878bf4adeba4104e4f0e180c8b29e098Už toho máš dosť. Tvoje sily sa vy­čer­pali a ty uva­žu­ješ ako ďa­lej. Naj­rad­šej by si si ľahla do po­stele, za­kryla sa a ušla pred všet­kým. Jed­no­du­cho ne­vlá­dzeš. Je toho na teba prí­liš. Máš len chuť čer­pať ener­giu, od­ísť nie­kde sama alebo sa naj­rad­šej vy­hnúť všet­kému a za­čať od­znova. Ži­vot (bo­hu­žiaľ) nie je roz­právka a ty zo­tr­vačne ro­bíš kaž­do­denné po­vin­nosti, si celý deň na no­hách, nie­ktoré vzťahy sa ka­zia, nie­kedy ne­vieš nájsť úto­čisko či ča­káš na ná­dej. Už máš dosť tohto sveta a jeho ná­strah a ne­vieš, čo ďa­lej. Vi­taj v klube, moja drahá. Je nás, ta­kých, viac. V dneš­nom svete nás pos­ti­hujú rôzne ná­strahy a my ne­vieme, ako máme voči nim bo­jo­vať. Za každú cenu sa sna­žíme byť do­ko­nalé. Chceme byť stále usmie­vavé a vy­ho­vieť ľu­ďom. Po­viem ti jednu pravdu: Nedá sa to. Je nad sily nás všet­kých byť každý deň najp­rí­jem­nej­šia, na­jop­ti­mis­tic­kej­šia a naj­lep­šia osoba. Je skvelé, že sa sna­žíš vy­ho­vieť kaž­dému, ale kedy ko­nečne vy­ho­vieš aj sebe?

original

Je su­per, ak si ne­us­tále usmie­vavá a šťastná, ale je to tak aj v tvo­jom vnútri? Ne­vy­spo­ria­dala si sa jed­no­du­cho so sta­ros­ťami tým, že ich skrý­vaš za úsmev, a pri­tom po­ti­chu na­dá­vaš na svet a na ľudí? Po­zri drahá, máš právo ob­čas kri­čať, je nor­málne, ak si pop­la­češ a uká­žeš svoje city. Je to ľud­ské pri­znať si chybu a po­ve­dať, že to jed­no­du­cho ne­z­vlá­daš. Ži­vot nie je beh na dlhú trať a ne­us­tále sa na­há­ňať za nie­čím, a pri­tom ne­byť šťastná nie je dobrý po­stoj. Sme matky, dcéry, raz babky, štu­dentky a je toho na nás veľa. Dnešný svet vy­tvára pred­stavu o tom, ako by mala vy­ze­rať silná a úspešná žena, ako by mala byť stále do­ko­nalo vy­ze­ra­júca.

Ne­ob­vi­ňuj sa za to, že to nie­kedy ne­z­vlá­daš. Ne­ho­vor o sebe, ako o ne­schop­nej a ne­pod­ce­ňuj sa. Ro­bíš všetko naj­lep­šie ako vieš. Je preto úplne nor­málne, ak si sem tam už len ľah­neš a na všetko sa vy­kaš­leš. Denne mu­síš uro­biť veľa vecí a nie je to ľahké pre jed­ného člo­veka. Sme krehké duše, ktoré chcú ob­čas len tak se­dieť a ob­di­vo­vať svet.

Kúp si niečo na seba, ob­da­ruj sa, do­praj si kú­peľ i chvíľku pre seba, choď von, na­čer­paj ener­giu v lese, rob cez deň aj to, čo ťa baví. Na svete je toľko krás­nych vecí. Prečo by sme mali celý ži­vot žiť v tme?

Ne­na­há­ňajme sa ne­us­tále za šťas­tím, za bo­hat­stvom, za lás­kou, za úspe­chom, za do­ko­na­los­ťou. Len si sadni, dý­chaj, ne­chaj myš­lienky ply­núť. Usmej sa. A ži.08janebirkin_rect540

pho­tos: we­he­ar­tit.com

co­ver photo: ima­ges.go­ogle.com

Komentáre