„Dú­fam, že vám to vy­drží čo naj­dl­h­šie,“ ho­vo­rím s úsme­vom mo­jej ka­ma­rátke, ktorá je vo vzťahu už tri roky.

„Dú­fam aj ja. Ne­viem čo by som bez neho ro­bila,“ od­po­vie mi s oba­vou v očiach. Nie je je­diná žena, ktorá pri po­mys­lení na roz­chod re­a­guje po­dobne ako moja ka­ma­rátka.

Keď je žena za­ľú­bená, au­to­ma­ticky si pred­sta­vuje celý svoj ži­vot s ak­tu­ál­nym par­tne­rom. Mô­žeme sa se­ba­ve­domo bú­chať do prs, že nie sme na­toľko na­ivné, aby sme na­ozaj ve­rili, že tento chlap bude otec na­šich detí, náš za­dný mo­zo­ček si myslí niečo iné.  A vtedy to za­čína.

Trá­vime viac a viac času so svo­jim prin­com. Spoz­ná­vame jeho ka­ma­rá­tov a sna­žíme sa, aby nás mali radi. Pre­tože, keď nás majú radi jeho ka­ma­ráti zís­kame čer­vený bod. Spre­vá­dzame ho na ro­din­ných osla­vách a sna­žíme sa spoz­nať jeho ro­dinu naj­lep­šie ako sa dá. Jeho ko­níčky sa stá­vajú aj na­šimi ko­níč­kami. Má rád staré filmy? Vý­borne !  Ešte v ten ve­čer ako sa nám náš drahý pri­zná so svo­jou zá­ľu­bou v sta­rých fil­moch, le­tíme do kníh­ku­pec­tva za­kú­pime si knižku s náz­vom his­tó­ria ki­ne­ma­to­gra­fie a celý ve­čer strá­vime po­ze­ra­ním sta­rých fil­mov na in­ter­nete. Na druhý deň mu pri­pra­víme prek­va­pe­nie v po­dobne ro­man­tic­kého ve­čera pri svieč­kach a so sta­rými fil­mami v po­zadí, podľa nášho vý­beru.

Ak je ob­jekt nášho zá­ujmu nad­šený špor­to­vec, aj z nás sa stá­vajú špor­tov­kyne. A je úplne jedno, že za ide­álnu so­botu sme po­va­žo­vali deň, keď sme mohli celý deň le­žať v po­steli a po­ze­rať Dia­bol nosí Pradu.  Te­raz sme za­pá­lene pre ranný beh, po­obedné zdví­ha­nie či­niek v sm­rad­ľa­vej po­sil­ňovni a ve­černé plá­va­nie na pla­várni. Po­čúva hip-hop a nám sa skôr páči po­pová hudba? Ne­vadí! Na druhý deň z re­prá­kov v na­šom aute kričí Snoop Dogg. Pá­čia sa mu bru­netky a vy ste čer­ve­nov­láska? O pár dní ne­skôr sa naša čer­vená hriva stratí a na­hradí ju gaš­ta­novo hnedá. Celý náš ži­vot sa točí okolo chlapa. On je náš svet a my sme sú­časť jeho sveta.

Vzťahy sú krehké. Ni­kdy ne­viete kedy môžu skon­čiť. Ale stáva sa to.
Príde ko­niec a váš svet od­razu ne­exis­tuje.
Ne­viete sa po­hnúť z miesta.
Ne­viete čo ro­biť.
Ne­viete kto ste!
Po­kiaľ žena, ktorá celý svoj ži­vot za­svä­tila chla­povi, od­razu zo­stane sama, ne­stratí iba chlapa. Stratí svoj ži­vot.

Nemá žiadne ko­níčky, lebo všetky jej ko­níčky boli jeho ob­ľú­bene ak­ti­vity.
Nemá žiad­nych pria­te­ľov, lebo trá­vila čas iba s ním a s jeho zná­mymi.
Ne­pozná samú seba.

foto: Irina Ef­re­mova

Komentáre