Zima je za dve­rami a práve te­raz je už naj­vyšší čas vy­brať si na túto se­zónu aj taký štý­lový kú­sok, akým je ko­žuch. Nie len, že ti v ňom ne­bude vô­bec chladno, ale vďaka jeho rôz­nym va­rian­tom máš na vý­ber hneď z nie­koľ­kých trendy kús­kov. Ktorý sa páči naj­viac tebe?

Dlhé, krátke, jed­no­fa­rebné i viac­fa­rebné. Rôzne strihy aj hrúbky. V ob­cho­doch je roz­hodne z čoho vy­be­rať. A sa­moz­rejme, my vo­líme tie, z ume­lej ko­žu­šiny! Sle­duj na­sle­du­júci vý­ber z Ins­ta­gramu a in­špi­ruj sa 10 rôz­nymi out­fitmi.

View this post on Ins­ta­gram

fluffy se­a­son 🐻

A post sha­red by INSPO | FAS­HION | TRA­VEL ❣️ (@vik­to­ria­livs­hits) on

View this post on Ins­ta­gram

CHA­NEL purse ❤️ in stock

A post sha­red by topb­rand_for_you1 (@topb­rand_for_you1) on

Komentáre