Ľu­dia dnes majú zvláštne hod­noty a me­rítka. Žen­ská krása sa po­su­dzuje na zá­klade po­čtu fol­lo­we­rov, re­špekt podľa veľ­kosti ma­jetku a ma­te­riál­nych vecí a naj­lepší pria­teľ člo­veka – pes – sa vy­berá tak, aby la­dil s lu­xusne za­ria­de­nou obý­vač­kou, za­pa­dol k ma­jes­tát­nemu domu alebo aby sa zmes­til do naj­nov­šej cross body ka­belky. Nie­kde asi na­stala chyba, ne­mys­líš?

zdroj: www.pe­xels.com

Aký je ale pô­vod psíka, ktorý je vy­braný a kú­pený “na mieru”, na­prí­klad cez Ba­zoš?

Mno­žia­reň psov je po­jem, ktorý v po­sled­nej dobe re­zo­nuje nie­len in­ter­ne­tom. Ide o formu biz­nisu s cie­ľom “vý­roby” čo naj­vyš­šieho po­čtu šte­niat za čo naj­niž­šie ná­klady a za čo najk­ratší čas. Spra­vidla sa v ta­komto zria­dení na­chá­dza nie­koľko psov rôz­nych rás. V ne­le­gál­nych mno­žiar­ňach ide čisto o zisk, zviera je po­va­žo­vané za oby­čajný ná­stroj. Ča­sto­krát sa psí­ko­via na­chá­dzajú v nie dob­rých pod­mien­kach a ča­sto­krát im chýba zá­kladná ve­te­ri­nár­ska sta­rost­li­vosť. Utý­rané zvie­ratá, na ktoré po­hľad bolí, fenky psí­kov v de­z­olát­nom stave, nú­tené mať štence čo naj­čas­tej­šie, čiže dva­krát do roka.

unsp­lash.com

Po­zor, ne­mýľ si mno­žia­reň s le­gál­nym poc­ti­vým cho­vom čis­to­krv­ných psov s ro­dok­me­ňom, ktoré žijú v kom­forte, v zá­plave lásky a v dob­rých ru­kách ma­ji­teľa, pre kto­rého toto hobby nie je je­diná zá­rob­ková čin­nosť.

Pre­daj psov z mno­žiarne fun­guje jed­no­du­cho. Bu­dúci ma­ji­teľ si nájde svoje vy­tú­žené do­ko­nalé šteňa do do­ko­na­lého bytu na in­ter­nete a do­hodnú sa na od­bere. Ak od­ber šte­niatka pre­bieha priamo u mno­ži­teľa, je prav­de­po­dobné, že ti ne­ukáže ni­ja­kých ro­di­čov tvojho psíka, že ti ne­ukáže pra­vých ro­di­čov alebo ti ukáže iba dva vý­stavné kusy svo­jich psov z rov­na­kej rasy.

zdroj: pin­te­rest.com

A po­tom je tu druhý, viac vý­nosný spô­sob, kedy mno­ži­teľ pre­dáva psy do za­hra­ni­čia. Čo sa mu pod­statne viac oplatí, pre­tože kým cena bez­pa­pie­ro­vého šte­niatka u nás sa po­hy­buje okolo 100 eur, jeho cena v za­hra­ničí stúpa a vy­čís­luje sa od 250 po 500 eur.

Ta­kýto tran­s­port však ne­pre­žije každé šte­niatko. Prí­liš mladé psy (na to, aby zvládli pre­nos) ces­tujú na­tesno v kliet­kach, sú de­hyd­ro­vané, hladné, vy­čer­pané a veľmi slabé. Av­šak, to ni­komu ne­pre­káža, pre­tože, aj keby tran­s­por­tom uhy­nie po­lo­vica šte­niat, vý­nosy sa stále opla­tia. A ak si mys­líš, že psí­ko­via za hra­ni­cami skon­čia vo vrúc­nom ob­jatí šťast­ného no­vého ma­ji­teľa, si na omyle. Väč­šina z nich pu­tuje na la­bo­ra­tórne vý­skumy…

Vieš o tom, že Slo­ven­sko si drží pr­ven­stvo vo vý­voze šte­niat? A ako to, že sme je­diná kra­jina Európy, kde nie je schvá­lený žiadny zá­kon o ochrane spo­lo­čen­ských zvie­rat?

A te­raz sa opý­taj – kde skon­čia už ne­vládne vy­slú­žilé fenky a ne­pre­dané šte­niatka, ktoré ne­majú pre mno­ži­teľa cenu? Pri ich naj­väč­šom šťastí v útulku, kam pri­chá­dzajú v de­z­olát­nom stave. Aj na­priek tomu, že sú naše útulky plné zvie­rat, ľu­dia stále upred­nost­ňujú ich kúpu.

zdroj: www.pe­xels.com

Ak zva­žu­ješ za­ob­sta­rať si štvor­no­hého mi­lá­čika, choď sa po­po­ze­rať do najb­liž­šieho útulku. Ne­ku­puj, adop­tuj. <3 Ak psíka už máš, nie­kedy stačí byť in­for­mo­vaný a ne­pod­po­ro­vať ta­kýto pre­daj. Ino­kedy sa dá po­môcť fi­nančne, da­rom alebo po­skyt­nu­tím do­čas­nej sta­rost­li­vosti. Ur­čite nav­štív stránku Čes­ko­slo­ven­ský kas­tračný prog­ram – zdru­že­nie za práva zvie­rat.

Pre­tože, aj malá snaha pre nie­koho môže zna­me­nať veľkú zmenu. 

Komentáre