Náj­deš sa v nich aj ty?

 • Keď mu­síme vstať ho­dinu skôr aby sme sa na­lí­čili, uče­sali, ob­liekli a keď sa zvýši čas aj na­jedli
 • Keď sa ti po­darí do­ko­nalý ma­keup, no na konci dňa aj tak vy­ze­ráš ako vy­mas­tená pan­vica
 • Keď sa sna­žíš za­kryť svoje ne­do­ko­na­losti ma­ke­upom, ale za­čne pr­šať, sne­žiť alebo sa tro­chu spo­tíš a všetka tvoja práca je v prie­behu pár mi­nút zni­čená
 • Keď máš do­ko­nalý účes no po­ča­sie sa roz­hodne, že je ten správny čas na po­riadnu búrku
 • Keď na­stane tvoj „ob­ľú­bený týž­deň v me­siaci“ a ty sa mu­síš stále kon­tro­lo­vať
 • Keď sa ti rúž otlačí na zuby
 • Keď si doma za­bud­neš par­fém alebo sprej
 • Keď máš ne­zne­si­teľné kŕče, ale jed­no­du­cho mu­síš ísť do školy/práce
  zdroj: unsp­lash.com
 • Keď mu­síš ísť v noci sama do­mov
 • Keď ťa nie­kto vidí pr­vý­krát ne­na­ma­ľo­vanú a spýta sa či si chorá (nie, toto som v sku­toč­nosti ja, pod všet­kými tými vrstvami klam­stiev)
 • Keď si zme­níš účes a ni­kto si nič ne­všimne
 • Keď si kú­piš krásne a po­hodlné lo­dičky, ktoré po ho­dine no­se­nia za­čnú re­zať a mô­žeš ich tak aku­rát za­ho­diť do koša
 • Keď si dáš mas­karu, ale pred­tým, ako stihne za­sc­hnúť si kých­neš a všetko je zni­čené
 • Keď ne­majú tvoje číslo (to­pá­nok, ob­le­če­nia..)
 • Keď sa sna­žíš chud­núť a jesť zdravo, ale po­ku­še­nie je proste prí­liš veľké
 • Keď kvôli stresu vy­ješ po­lo­vicu chlad­ničky a pri­be­rieš tak 3 ton
  zdroj: tum­blr.com
 • Keď si jed­lom za­špi­níš tvoju ob­ľú­benú ko­šeľu a škvrna sa­moz­rejme nejde vy­prať
 • Keď si dáš lesk na pery a po­tom sa ti vlasy ne­us­tále le­pia na ústa
 • Keď máš do­ko­nalú ma­ni­kúru, ale v po­sled­nej chvíli sa dot­kneš ne­za­sc­hnu­tého laku a celé to po­kaš­leš
 • Keď vy­ze­ráš ne­na­ma­ľo­vaná na 12 a s ma­ke­upom tak na 25
 • Keď „súrne po­tre­bu­ješ“ kopu vecí no v pe­ňa­ženke máš tak aku­rát pár eur na kávu

 

Takto by som mohla pí­sať do­ne­ko­nečna, pre­tože byť že­nou je ťažké. Lenže v mno­hých ohľa­doch je to skvelé a aj na­priek všet­kým sta­ros­tiam a prob­lé­mom sú veci, ktoré do­ká­žeme len my. <3  Aj tieto ma­lič­kosti náš ro­bia sil­nej­šími a lep­šími ako si nie­ktorí mys­lia.

Komentáre