Keď jeme, tak pri­be­ráme. Keď pri­be­ráme, tak sme ner­vózne. Keď sme ner­vózne, tak zase jeme. A keď jeme… A tak to ide stále do­okola. Má­lo­ktorá z nás má to­tiž také šťas­tie, že sa ne­musí trá­piť cvi­če­ním a sle­do­va­ním toho, čo zje, pre­tože tá „mr­cha pá­som­nica“ v nej všetko po­že­rie.

My, me­nej šťastné, preto skú­šame rôzne bab­ské re­cepty, čí­tame všetky in­ter­ne­tové stránky, ktoré ho­vo­ria o chud­nutí a hlavne ne­us­tále dr­žíme ne­jakú di­étu. Sa­moz­rejme, že sme už vy­skú­šali ovocnú či ze­le­ni­novú, di­étu za­lo­ženú na de­to­xi­ká­cii či pri­jí­maní stravy v te­ku­tom stave a ne­bolo nás treba nú­tiť ani do tej čo­ko­lá­do­vej (na tú spo­mí­name naj­rad­šej). Kom­bi­nu­jeme stravu s cvi­če­ním, nie­kedy cvi­če­nie bez stravy a má­lo­kedy si uve­do­mu­jeme, že za sa­mot­ným chud­nu­tím stojí zmena ži­vot­ného štýlu a naša psy­chika.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Ale nie o tom som chcela. Keď ste práve vo fáze vzdá­va­nia sa svojho no­vo­roč­ného pred­sav­za­tia a k tomu ešte aj na ceste do chlad­ničky, tak vás hneď za­sta­vím. Alebo, keď tam už teda na­ozaj mu­síte ísť, tak si dajte len po­hár mlieka alebo šunku so sy­rom. Prí­padne iné biel­ko­viny, pre­tože práve na nich je po­sta­vená zá­zračná Du­ka­nová di­éta.

Čo je to Du­ka­nová di­éta?

Hneď v úvode by som zrejme mala na­pí­sať, že jej za­kla­da­te­ľom je fran­cúz­sky le­kár Pierre Du­kan (kto by to aj ča­kal?!), a že na nej už nie­koľko ro­kov frčí Kate Midd­le­ton či Jen­ni­fer Lo­pez. Ale pred­po­kla­dám, že ta­kéto in­for­má­cie, ktoré náj­dete na kaž­dej we­bo­vej stránke, vás ne­jako ne­ohu­rujú. Ur­čite vás však zaujme fakt, že pri tejto di­éte mô­žete jesť ke­dy­koľ­vek!!! Áno, aj ve­čer pri te­le­ví­zii, aj o pol­noci v po­steli, aj stále, keď máte hlad. Alebo chuť. Tú mám ja čas­tej­šie. No a k tomu, že mô­žete jesť ke­dy­koľ­vek, mô­žete jesť aj koľko len chcete!!!

Áno, čí­tate dobre. Je to možné a na­ozaj to fun­guje. Po ce­lom svete ju už vy­skú­šalo nie­koľko ti­síc ľudí a po­da­rilo sa im spo­ločne schud­núť už ti­sícky kíl. Zis­te­nie, že Du­ka­nová di­éta nie je len ďal­ším vý­mys­lom a ani mar­ke­tin­go­vým ťa­hom, spô­so­bilo, že sa táto di­éta, síce v ma­lých ob­me­nách, ale zato pre mno­hých ľudí, stala ži­vot­ným štý­lom, ktorý im po­máha udr­žať si svoju vy­snenú váhu. Títo ľu­dia sa na­vzá­jom pod­po­rujú a vy­tvá­rajú si spo­ločné stránky a sku­piny, kde pri­dá­vajú rôzne re­cepty a zdie­ľajú svoje úspe­chy v po­dobe svo­jich fo­to­gra­fií PRED a PO.

foto: pinterest.com

foto: pin­te­rest.com

Ako teda fun­guje Du­ka­nová di­éta?  

Celý jej zá­zrak spo­číva v pri­jí­maní čis­tých biel­ko­vín. Presný zo­znam biel­ko­vi­no­vých po­tra­vín je spí­saný v sto­miest­nom zo­zname, ktorý tvorí zá­klad vášho je­dál­nička. Na­chá­dzajú sa v ňom, na­prí­klad rôzne druhy mäsa, ryby, mor­ské plody, va­jíčka, níz­ko­tučné jo­gurty, syry a mnohé ďal­šie. Tento zo­znam však nie je ko­nečný, ale po­stupne je do­pĺňaný ze­le­ni­nou, ovo­cím a inými sa­cha­ridmi podľa fázy, v kto­rej sa mo­men­tálne na­chá­dzate.

4 fázy Du­ka­no­vej di­éty

To, že je Du­ka­nová di­éta roz­de­lená do šty­roch fáz, má svoje opod­stat­ne­nie. V pr­vom rade si telo môže po­stupne zvy­kať na nový štýl stra­vo­va­nia, no hlavne sa ta­kýmto spô­so­bom za­bra­ňuje prí­pad­nému jojo-efektu, ktorý môže prísť po skon­čení di­éty.

Prvá fáza di­éty sa na­zýva aj útoč­nou a je značne mo­ti­vu­júca, pre­tože prvé kilá idú dole veľmi ľahko a hlavne rýchlo. Teda ko­nečne sa bu­dete sta­vať na váhu s ra­dos­ťou a oča­ká­va­ním. Jej trva­nie je ohra­ni­čené ma­xi­málne na de­sať dní a strava tvo­rená čis­tými biel­ko­vi­nami.

Druhá fáza di­éty, takz­vaná vý­letná fáza. Po­čas nej kilá už ne­ubú­dajú tak rýchlo. Pri­ro­dzená a zvy­čajná je strata jed­ného kila za týž­deň. Pri­tom si treba ale uve­do­miť, že práve strata tohto jed­ného kila je pre vaše telo ide­álna. Keďže chud­nete po­stupne, tak si to stíha uve­do­mo­vať rov­nako ako vaša hlava, tak aj vaše telo a do­káže sa tomu pris­pô­so­biť aj vaše svals­tvo. Ne­mu­síte sa teda báť oví­sa­jú­cej kože či ne­dos­tatku ener­gie. Hlavná zá­sada tejto fázy spo­číva v strie­daní biel­ko­vi­no­vých dni s biel­ko­vi­novo-ze­le­ni­no­vými.

Tre­tia fáza di­éty je kon­so­li­dačná a slúži na to, aby ste po­stupne za­čali obo­ha­co­vať svoj je­dál­ni­ček, no zá­ro­veň za­brá­nili tomu, aby sa vám schud­nuté kilá vrá­tili. Po­čas týždňa mu­síte do­dr­žať je­den biel­ko­vi­nový deň, no zato si dva dni mô­žete pri­pra­viť hlavné jedlo podľa svojho pria­nia a chuti. Po­čas os­tat­ných dní do­dr­žia­vate pra­vidlá, ktoré už po­znáte z pred­chá­dza­jú­cich fáz, ale je­dál­ni­ček už mô­žete do­pl­niť o ces­to­viny, kú­sok ovo­cia, tmavé pe­čivo či iné po­tra­viny.

Štvrtá fáza di­éty je tiež na­zý­vaná sta­bi­li­zač­nou. Stáva sa po­sled­ným kro­kom k va­šej vy­sní­va­nej váhe. Po­čas tejto fázy mô­žete už jesť čo­koľ­vek chcete a stačí, keď si raz za týž­deň spra­víte je­den čisto biel­ko­vi­nový deň.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Chud­nu­tie, chud­nu­tie, chud­nu­tie

Majte na pa­mäti, že aj keď vám kilá ne­pôjdu dole tak rýchlo, ako si pred­sta­vu­jete, vy chud­nete stále aj na­priek tomu, že jete ke­dy­koľ­vek a v akom­koľ­vek množ­stve. Preto ni­kdy ne­bu­dete mať po­cit hladu a vaše telo si ne­bude mu­sieť ro­biť zá­soby tu­kov. Du­ka­nová di­éta je do­konca krásna aj v tom, že vaša strava nie je vô­bec jed­not­várna a ste­re­otypná, ale mô­žete ju do­pl­niť o slad­kosti a pe­čivo, ktoré si viete sami pri­pra­viť. Ich príp­rava je väč­ši­nou jed­no­du­chá a nie ča­sovo ná­ročná.

Takže chuť na sladké? Nie je prob­lém! Chuť na chle­bík so šun­kou a sy­rom? Bez prob­lé­mov! Roz­ví­jate svoje ku­chár­ske a cuk­rár­ske schop­nosti a k tomu všet­kému ešte aj chud­nete. A nie, ne­sníva sa vám!

Milé diev­čatá, milé ženy! Ne­za­bú­dajte však, že v dneš­nej dobe nič nie je za­darmo, a keď chcete, aby sa vý­sledky do­sta­vili, tak mu­síte mať pevnú vôľu a do­dr­žia­vať všetky pra­vidlá poc­tivo. A sa­moz­rejme cvi­čiť, piť veľa vody a … A zvy­šok po­znáte 🙂

Tak chud­nu­tiu ZDAR!

Komentáre