Štu­denti, ktorí radi špor­tujú a pre­fe­rujú zdravý ži­votný štýl, dobre po­znajú ten po­cit po­čas skú­šok či pí­so­miek, keď sa stres veľmi po­dieľa na ich psy­chike. Vtedy je tro­chu ťaž­šie do­ko­pať sa k cvi­če­niu, vy­be­hnúť von a hlavne do­dr­žo­vať zdravú stravu na­toľko, aby sme boli so se­bou spo­kojní a ne­siahli po slad­kos­tiach. A po tomto ná­roč­nom ob­dobí je ťaž­šie vrá­tiť sa späť k nor­mál­nemu re­žimu. Av­šak pri do­dr­žaní pár zá­sad je možné to­muto pre­dísť a byť v po­hode aj po­čas  stre­so­vého ob­do­bia.

Vy­hni sa emoč­nému pre­je­da­niu

Keď ťa tlačí čas, ne­ve­nu­ješ zdra­vému jedlu toľko po­zor­nosti a preto sa dosť často stane, že siah­neš po pr­vej veci čo domá náj­deš, ktorá nie je práve naj­zdrav­šia. Po­čas uče­nia si mnohí ne­od­pus­tia sladké, lebo to proste po­tre­bujú na nervy ☺. Väč­ši­nou však kon­zu­má­cia slad­kostí a rôz­nych ne­zdra­vých je­dál ve­die len k väč­šiemu pre­je­da­niu, pri kto­rom sa na uče­nie do­ká­žeme sú­stre­diť stále me­nej a me­nej.

Preto veľmi dobre padne malá pauza me­dzi uče­ním, mô­žeš ísť sama, s ka­ma­rát­kou či so psí­kom na malú pre­chádzku, ktorá nám pre­čistí my­seľ a oslo­bodí nás aj od ne­us­tá­leho zo­bka­nia slad­kostí.

Vy­ber si správne jedlo

Hlavné je ne­vy­bo­čiť zo zdra­vého re­žimu, preto tvoje jedlo vždy musí ob­sa­ho­vať správne sa­cha­ridy, biel­ko­viny, tak­tiež veľa ze­le­niny a ne­za­budni aj na  tuky, ktoré pod­po­rujú čin­nosť mozgu a po­môžu ti lep­šie si za­pa­mä­tať učivo. Keď dáš svojmu telu správnu vý­živu, oveľa me­nej bu­deš po­tre­bo­vať ne­zdravé veci.

Vy­hni sa akým­koľ­vek po­lo­to­va­rom a spra­co­va­ným pro­duk­tom a vždy si zvoľ jedlo v čo naj­pri­ro­dze­nej­šej forme, ovplyvní to tvoju ener­giu aj ná­ladu.

Nájdi  si nové cvi­če­nie, ktoré Ťa bude ba­viť

Vô­bec ne­pot­re­bu­ješ člen­stvo vo fitku na to, aby si si po­riadne za­ma­kala. In­ter­net po­núka množ­stvo cvi­čení, s kto­rými sa za­po­tíš aj doma a za­ru­čene uvi­díš vý­sledky. Ak máš rada skôr kľud­nej­šie cvi­če­nie, pri kto­rom máš čas aj me­di­to­vať, ur­čite vy­skú­šaj jogu či pi­la­tes. Po­kiaľ po­tre­bu­ješ zo seba vy­dať veľké množ­stvo ener­gie, či akú­koľ­vek ná­ladu, vy­hľa­daj si cvi­če­nie za­me­rané na box alebo vy­sokú in­ten­zitu – tzv. HIIT. Nech už si zvo­líš aké­koľ­vek cvi­če­nie, je to per­fektné od­re­a­go­va­nie sa po­čas toho ne­ko­neč­ného se­de­nia nad kni­hami.

Zo­staň v po­hode a mysli po­zi­tívne

Na zá­ver uvá­dzam naj­dô­le­ži­tejší tip, o kto­rom ur­čite ne­čí­taš prvý krát, ale roz­hodne to ne­pí­šem len tak. Uče­nie ti pôjde ľah­šie, po­kiaľ bu­deš sa­mej sebe dô­ve­ro­vať, že zvlád­neš všetko čo si zau­mie­niš. Mu­síš si v hlave udr­žať myš­lienky, že si sa sve­do­mito pri­pra­vo­vala a  skúšky úspešne ab­sol­vu­ješ. Po­tom na­ozaj všetko dobre do­padne a uvi­díš,  že si na sebe ne­pra­co­vala zby­točne a mô­žeš si uží­vať uspo­ko­jivý po­cit v po­dobe dobre vy­ko­na­nej práce.

Komentáre