Ci­tát Petra Lip­perta, kto­rého hlavná myš­lienka mi je úplne jasná. A práve možno nie­kto­rým iným ľu­ďom je úplne cu­dzia.

Áno, každý má právo na svoj ži­vot. A každý si je zod­po­vedný za svoje činy a roz­hod­nu­tia. Ja som vďačná za svo­jich pria­te­ľov, ktorí ve­dia, aký má ich ži­vot sku­točný zmy­sel. Pre­ži­jem s nimi ešte ur­čite dlhú dobu a preto som si istá, že moje roz­hod­nu­tia sú, a aj budú tie správne.

Ni­kto z nás predsa ne­roz­ho­dol o tom, kedy sa na­rodí. Ale, ak by som si mohla vy­brať, kedy sa na­ro­dím, bolo by to o nie­koľko ro­kov skôr. No mo­men­tálne som už uzro­zu­mená s tým, že som v mo­jom okolí blíz­kych ľudí, tá najm­lad­šia. Ale to, že sa v mo­jom najb­liž­šom okolí na­chá­dzajú po­väč­šine starší ľu­dia, sa mi veľmi páči. Je to prí­jemný po­cit.

Ve­ľa­krát som roz­mýš­ľala nad sme­rom, kto­rým by sa mal môj ži­vot ube­rať. Prídu si­tu­ácie, kedy si nie som istá, čo by som chcela v ži­vote do­siah­nuť, no z iného po­hľadu by to mohlo byť ešte po­cho­pi­teľné. A preto sú stále pri mne moje zvláštne sny a túžby.

Tie túžby, ktoré má v mo­men­tál­nom čase ro­bia šťast­nou. Ve­nu­jem sa im a ve­rím, že sú to tie správne veci, ktoré mi do ži­vota dá­vajú len to pekné. A snáď ešte dlhú dobu stále budú.

Aký mám cel­kový po­hľad na myš­lienku tohto všet­kého?

Každý člo­vek je nie­čím iný, ale pri­tom sú všetci ľu­dia rov­nakí. Aj keď to možno na prvý po­hľad ne­vidno. Každý člo­vek by si mal vy­brať ten svoj správny smer, aby sa ním mo­hol ne­chať viesť celú dobu po­čas ži­vota.

Pa­ra­dox, ktorý tu však vi­dím, je naša ľud­ská le­ni­vosť a hlú­posť. Mnohí ľu­dia ne­hľa­dajú svoj smer, alebo ne­jakú „vec”, ktorá by ho na­pĺňala ra­dos­ťou a šťas­tím. A v tom ja vní­mam skla­ma­nie. V dneš­nej dobe je až prí­liš silné a veľké.

Ľu­dia sa predsa  ča­som me­nia a mal by sa po­maly me­niť aj po­hľad na celý ži­vot. No ak sa to ne­udeje a člo­veku na tom ne­zá­leží, jeho ži­vot môže mať aj ka­ta­stro­fálny ko­niec. A v tom lep­šom prí­pade sa stále drží jed­nej, a tej is­tej myš­lienky na tomto zvlášt­nom svete.

A ja ve­rím, že Ty už vieš, čo by si chcela od ži­vota. 

Komentáre