ju­júce, pre­tože vieš, že si s nie­kým, kto ti sku­točne roz­umie a kto ťa chápe v kaž­dej si­tu­ácii. Spriaz­nená duša sa nie­kedy de­fi­nuje aj ako „nie­kto, kto má schop­nosť pre­ko­nať (a pre­žiť) s te­bou všetky veci po zvy­šok ži­vota“.

Daj si však po­zor, pre­tože nie vždy sa ocit­neš vo vzťahu, v kto­rom je tvoj par­tner tvoja spriaz­nená duša. Dnes ti pri­ná­šam 4 znaky, ako to zis­tíš.

Nech­cete tie isté veci

Je­den z naj­jas­nej­ších zna­kov, že tvoj par­tner nie je tvoja spriaz­nená duša je, že nech­cete rov­naké veci. A to ne­zna­mená len to, že ne­sú­hla­síte čo bu­dete mať na ve­čeru – hoci aj to môže byť znak, ale skôr ne­sú­hla­síte s rov­na­kými ži­vot­nými cieľmi. Či už si že­láte do­kon­čiť vy­sokú školu, ces­to­vať po svete, man­žels­tvo, deti alebo ka­ri­éru. Ako pár by ste mali byť na jed­nej vlne.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­chý­bate si, keď ste od seba od­lú­čení

Ak ti ne­chýba tvoj par­tner, keď je preč, alebo ho do­konca dob­ro­voľne nie­kam po­šleš, môže to byť zlé zna­me­nie. Vy­jad­re­nie ako: „Mám po­cit úľavy a vy­chut­ná­vam si skvelý čas bez neho,“ ne­musí byť pre tvoj vzťah zdravý.

Nie si pri ňom naj­lep­šia ver­zia sa­mej seba

Pevný, ras­túci a pravý vzťah spoz­náš aj podľa toho, že ťa mení. Že pri par­tne­rovi chceš byť tou naj­lep­šou oso­bou na svete. Ak máš však po­cit, že v po­sled­nej dobe sa stre­tá­vaš s ne­ga­tív­nymi myš­lien­kami a emó­ciami (ako je dep­re­sia, plač, zlosť, žiar­li­vosť), je to silný uka­zo­va­teľ toho, že tvoj par­tner nie je tvoja spriaz­nená duša.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­verí ti na 100 %

Dô­vera je ako le­pidlo, ktoré udr­žiava vzťah dvoch osôb spolu. Takže ak tvoj par­tner po celú dobu spo­chyb­ňuje tvoje ná­zory alebo myš­lienky, na­stal čas na to, aby si vzťah pre­hod­no­tila. Nie­ktorí ľu­dia majú prob­lémy s dô­ve­rou, pre­tože si za­žili zlé mi­nulé vzťahy, ale ak je tvoj par­tner tvoja spriaz­nená duša, mal by ti dô­ve­ro­vať.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre