To, že nie­koho máš, ne­zna­mená, že ne­mô­žeš byť slo­bodná. Ne­mys­lím to tak, že mô­žeš byť ne­verná, to ur­čite nie. Len proste mô­žeš žiť svoj ži­vot aj so sta­tu­som za­daná.

Máš predsa právo ísť sa von za­ba­viť, mať chvíľku len pre seba, či no­siť svoj ob­ľú­bený sve­ter, ktorý už dávno nie je v móde, len preto že ho máš rada. Mô­žeš ísť do prí­rody a celý deň tam čí­tať knihu, mať svo­jich pria­te­ľov a ísť s nimi na vaše ob­ľú­bené latte. Mô­žeš ve­riť, v čo len chceš a mod­liť sa, ako veľmi chceš. Mô­žeš ro­biť čo­koľ­vek, čo len chceš, a niečo ti po­viem. MÔ­ŽEŠ TO RO­BIŤ AJ BEZ JEHO DO­VO­LE­NIA!

Vzťah nemá byť niečo, čo ťa bude ob­me­dzo­vať v roz­ví­janí svo­jej osob­nosti. Nemá to byť vä­ze­nie, od­kiaľ niet úniku. Ne­mu­síš byť len báb­kou. Mô­žeš mu uká­zať, ako veľmi to všetko mi­lu­ješ a ako veľmi ťa to robí šťast­nou, hoc on je na pr­vom mieste. Byť jeho prin­cez­nou a ne­chať sa uná­šať do jeho dob­ro­druž­stiev, no byť aj se­bes­tač­nou a ve­dieť si ob­čas vy­tvo­riť vlastné. Uká­zať mu, ako veľmi ho po­tre­bu­ješ, ale aj ako veľmi je on stra­tený bez teba. Pre­ja­viť svoju krásu a ne­chať sa do­bý­vať. Byť sama se­bou. Byť ozaj­st­nou že­nou.

fa­vim.com

Byť slo­bod­nou vo vzťahu, kde sú obaja verní. Mať každý svoje vlastné ko­níčky a na­vzá­jom sa pod­po­ro­vať. Mať svoje vlastné ob­ľú­bené filmy, pes­ničky, knihy, či prí­behy a ve­dieť ich zdie­ľať me­dzi se­bou. Mať svoje ob­ľú­bené miesta, kde bu­dete chvíľu sami so se­bou. Mať každý svo­jich naj­lep­ších pria­te­ľov, a pri­tom sa ve­dieť ba­viť a s tými toho dru­hého. Mať roz­dielne veci, ktoré vás budú ro­biť je­di­neč­nými, no to ne­zna­mená, že ne­mô­žete byť spolu. To je práve to pekné na láska, že aj na­priek roz­diel­nosti, vie byť jed­notná a mi­lu­júca. To, že do­ká­žete byť bez seba a pri­tom ve­dieť, že ste spolu.

unsp­lash.com

Ak cí­tiš, že vo vzťahu nie si sama se­bou, že ne­máš slo­bodu, urob s tým niečo. Ne­ne­chaj sa zni­čiť sle­pou lás­kou. Ne­stojí to za to. Láska má ve­dieť dá­vať slo­bodu, no len ak je pre­sved­čená o ver­nosti. A ak mu ne­ve­ríš, nemá to zmy­sel. Ani na­opak, ak on ne­verí tebe, hoc nemá dô­vod po­doz­rie­vať ťa, rad­šej odíď. Rad­šej si nájdi člo­veka, ktorý ti dá lásku i slo­bodu, ver­nosť i dô­veru. Ta­kého, ktorý bude chcieť z teba uro­biť šťastnú ženu a nie svojho vtá­čika v klietke.

Tak ne­za­bú­daj, že mô­žeš byť slo­bodná, hoc si za­daná.

Komentáre