Dlho som roz­mýš­ľala nad tým, čo spra­viť. Viem, že ten cha­lan si za­slúži nie­koho, kto ho bude mi­lo­vať a pod­po­ro­vať. Preto, moja drahá, chcem ti niečo po­ve­dať.

Te­raz buď ty tou že­nou, ktorá sa na neho bude po­ze­rať tým krás­nym po­hľa­dom. Nie len te­raz, ale aj v bu­dúc­nosti.

Plá­nuj spolu s ním rôzne ak­cie. Cho­die­vajte na vý­lety, kúpte si zmrz­linu a usmie­vaj sa neho, keď ju bude mať všade okolo úst.

Pe­xels.com

Pod­pi­chuj ho. Do­be­raj si ho. Ži s ním zá­bavný, ne­pred­ví­da­teľný, úžasný ži­vot.

Po­čú­vaj jeho his­torky. Či už zo školy, práce alebo mimo nej.

Ráno mu sprav kávu. 2 ly­žice kávy, 2 ly­žice cukru, do polky voda a zvy­šok mlieko. Ale ne­za­budni do jeho po­hára. Nie­kedy sa ne­chaj roz­maz­ná­vať a po­čkaj si, kým ti ju on spraví a do­ne­sie hore. Ale len nie­kedy.

Ne­za­bú­daj žiť aj svoj ži­vot. On po­chopí, že máš niečo na práci, ale ni­kdy na neho ne­za­bú­daj. Ozvi sa mu, hoci len krát­kou sprá­vou, že ti chýba. Ocení to.

Ve­čer mu po­vedz ako veľmi ho ľú­biš, ako ti chýba. Vy­čarí mu to úsmev.

Pe­xels.com

Ne­buď veľmi dlho v kú­peľni. Ne­tráv veľa času na mo­bile, keď si s ním. Bude si mys­lieť, že niečo skrý­vaš. A keď ti ho zo­be­rie, ne­pa­ni­kár. Len mu ver.

Keď bude búrka, buď pri ňom. Chyť ho za ruku, daj mu pusu a po­vedz mu, že ho ľú­biš.

Ne­chaj ho roz­prá­vať a po­zorne po­čú­vaj. Po­kojne aj celý deň. Na­učíš sa ko­pec vecí.

Keď ti po­vie, aby si ne­za­ned­bá­vala svoje zdra­vie, po­čúvni ho.

VŽDY mu od­po­ve­daj prav­divo. Klam­stvá ne­znáša. A taj­nosti ešte viac.

Ne­boj sa pri ňom pla­kať. Utrie ti slzy a po­môže ti.

Po­ze­raj s ním ho­rory, hoci pri nich vždy za­spí.

Upo­koj ho, keď vedľa neho letí osa.

Po­má­haj jeho ma­mine a s jeho ocom sa roz­prá­vaj aj o ro­bote. S deťmi sa hraj, roz­maz­ná­vaj ich. Ale tak s mie­rou. Aby ni­kdy ne­mali po­cit, že ich ne­máš rada. Sú to úžasní ľu­dia, ktorí ťa vždy budú ľú­biť. Presne tak ako ty ich syna.

unsp­lash.com

Po­roz­prá­vaj mu o svo­jom dni. Ho­vor mu aj hlú­posti.

Snaž sa ne­meš­kať. Ne­rád to­tiž čaká.

Pod­po­ruj ho, váž si ho a hlavne mi­luj ho.

Buď jeho opo­rou, jeho za­slú­že­nou lás­kou. Buď tým diev­ča­ťom, ktoré sa ne­vie doč­kať na chvíle s ním.

Máš ob­rov­ské šťas­tie, že je v tvo­jom ži­vote. Je to úžasný člo­vek, ktorý mi­luje ži­vot a ži­votné skúšky zvláda per­fektne.

Ja osobne som mala mož­nosť pre­žiť s ním tie naj­lep­šie a najk­raj­šie časy. Ho­vo­rím ti to preto, lebo chcem pre neho len to naj­lep­šie. Za­slúži si to. A zjavne aj ty, keď ho máš pri sebe.

Toho chlapca mi­lu­jem viac než čo­koľ­vek a ne­do­vo­lím, aby tr­pel. Vždy bu­dem ro­biť všetko pre to, aby bol šťastný. Takže, tento člá­nok je ve­no­vaný tebe. Za­čni si vá­žiť čo máš, pre­tože mô­žeš o to ľahko prísť..Tak ako som prišla ja…

Komentáre