Každá, ktorá si za­žila vzťah so žiar­li­vom mi dá ur­čite za pravdu, že roz­chod bol akýmsi vy­slo­bo­de­ním. No nie vždy pri­padá v úvahu. Hlavne vtedy, ak svojho par­tnera mi­lu­ješ, roz­umiete si a všetko klape tak ako má, až na to, že pre­hnane žiarli. Práve vtedy sa sna­žíš vy­mys­lieť, ako mu do­ká­zať, že je to na­ozaj zby­točné. Ak ti je táto si­tu­ácia známa, možno ti po­môže náš člá­nok o tom, ako eli­mi­no­vať jeho žiar­li­vostné scény. Tu je 10 spô­so­bov.

1. Snaž sa po­cho­piť od­kiaľ pra­mení jeho žiar­li­vosť

V pr­vom rade by si mala po­riadne zvá­žiť, či sku­točne ne­ro­bíš niečo, pre čo by mo­hol par­tner žiar­liť. Ak v sú­čast­nosti ne­vi­díš žia­den prob­lém, na­hliadni do va­šej spo­loč­nej mi­nu­losti. Ne­ro­bila si niečo, čo na­štr­bilo jeho dô­veru vo vzťahu k tebe?

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ins­ta­gram/@jo­an­ca­rolp­ho­tog­raphy

2. Skús sa do neho vcí­tiť

Už si sa nie­kedy ocitla v si­tu­ácii, kedy ťa tvoje vlastne myš­lienky zo­žie­rali za­živa? Chcela si ve­riť, ale niečo ti ho­vo­rilo, že to ne­správne? Možno sa práve takto cíti tvoj par­tner, a preto sa správa ta­kým spô­so­bom, akým sa správa. Skús byť trošku em­pa­tická, po­ve­dať mu že mu roz­umieš, ale ne­musí sa báť, že ťa stratí.

3. Oceň, že sa o teba zau­jíma

A síce sa ho­vorí, že žiar­li­vosť je ko­re­ním vzťahu, osobne s tým ne­sú­hla­sím. Žiar­li­vosť je podľa mňa pre­ja­vom ne­dos­ta­toč­ného se­ba­ve­do­mia. No aj tak je spo­jená so stra­chom, že o svojho par­tnera prí­deme, pre­tože sa nájde nie­kto lepší a krajší ako sme my. Veľké prek­va­pe­nie, ale nie­kto taký TAM VONKU ur­čite je a vždy bude, s tým nič ne­uro­bíme. Jed­no­du­cho mu­síme ve­riť voľbe nášho par­tnera a byť vďační za to, že sme spolu.

4. Zisti, čo je spúš­ťa­čom žiar­li­vosti

Ko­mu­ni­ká­cia o prob­léme je aj v tomto prí­pade zá­kla­dom úspe­chu. Možno si ani ne­uve­do­mu­ješ, že ro­bíš niečo, čo v tvo­jom fra­je­rovi spúšťa žiar­li­vosť. Možno mu nech­ceš uká­zať kon­ver­zá­ciu v te­le­fóne, pre­tože si s ka­ma­rát­kou pí­šeš o nie­čom cit­li­vom, pri­čom si on môže mys­lieť, že máš mi­lenca. Skús to zis­tiť a spo­ločne náj­dete rie­še­nie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ins­ta­gram/@jo­an­ca­rolp­ho­tog­raphy

5. Ne­re­a­guj tak, že sa sna­žíš ob­há­jiť

To, že tvoj par­tner žiarli zby­točne vie byť po­riadne frus­tru­júce. No ako­náhle sa za­čneš silno ob­ra­ňo­vať, môže to v ňom vzbu­diť po­cit, ktorý ho ešte viac uistí, že niečo nie je v po­riadku. Skôr sa mu po­kús vy­svet­liť, že nemá dô­vod žiar­liť a ne­snaž sa „do­ka­zo­vať“, kde si bola a čo si ro­bila.

6. Po­vedz mu, ako ťa jeho žiar­li­vosť ovplyv­ňuje

Skús mu po­ve­dať ako sa cí­tiš ty, keď ti ne­verí. Po­vedz mu, že jeho po­chyb­nosti v tebe vy­vo­lá­vajú po­cit, že ťa nemá do­sta­točne rád na to, aby dô­ve­ro­val tvo­jim kro­kom. Pri­núť ho, aby sa aj on po­zrel na to, ako to vní­maš a ako ťa to ovplyv­ňuje.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ins­ta­gram/@jo­an­ca­rolp­ho­tog­raphy

7. Sprá­vaj sa nežne a s lás­kou aj v čase, keď žiarli

Hoci väč­šina z nás má v tej chvíli v sebe hnev, je dô­le­žité pri­po­me­núť si, že tvoj par­tner má možno zlé skú­se­nosti z mi­nu­losti, ktoré ho nú­tia sprá­vať sa týmto spô­so­bom. A práve v ta­kýchto chví­ľach by si sa mala na­učiť re­a­go­vať s lás­kou, aby ve­del, že je všetko v po­riadku.

8. Sta­nov hra­nice

Je skvelé, že ste par­tnermi, mi­len­cami a naj­lep­šími pria­teľmi zá­ro­veň. No ani to mu ne­dáva právo mať prí­stup ku všet­kým tvo­jim úč­tom na in­ter­nete, či k te­le­fónu. Každý po­tre­buje svoje sú­kro­mie. Je lep­šie sta­no­viť si isté hra­nice na za­čiatku, ako ne­skôr vy­svet­ľo­vať, prečo si si zme­nila heslo na te­le­fóne. A ne­musí byť za tým  nič zlé.

9. Buď úp­rimná

Ako­náhle pred ním za­čneš skrý­vať veci, váš vzťah ni­kdy ne­bude ako pred­tým. Vašu dô­veru to len oslabí a dáš mu ďalší dô­vod na to, aby žiar­lil. Ak si bola vonku s ka­ma­rát­kami a stretla chlapca, ktorý s te­bou flir­to­val, po­vedz mu o tom. Ne­máš predsa, čo skrý­vať.

10. Ne­dá­vaj mu dô­vod, aby žiar­lil

Aj to sa však stáva. V tomto prí­pade si mu­síš pre­hod­no­tiť, čo vlastne chceš. V nor­mál­nom vzťahu nemá tre­tia osoba, čo ro­biť a ak si si to pred­sta­vo­vala inak, tak je naj­vyšší čas byť úp­rimná.

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com

Komentáre