Ur­čite to každá z nás po­zná. Ni­kdy si ne­máme čo ob­liecť, res­pek­tíve každé ráno sto­jíme a ča­káme pred skri­ňou že nám z nej vy­padne niečo nové, čo sme ešte na sebe ne­mali alebo že sa nám zá­zračne samo od seba vy­be­rie vhodný out­fit.☺

Pri­tom den­no­denne na in­ter­nete či v ma­ga­zí­noch vi­díme fotky štý­lo­vých žien, ktoré sú vždy per­fektne na­staj­lo­vané hoci aj v bežný deň. Pý­tame sa ako to ro­bia? Exis­tujú tipy a zvyky štý­lo­vých a úspeš­ných žien, ktoré ti môžu po­môcť v kaž­do­den­nom zhone pred prá­cou alebo ško­lou. A čo robí taká štý­lová žena?

Great Fall Style

  • Každé ráno (alebo ne­skoro ve­čer) si po­zrie po­ča­sie. Nie je nič hor­šie ako sa ne­vhodne ob­liecť do po­ča­sia, či už kvôli zdra­viu alebo po­ško­de­niu svojho ob­ľú­be­ného kúsku alebo to­pá­nok a to iba preto, že si si ne­poz­rela že bude pr­šať.
  • Má or­ga­ni­zo­vaný šat­ník. Vždy je lep­šie si ráno vy­be­rať z pekne uspo­ria­da­nej skrine, kde pre­hľadne vi­díš kde máš no­ha­vice, ko­šele a po­dobne, prí­padne aj zo­ra­de­nie podľa fa­rieb nie je na škodu veci. Naj­hor­šie čo mô­žeš uro­biť je prísť a há­dzať veci na sto­ličku, kde po­tom nič ne­náj­deš a na­vyše máš všade ne­po­ria­dok.☺

2

  • Plá­nuje svoje out­fity v prie­behu dňa alebo ve­čer. To zna­mená ho­ci­kedy keď ťa na­padne, že sa niečo s nie­čím hodí tak si to za­pa­mä­taj alebo kľudne za­píš. Naj­hor­šie je ráno po­stá­vať ner­vózna pred skri­ňou a strá­cať tak dra­ho­cenný čas, ktorý mô­žeš ur­čite vy­užiť lep­ším spô­so­bom.
  • Ráno vstáva skôr. Nie každý, hlavne my ženy, je schopný ráno byť vy­chys­taný a upra­vený za 10 mi­nút. Na­stav si bu­dík do­sta­točne skoro, aby si všetko stihla a bola spo­kojná.

3

  • Kom­bi­nuje drah­šie kúsky s lac­nej­šími. Ne­pot­re­bu­ješ mať na sebe od hlavy po päty samé znač­kové a drahé veci. Ne­za­ru­čuje to, že bu­deš tak štý­lová. Ide­álne je in­ves­to­vať do kla­sic­kých kús­kov, ktoré tak­mer ni­kdy ne­vyjdú z módy a kom­bi­no­vať ich s tými lac­nej­šími.
  • Nosí ob­le­če­nie, ktoré sedí. Vždy si dá­vaj po­zor na to aby si mala správnu veľ­kosť. Hoci áno vieme, že tie rifle sú úžasné a žiadne nie sú ako tie kon­kŕetne, ale keď ne­majú tvoje číslo, rad­šej si po­čkaj na iné.

4

  • Má na­pa­ro­vač, ktorý je na mnohé ma­te­riály vhod­nejší ako žeh­lička. A ďal­šia vec, mô­žeš byť krásne ob­le­čená, ale po­kiaľ je ko­šeľa po­kr­čená, môže tak pô­so­biť lacno.
  • Dáva si po­zor na spodné prádlo. Vy­kú­ka­júce ra­mienka pod­pr­senky spod trička je dosť pre­šľap. V sú­čas­nosti nám ob­chody po­nú­kajú už vše­li­jaké zlep­šo­váky na pod­pr­senky, ktoré ti s tým po­môžu.
  • Má zá­ložný out­fit. Keď už bu­deš zú­falá, že si na­ozaj ne­máš čo ob­liecť, siahni po ove­re­nej kom­bi­ná­cií, ktorá ťa ni­kdy ne­s­kla­mala, hoci to no­síš ča­sto­krát. Na­prí­klad ob­ľú­bené rifle s dobre pad­nú­cim bie­lym to­pom je za­ru­čená kom­bi­ná­cia. Prí­padne ak máš rada čiernu choď celá v čier­nom a ver, že bu­deš ne­prie­hľad­nu­teľná.☺

Zdroj: har­pers­ba­zaar.com, fo­to­gra­fie: pin­te­rest

Komentáre