2SIS cos­me­tics

Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

2SIS sú dve ses­try. Jedna je che­mička, druhá gra­fická dizaj­nérka. Svoje vedo­mosti spo­jili do jed­ného biz­nisu — výroby domá­cej koz­me­tiky.

Ako vzni­kol celý kon­cept 2SIS cos­me­tics?

Nie­kedy pred Via­no­cami v roku 2013, sa moja ses­tra Katka pus­tila do výroby hand­made bal­za­mov na pery ako dar­ček pre mňa a ďal­šie dám­ske osa­den­stvo z rodiny. Lenže tie bal­zamy sa jej veľmi nepo­da­rili, a potom mi pove­dala: „Veď ty si che­mik, prečo nevy­ro­bíš lep­šie bal­zamy alebo mydlá?“. Dovtedy ma nič také nena­padlo. Naštu­do­vala som si výrobu, zosta­vila som si recept a o pár dní som mala prvé mydlo. Bolo to úžasné a začalo ma to veľmi baviť. Čoraz viac som sa zau­jí­mala o výrobu a vlast­nosti látok pou­ží­va­ných v koz­me­tike, štu­do­vala som knihy a blogy. Kaž­dým dňom som tomu veno­vala viac a viac času, sna­žila som sa ísť stále hlb­šie, až sa mi začali pred očami vyná­rať recepty na nové pro­dukty. Išlo to cel­kom pri­ro­dzene, a tak je tomu dodnes. Neus­tále sa vzde­lá­vam a robím to, čo milu­jem.

14990922_657533077746174_3793337723354664271_o-1024x772 zdroj: 2SIS cos­me­tics

Ako sa záľuba výroby mydiel pre­ta­vila až do biz­nisu?

Keď som sa pozrela, čo mám v kúpeľni, zis­tila som, že väč­šinu z toho viem vyro­biť. Začala som všetko nahrá­dzať vlast­nými výrob­kami. Teraz pou­ží­vam veci, ktoré mi neub­li­žujú a vidím aj sama na sebe, že koža a kva­lita vla­sov sa mi o dosť zlep­šila. Vždy výrobky tes­tu­jem najprv na sebe. Zo začiatku som ich roz­dá­vala zná­mym a dostá­vala pozi­tívne ohlasy. Naplno sa to začalo, až keď ma vylú­čili zo školy. To bolo také „nakop­nu­tie“, pove­dala som si, že to asi nebola tá správna cesta a so ses­trou sme sa roz­hodli, že je ten správny moment zalo­žiť firmu. Idea, kon­cept a dizajn značky už boli hotové, pre­tože boli výsled­kom ses­tri­nej dip­lo­mo­vej práce. Tak sme sa pus­tili do tej právno-eko­no­micko-admi­ni­stra­tív­nej čin­nosti.

Takže ste sa do toho pus­tili sami so ses­trou?

Áno, sme dve. Ja som che­mička, ona gra­fická dizaj­nérka. Každá sme z iného oboru a tie sa per­fektne spo­jili v 2SIS cos­me­tics. Všetko si robíme samé, cez výrobňu, ktorú sme si pos­kla­dali, vyma­ľo­vali, pris­pô­so­bili štan­dar­dom, až po e-shop. Je to super, veľa vecí sa pri tom člo­vek naučí. Dodá to tiež seba­ve­do­mie a veľa skú­se­ností. Vo veľ­kej miere nám pomáha aj môj pria­teľ, bez neho by veľa vecí nebolo.

2 zdroj: 2SIS cos­me­tics

Nebo­jíte sa, že by vám mohli do biz­nisu zasiah­nuť ses­ter­ské hádky?

Ses­ter­ské hádky? To sa zatiaľ a našťas­tie nestalo, vždy prí­deme na rie­še­nie, ktoré sa nám obom páči. Všetko je o kom­pro­mi­soch a rie­še­niach, a to aj v súro­de­nec­kom biz­nise. Veľa­krát počú­vame o tom, ako takýto biz­nis nie je naj­šťast­nej­šia voľba, ale my sa neobá­vame toho, že by sa malo niečo poka­ziť. Máme sa radi, sme v prvom rade rodina. Do značky vkla­dáme naše srd­cia a lásku k pek­nej a poc­ti­vej práci.

Ses­tra je gra­fická dizaj­nérka, ty che­mička. Nechý­balo vám eko­no­mické vzde­la­nie?

Áno, tro­chu. Ale my sa radi učíme o všet­kom, čo sa týka 2SIS cos­me­tics. Keď člo­vek chce, tak si nájde infor­má­cie. Avšak väč­ši­nou, keď hľa­dáme na inter­nete, máme pocit, že odpo­veď nie je práve nám „šitá na mieru“. Našťas­tie máme skvelú účtov­níčku, veľmi milú a trpez­livú pani. Ochotne nám odpo­vie na každý dotaz. Ses­tra má dlho­ročné skú­se­nosti v reklame, takže určité vedo­mosti z tejto oblasti má. Navzá­jom sa dopĺňame. Katka nám vymys­lela krásne logo a veno­vala sa cel­ko­vému dizajnu značky. Vždy sa mi mieša do výroby a ja jej do gra­fiky.

3 zdroj: 2SIS cos­me­tics

Čo bol zo začiatku naj­väčší prob­lém?

Naj­hor­šia bola byrok­ra­cia. Kým sme vyrie­šili všetky povo­le­nia, pre­šlo pol roka, čo je ešte stále rekordne krátky čas. Výroba koz­me­tiky je náročná na hygienu. Naria­de­nia sú cel­kom prí­sne. Bolo to trošku trá­pe­nie, ale pre­žili sme to. Keďže máme výrobňu doma v sute­réne, aby sme čo naj­viac zní­žili počia­točné náklady, musela prejsť mno­hými zme­nami. Aj pro­dukty musia spĺňať v rámci legis­la­tívy určité atri­búty.

Ako sa postupne zvi­di­teľ­ňu­jete?

Zvi­di­teľ­ňu­jeme sme sa najmä na sociál­nych sie­ťach, na face­bo­oku máme fan­page 2sis­na­tu­ral­cos­me­tics. Tak­tiež máme aj svoj pro­fil na ins­ta­grame @2siscosmetics. Sme pre­sved­čené o tom, že naj­lep­šia reklama je odpo­rú­ča­nie, preto radi oslo­vu­jeme blo­ge­rov zo Slo­ven­ska ale aj z Česka. Vyšli nám krásne recen­zie na naše výrobky, z čoho sa veľmi tešíme.

4 zdroj: 2SIS cos­me­tics

Ako ste si zvládli svoj­po­mocne vytvo­riť stránku a e-shop?

Toto bola taká milá náhoda. Doménu sme si kúpili od Web­sup­port a využili sme akciu Fre­e­Web. Dáva mož­nosť začí­na­jú­cim fir­mám resp. start-upom mať bez­platný hos­ting a ďal­šie fun­kcie. Zare­gis­tru­ješ sa, vypí­šeš for­mu­lár o svo­jom biz­nise a zara­dia ťa do výbe­ro­vého kona­nia. Pri­hla­so­vala som sa tam s malou dušič­kou a s myš­lien­kou, že za skúšku člo­vek nič nedá. Hovo­rila som si, že určite je niečo lep­šie, ino­va­tív­nej­šie, s hlb­ším zmys­lom. Ale dali nám to! V noci som to vypí­sala a už ráno ma čakal e-mail, že nás vybrali. Bol to skvelý pocit. Vďaka tomu fun­gu­jeme rok zadarmo na www.2sis.sk. A je to naozaj jed­no­du­ché. Fun­guje to ako WordP­ress, len vykli­káš tem­plate, naho­díš obsah a je. Zvládne to každý.

Pre­zraďte viac o pro­duk­toch, ktoré ponú­kate. Čo vás sor­ti­ment?

Momen­tálne máme tri kolek­cie pro­duk­tov. Naši zákaz­níci si môžu zakú­piť tuhé mydlo, telové maslo, bal­zam na pery, šumivku do kúpeľa a spr­chové želé v rôz­nych vôňach s roz­lič­nými účin­kami. Chys­táme sa prísť aj s pílin­gom, tuhým šam­pó­nom, spr­cho­vým gélom či ple­ťo­vými kré­mami. Sor­ti­ment budeme neus­tále roz­ši­ro­vať.

5 zdroj: 2SIS cos­me­tics

Takže na kon­krétny koz­me­tický prob­lém si kúpim vybranú kolek­ciu?

Áno, našim pria­ním je vyrá­bať a ponú­kať vám koz­me­tiku vyro­benú z kva­lit­ných suro­vín. Kolek­ciu CUCU sme obo­ha­tili o vôňu jahody a maliny. Okrem tejto krás­nej vône pri­po­mí­na­jú­cej leto sme tieto výrobky dopl­nili o 100% prášky vyro­bené zo suše­ných malín a jahôd. Kolek­ciu sme nazvali CUCU, ako cuk­rí­ková, nie­len pre jej vôňu, ale aj pre cel­kový vzhľad.

Ponú­kame koz­me­tiku obo­ha­tenú aj o vče­lie pro­dukty. Tieto pro­dukty zís­ká­vame od vče­lára, ktorý je známy v širo­kom okolí Senec­kého okresu. Jeho pro­dukty sú 100% čisté, orga­nické a vysoko kva­litné. Osobne ho poznáme už od det­stva a preto pri zrode myš­lienky vytvo­riť medovú kolek­ciu bol prvou voľ­bou práve on. A naša posledná kolek­cia je veno­vaná zázrač­nej levan­duli. Levan­duľa je v koz­me­tike čoraz viac obľú­be­nej­šia a vyhľa­dá­va­nej­šia, preto sme sa nechali inšpi­ro­vať. Tú si vlast­no­ručne pes­tu­jeme. Každá “prí­chuť” sa zame­riava na niečo iné.:)

Aký je roz­diel medzi koz­me­ti­kou 2SIS cos­me­tics, a tou bež­nou, ktorú kúpime v dro­gé­rii?

V bežne dostup­nej, komerč­nej koz­me­tike je množ­stvo syn­te­tík, ktoré môžu pôso­biť nepriaz­nivo na pokožku, ale aj životné pro­stre­die. Tieto látky môžu vyvo­lá­vať podráž­de­nia, aler­gie. Spo­loč­nosti využí­vajú, že ľudia neve­dia čítať zlo­že­nie výrobku, INCI náz­vos­lo­viu roz­umie len málo­kto. Väč­šina výrob­kov má sia­ho­dlhé zlo­že­nie a člo­vek, ktorý sa tomu neve­nuje, tomu nemôže roz­umieť. A sama na sebe vidím, aký obrov­ský je ten roz­diel.

Čo majú 2SIS cos­me­tics na pláne ďalej?

Plány sú veľké. Plá­nu­jeme expan­do­vať, roz­ši­ro­vať port­fó­lio, zväč­šiť výrobňu. Hľa­dať, ino­vo­vať a tvo­riť nové veci, ktoré nie sú na trhu. Sna­žíme sa ísť aj do B2B, začali sme naše výrobky ponú­kať obcho­dom. Tak sa viac dosta­neme do pove­do­mia ľudí. Spo­lu­práce sa nám cel­kom daria vytvá­rať, momen­tálne roku­jeme aj u suse­dov v Čechách. Uvi­díme, čo pri­ne­sie rok 2017.

Aktu­álne máme v pre­daji špe­ciálne balíčky LOVES­TAR­TER Spe­cial pack v limi­to­va­nom množ­stve, v kto­rom zákaz­níci nájdu masážny olej, šumivku do kúpeľa, bal­zam na pery, zdravú sójovú sviečku od značky Jemnô a malé prek­va­pe­nie. 🙂

6fd zdroj: 2SIS cos­me­tics

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieRozhovory