Listy od Tvojho Kráľa

Pred pár dňami ma zau­jala kniha. Už len jej ná­zov mi pre­dur­čo­val niečo krásne a zá­hadne. A ne­mý­lila som sa.

Sú to listy. Listy od Kráľa ve­no­vané tebe, mne, ka­moške, mame, ses­tre. Kaž­dej z nás. Kaž­dej vy­vo­le­nej.  Aby sme si uve­do­mili, že sme mi­lo­vané, aj keď si to ne­mys­líme.  Aj keď nám ži­vot dáva pod nohy po­lená.

Sú to ľú­bostné listy, ktoré pí­sal za­mi­lo­vaný muž.

Prin­cezná moja …  Buď ku mne prav­divá

Si pre mňa vzácna a nád­herná. Ni­kdy ne­mu­síš pred­stie­rať, že si inou než tou, kto­rou som Ťa utvo­ril. Láska moja, nech­cem, aby si sa sna­žila uro­biť na mňa do­jem a pred­stie­rať, že je v Tvo­jom ži­vote všetko do­ko­nalé. Chcem, aby si na­šla veľkú slo­bodu v tom, že bu­deš ku mne prav­divá. Čím prav­di­vej­šou sa sta­neš, o to lep­šie vzťahy s dru­hými bu­deš mať.

Už žiadne pred­stie­ra­nie, Prin­cezná moja. Mi­lu­jem Ťa presne takú, aká si, a chcem, aby si ku mne bola prav­divá vo všet­kom, čo ro­bíš a ho­vo­ríš.  Dal som za Teba ži­vot, aby si slo­bodne mohla žiť svoju iden­titu. Ne­do­voľ ni­komu obrať Ťa o ra­dosť, tým, že Ťa zmení na niečo, čím nie si. Buď prav­divá k sebe i ku mne, pre­tože ja mi­lu­jem Tvoje sku­točné ja.

S lás­kou

Tvoj prav­divý Kráľ

large (1)

we­he­ar­tit.com

Vlastne to nie je za­mi­lo­vaný muž. Je to nie­kto, kto ťa po­zná. Kto vie, prečo ti ži­vot há­dže po­lená pod nohy. Nie­kto, kto vie aká je tvoja cesta a po­zná už aj jej cieľ. Nie­kto, koho všetci po­va­žujú za Veľ­kého.

Boh?  Áno, ho­vo­ria, že to píše on.

Ja som si ale pri kaž­dom liste pred­sta­vila nie­koho iného. Nie­kedy som vi­dela vy­so­kého chlapa s nád­her­nými hne­dými očami. Ino­kedy dedko, ktorý píše listy svo­jej dcére. Veď fan­tá­zií sa me­dze ne­kladú.

l185413

Kniha Mi­lo­va­nej prin­cez­nej, pin­te­rest.com

Kniha Mi­lo­va­nej prin­cez­nej prišla ako blesk z jas­ného neba. V čase, kedy som  žiadnu knihu nech­cela, ale sa­motný ná­zov ma pre­sved­čil, že tá kniha je to, čo po­tre­bu­jem. Ob­sah pri­šiel až ne­skôr.

Ne­boj sa po nej siah­nuť, len preto, že sú tie listy od neho. Nie­kedy aj táto li­te­ra­túra do­káže veľa. Viac ako si do­ká­žeš pred­sta­viť. Ne­bu­deš len prin­cez­nou, ale aj dcé­rou. Bu­deš že­nou.  Bu­deš sú­čas­ťou ro­diny. A nie­len ho­ci­ja­kej, ale rovno krá­ľov­skej.

Siahni po tých lis­toch aj ty.

Staň sa prin­cez­nou.

Mi­lo­va­nou prin­cez­nou.

 

co­verp­hoto: pe­xels.com

Komentáre