Ahoj drahá! Viem, že ti bolo ub­lí­žene a to veľmi. Bolo to kruté ob­do­bie a ty máš plné právo sa cí­tiť tak, ako sa cí­tiš. Boli tam slzy, hádky, klam­stvá a pod­razy.

Toto celé trvalo tak strašne dlho, že sa to tak­mer stalo pra­vi­del­nou ru­ti­nou tvojho ži­vota. Ale ty na­ozaj za nič ne­mô­žeš. To on. Práve ten, ktorý ti na chvíľu dal po­cit ten najk­rajší na svete, že si mi­lo­vaná, úp­rimne. Žiaľ­bohu, ne­bolo to úp­rimne. Bol to práve on, ktorý ti zlo­mil srdce. Bol to práve on, čo zni­čil všetko v čo si ve­rila. Bol to práve on, ktorý skla­mal viac, ako ho­cikto iný pred ním.

Práve on je za tým všet­kým. Za tou bo­les­ťou, za tými sl­zami, za tými fa­loš­nými úsmevmi, za tou zlou ná­la­dou. A aj keď sama dobre vieš, že všetko sa deje pre niečo, pre ne­jaký dô­vod, toto by si naj­rad­šej zo svojho ži­vota zma­zala. Ja sa ti vô­bec ne­ču­du­jem, mu­selo to byť pre teba tak ťažké, mať niečo a v se­kunde o to prísť a nie ešte svo­jou vi­nou. Ale obi­dve dobre vieme, že si silná. Veľmi silná. Ty sa proste ne­vzdáš a hoci sa cí­tiš zlo­mená, pôj­deš ďa­lej.

Za­bud­neš na neho, na vaše spo­ločné spo­mienky. Zo­trieš si slzy z tváre, usme­ješ sa, náj­deš si niečo za čím sa oplatí ísť ďa­lej a vy­kri­číš! Tak ako vždy. Znova o čosi sil­nej­šia. Pre­tože ty to tak ro­bíš vždy. Krá­ľovné to tak ro­bia, vždy pre­me­nia bo­lesť na silu. A ty ňou si, či už s mu­žom, alebo bez muža.

Tak poď, spra­víme to spolu, dnes, ešte te­raz hneď. Da­ruj sama sebe šancu na lep­šie časy, na také, aké si na­ozaj za­slú­žiš. Také, aké ťa tam vonku ča­kajú. A pa­mä­taj si, že ni­kto na svete ťa ne­môže zra­ziť na ko­lená po­kiaľ mu to ne­do­vo­líš. No, a aj keď už sa niečo také stane, viem že TY si tá ktorá to zvládne., hoci to bu­deš mu­sieť uro­biť sama, bez po­moci, zvlád­neš to. Pre­tože si krá­ľovná, no a tie sa ne­vzdá­vajú.

Komentáre