My ženy zvyk­neme ho­vo­riť, že muži ne­ve­dia dá­vať lásku a ani ju cí­tiť tak, ako my. Že sa ne­ve­dia za­mi­lo­vať, ostať verní či dať na­javo svoje po­city. Ale to je hlú­posť. Každý muž sa raz za­mi­luje. Možno si to ne­bola práve ty, tá, ktorá všetky tieto dobré veci mala od neho do­stať, pre­tože svoje už možno zlo­mené srdce ne­chal u inej ženy. To však ne­zna­mená, že ne­cíti, ne­mi­luje a nie je za­mi­lo­vaný.

A či tomu ve­ríš alebo nie, aj oni sami do­kážu mať vzťah a lásku na celý ži­vot. Ale až v mo­mente, keď si ňou sú istí. A keď si te­bou istý bude, bu­deš si môcť byť istá aj ty. Pre­tože ti do­okola bude pri­po­mí­nať a dá­vať na­javo, že si v jeho ži­vote je­diná, že si ne­na­hra­di­teľná, že je rád, že ťa má. Bude sa k tebe sprá­vať milo a slušne, do­volí ti, vy­brať film či re­štau­rá­ciu, do kto­rej sa pôj­dete na­jesť, alebo pre­pnúť pes­ničku v aute, hoci bude hrať práve tá jeho na­job­ľú­be­nej­šia.

View this post on Ins­ta­gram

⭕️ @ar­temk­rivda_de­sign ⭕️

A post sha­red by Aut­hor: @bu­ri­mova (@bu­ri­mo­va­next­door) on

Sú to ma­lič­kosti, ale aj na nich zá­leží a nie­kedy viac, ako na čom­koľ­vek inom. Aj ten naj­väčší „pár­ty­muž“ zo­stane rad­šej v pia­tok ve­čer s te­bou doma, akoby mal ísť vy­me­tať bary, keď bude do teba za­mi­lo­vaný. A bude schopný dať na chvíľu bo­kom svo­jich pria­te­ľov, pre­tože bude chcieť byť ti stále na blízku. Tento muž bude chcieť ve­dieť o tebe všetko, bude chcieť viesť hl­boké roz­ho­vory, spoz­ná­vať ťa, zau­jí­mať sa o to, čo máš rada. Bude sa pý­tať na tvoju bu­dúc­nosť, tvoje sny a plány a bude ti po­má­hať, aby si ich na­pl­nila. Bude s te­bou zdie­ľať každý oka­mih či už dobrý, či zlý, bude tu.

View this post on Ins­ta­gram

Fam 💔

A post sha­red by Aut­hor: @bu­ri­mova (@bu­ri­mo­va­next­door) on

Svo­jím pria­te­ľom bude o tebe ho­vo­riť ako o žene, ktorú si váži, ktorá ho vie ro­zo­smiať, ktorá mi­luje kvety. Nie ako o tých pred­tým, že má su­per za­dok a veľké pr­sia. Bude za­mi­lo­vaný do tvo­jej duše. Dá ti na­javo svoje city, ukáže ti svoje silné aj slabé stránky a ne­bude sa han­biť pri­po­mí­nať ti, že si pre neho je­diná. Za­mi­lo­vaný muž je schopný všet­kého. Do­káže sa ti ot­vo­riť, ho­vo­riť s te­bou o všet­kom, vá­žiť si ťa a mi­lo­vať ťa. Tak už viac ne­ho­vor, že muži ne­cí­tia a ne­mi­lujú, pre­tože to pravda nie je. Mi­lo­vať ve­dia a to veľmi. Len si po­tre­bujú byť istí viac, ako my ženy. Lebo ak sa sku­točne za­mi­lujú trvá to už navždy.

Komentáre