Stret­neš muža s prí­vlas­tkom do­ko­nalý, ktorý bude mať všetko, čo si kedy na mu­žovi hľa­dala. A če­reš­nič­kou na torte je fakt, že ťa tvoj „ideál“ na­vyše mi­luje. Keď sa pri­stih­neš pri tom, že už rozk­li­ká­vaš stránky so sva­dob­nými ša­tami, je vy­far­bené. On je ten pravý.pexels-photo-192329

foto: pe­xels.com

Na so­ciál­nej sieti ná­hodne na­tra­fíš na vi­deo, ktoré láme re­kordy. Ro­man­tické vi­deo, kde ne­jaký ne­známy muž žiada o ruku svoju mi­lo­vanú pria­teľku. Na ne­ja­kom veľ­ko­le­pom mieste, pred zrakmi sto­viek, možno ti­sí­cok ľudí, za zne­nia ne­ja­kej slad­kej ( až pre­sla­de­nej) pes­ničky. Účast­níci ce­lého tohto „di­va­dielka“ sú nad­šení, prek­va­pená diev­čina je do­jatá a jej (snáď) na­stá­va­júci ner­vózny. Vy­tiahne prs­tie­nok, sa­moz­rejme s ne­ja­kým dia­man­tom, čo vy­bíja oči. Re­ak­cia je vo­pred jasná. Bu­dúca ne­vesta si ne­chá na­stok­núť prs­teň a nad­šená sa hodí do ná­ru­čia svo­jej po­lo­vičky, s kto­rou za­krátko bude tvo­riť ce­lok. Je­den, sa­mos­tatný.best-marriage-proposal-ever_central-park-winter-proposal-702x467zdroj: ho­whe­as­ked.com

 

Keď vi­deo skončí, zrazu cí­tiš, ako ti po líci steká slza. Si do­jatá rov­nako ako „šťast­livka“ z vi­dea. Aku­rát, že si o jednu emó­ciu bo­hat­šia. Žiar­liš. Aj ty to všetko chceš. Mi­lu­jú­ceho muža, ktorý pre teba urobí čo­koľ­vek. Pred ce­lým sve­tom ti vy­zná lásku. Urobí ťa na pár mi­nút naj­šťast­nej­šou že­nou na ce­lom svete. Spraví z teba hviezdu. Tú, kto­rej budú všetky zá­vi­dieť.

Ale vážne to takto chceš? Sú všetky tieto ce­re­mó­nie pre teba dô­le­žité? Za­mysli sa nad tým, čo je dô­le­žité. Mať po svo­jom boku muža. Ochrancu, ktorý ťa opat­ruje, no nie je vtie­ravý. Zau­jíma sa o to, čo ťa trápi, ale ne­tlačí na teba. Po­máha ti rie­šiť prob­lémy, no ne­vy­rieši ich úplne sám. Na­šepne ti a ukáže ti smer. Vie to­tiž, že každá pre­kážka, ktorú pre­ko­náš hlavne vlast­ným pri­či­ne­ním, ťa po­súva ďa­lej. Mi­luje sa s te­bou na­lie­havo, váš­nivo a ži­vo­číšne, no ne­za­búda byť nežný, opatrný a tr­pez­livý. Ráno na teba upiera svoj hl­boký po­hľad a ak pri tebe ná­ho­dou ne­môže byť, ne­za­bud­nite ti pop­riať dobré ráno inak. Te­le­fo­ná­tom, sms-kou, kvetmi do práce.60da350ee9c9655c3859fbfe04f3f655zdroj: pin­te­rest.com

Ak si toto všetko na­šla a máš to, NE­RIEŠ. Nie­kto to, čo máš ty, ne­nájde za celý ži­vot. Ne­rieš, že si s pria­te­ľom už tri roky a stále sa ne­zmo­hol na „vez­meš si ma.“ A už ur­čite ne­rieš to, ako to urobí. Láska si ne­vy­ža­duje po­zor­nosť. Ak sa roz­hodne po­žia­dať ťa o ruku, urobí to. Sám, bez toho, aby mu to nie­kto dik­to­val. A ur­čite mu ani len ne­naz­na­čuj, že chceš zás­nuby ako „tá z vi­dea.“ Zás­nuby nie sú šou. Je to uda­losť, ktorá si ne­vy­ža­duje pub­li­kum. Vy­ža­duje si len dvoch ľudí, teba a jeho. Lebo je to VAŠA uda­losť, nie ľudí na­okolo. Áno, bolo by pekné, keby ťa po­žia­dal o ruku ve­rejne, aby ce­lému svetu uká­zal, ako ťa mi­luje. Ale na to je tu predsa svadba, nie? Raz bu­deš no­siť jeho meno, to je väčší dô­kaz lásky než 2 mi­li­óny vi­dení na you­tube. Ak na teba vy­tiahne prs­tie­nok ráno v po­steli, bu­deš rov­nako prek­va­pená a šťastná ako „tá z vi­dea“. To mi mô­žeš ve­riť.

co­ver photo: pe­xels.com

 

Komentáre