Ve­rím, že nie­ktoré veci sú pre­dur­čené na to, aby sa stali, tiež ale ve­rím, že nie­ktoré veci mô­žeme ovplyv­niť. Ako ale ro­zo­znať roz­diel?

Sú veci, ktoré sa nám v ži­vote mu­seli stať, preto aby sme sa pre­bu­dili, aby sme spo­ma­lili, či ot­vo­rili oči, alebo aby sme sa po­su­nuli správ­nym sme­rom, či preto aby sme pre­stali ni­čiť svoje zdra­vie. Dô­vo­dov môže byť mnoho.

Ži­vot nám dáva každý deň šancu na to, aby sme sa stali lep­ším člo­ve­kom. Veď si len spo­meňte na niečo, čo vás trá­pilo pred ro­kom, dnes už je to zá­le­ži­tosť, nad kto­rou len máv­nete ru­kou. Spo­meňte si na ľudí, ktorí vám ro­bili zo ži­vota peklo, tak­tiež sú pre vás dnes už za­bud­nu­tia hodní. Vi­díte, každý deň nám dáva novú šancu.

Ne­tvr­dím, že každý deň je úžasný, ale mys­lím si, že každé nie­čím ne­prí­jemné ob­do­bie nás na niečo pri­pra­vuje. Preto som sa na­učila ži­vot brať taký, aký je. Krásny, ale ob­čas aj tro­chu drsný. Nuž čo, ve­rím tomu, že  nič ne­trvá večne a každý ška­redý ob­lak sa raz roz­trhne a uhasí vše­tok ten zmä­tok v na­šich ži­vo­toch.

Foto: pexels.com

Foto: pe­xels.com

A zas na druhú stranu, po­čas tých ob­dobí, keď sa nám darí, sa snažme na­čer­pať čo naj­viac ener­gie a síl, keď znovu príde útlm, prob­lémy, sta­rosti alebo čo­koľ­vek ne­prí­jemné, lebo to patrí k ži­votu. Tak ako bez tmy by ne­bolo svetlo, tak bez zla by ne­bolo dobro. Rov­no­váha.

Každý prob­lém je tu pre niečo. Mali by sme preto viac na­zrieť do vlast­ného vnútra a vší­mať si pre­dov­šet­kým naše re­ak­cie naň. Ak sa za­čneme hneď sťa­žo­vať, aký je ži­vot ku nám krutý, nič sa ne­zmení, len si dob­ro­voľne zvo­líme byť obe­ťou. To ro­bia len slabí a ne­uve­do­mení ľu­dia. Nie ne­mu­síte byť na seba ani hneď tvrdí, každú emó­ciu treba vy­jad­riť a dať zo seba von. Mne po­máha šport a hudba. Sú to tí naj­lepší par­ťáci do dažďa.

Čím viac sta­rostí pri­búda, tým viac by sme si úmerne a úmy­selne mali vy­tvá­rať vo svo­jom ži­vote ra­dosť a krásu čo i len v ma­lič­kos­tiach.

favim-com-autumn-girl-leaves-260751

fa­vim.com

Všetky tie veci sa dejú preto, aby sme rástli a učili sa o ži­vote viac, veď čo môže byť hor­šie ako byť uväz­nený na jed­nom mieste, kde nie sme šťastní? Mali by sme učiť viac o sebe a o ľu­ďoch vo svo­jej blíz­kosti, lebo presne na to tie prob­lémy pri­chá­dzajú. Aby sme vi­deli veci a ľudí vo svo­jej pra­vej pod­state. Aby sme sa na­učili veci rie­šiť sami a ne­spo­lie­hať sa na to, že to za nás urobí nie­kto iný.

Majme radi seba, a na­učíme sa mať radi aj dru­hých ľudí, áno aj tých uhun­dra­ných a večne sa sťa­žu­jú­cich. Zme­niť mô­žeme len sami seba nie dru­hých. Čím viac nám pre­stanú pre­ká­žať na iných ľu­ďoch ich ne­dos­tatky, tým väčší po­koj bu­deme cí­tiť vo svo­jej duši. Pre­tože ja som ja a ty si ty, každý z nás je nie­čím iný a vý­ni­močný a tak to má byť.

Preto ak za­čneme ve­dome me­niť svoje po­stoje a sprá­va­nie k lep­šiemu, za­čnú sa nám v ži­vote diať po­zi­tívne veci. Ne­ga­ti­vita ešte ni­komu ne­pri­niesla šťas­tie. Ďa­lej stojí za pri­po­me­nu­tie po­zna­nie vlast­nej hod­noty. Ak viete čo chcete a akým člo­ve­kom chcete byť tak sa ob­klo­pujte rov­nako zmýš­ľa­jú­cimi ľuďmi, ktorí vás po­držia a po­ra­dia.

Foto: residentadvisor.net

Foto: re­si­den­tad­vi­sor.net

Ja tvr­dím, že bu­dem rad­šej sama, ako by som mala trá­viť čas s ľuďmi, ktorí mi berú ener­giu a po stret­nutí s nimi mám ne­prí­jemné po­city. Preto si veľmi vá­žim tých sku­toč­ných pria­te­ľov, ktorí sa úp­rimne te­šia so mnou z mo­jich čo i len ma­lých úspe­chov a po­držia ma, keď ne­viem ka­diaľ mám ísť.

Ne­mô­žete ovplyv­niť to, čo vás na va­šej ceste po­stretne alebo aké pre­kážky vám ži­vot pri­pra­vil, mô­žete len ve­dome pra­co­vať na tom, ako sa ku všet­kému po­sta­víte. Veľmi dô­le­žitý je hu­mor. To je tá naj­väč­šia zbraň, ktorú máme. Ak sa viete za­smiať sami na sebe, do­ká­žete od­zb­ro­jiť aj tých naj­väč­ších ne­pria­te­ľov, a to vaše prob­lémy!

Komentáre