love_is_all_you_need_by_martasyrko-d9udjkvUva­žu­ješ, prečo práve ty. Prečo si ne­bola preňho dobrá? Prečo ťa ne­chal tak a po­ve­dal, že si pre neho moc dobrá? Prečo teda, keď si pre neho bola dobrá, nie je s te­bou? Bolo to tým, že nie si vždy do­ko­nale na­la­dená, že ne­no­síš veľa ma­ke­upu či nie si do­sta­točne in­te­li­gentná? Takú chcel? Ve­rím, že si po­cho­pila, že taký muž ti ne­stojí za to a na­ozaj si pre neho až moc dobrá. Za­slú­žiš si oveľa viac. Viem, že si ho mi­lo­vala, ale on teba nie. Možno ti po­ve­dal, že ťa mi­luje, ale to ne­bola láska. Ne­bola to tá pravá láska. Možno ti pí­sal, ako veľmi mu chý­baš, no na druhý deň si na teba ani ne­spo­me­nul. Ho­vo­ril, že si pre neho je­diná, no me­dzi­tým mú­til hlavu iným. Ja viem, že to bo­lelo. Ale ja ve­rím, že si sa po­su­nula ďa­lej. Že vieš, že si ťa ne­za­slúži a nie­kde ťa čaká tvoj osu­dový. Ver mi, že si ne­za­slú­žiš zlého muža. Si nád­herná žen­ská, ktorá má dobré srdce, tak prečo by tvoj muž ne­mal byť dobrý, po­zorný a od­daný? Ak ho­vo­ríš, že na lep­šieho ne­máš, pro­sím, pre­fac­kaj sa a hneď te­raz. Ne­zná­šam, keď nie­kto fňuká a na­dáva na svet. A čo ešte hor­šie, ak ženy na­dá­vajú na chla­pov, sú skla­mané a ho­vo­ria, že ni­kto nor­málny už ne­exis­tuje.

Že ťa ni­kto ni­kdy ne­bude mi­lo­vať lebo ne­máš na dob­rého muža? Ale pro­sím ťa, si mladá, krásna, kre­a­tívna a múdra. Máš skve­lých pria­te­ľov a ro­dinu. Si zdravá. Nie si bez do­mova. Za­žila si toho už veľa, a preto si za­slú­žiš veľa! Mys­lím, že prob­lém nás, žien, je v tom, že si mys­líme, že ne­máme na lep­ších. Po­tom zo­stá­vame vo vzťa­hoch, z kto­rých sa bo­jíme vy­jsť, aj keď nás už ne­na­pĺňajú a na­ho­vá­rame si, že na nič viac ne­máme. Vďaka bohu, ži­jeme v 21. sto­ročí, a tak ne­máme prob­lém od­ísť, kedy chceme či za­čať od­znova.

Vieš čo? Za prvé, gra­tu­lu­jem ti, ak si po­cho­pila, že treba ísť ďa­lej. Gra­tu­lu­jem ti, že po­znáš svoju hod­notu a chceš si vy­chut­nať ži­vot tak, ako sa patrí. Gra­tu­lu­jem ti, že už vieš, že okolo mu­žov sa ne­točí celý svet a tak, ako si uží­vaš byť sama, uží­vaš si i lásku.large

A tebe, drahá moja, ktorá stále ne­vie pre­ko­nať to, že ťa nie­kto opus­til, ne­boj sa pro­sím lásky a ne­zat­ra­cuj ju. Láska je krásna a nie každý muž ťa chce iba vy­užiť a opus­tiť. Mys­lím, že to isté si mys­lia i muži o nás, ktorí tiež sa ča­sto­krát za­ľú­bia do fif­len, ktoré majú ako cieľ pe­niaze.

Sme na tom tak isto. Ne­máme si čo vy­čí­tať a ani ja, mo­derná fe­mi­nis­tka, ti ne­po­viem, že chlapi sú svine a nej­dem sa ľu­to­vať. Ži­vot je zvláštny, ale pri­tom nád­herný. Ni­kdy to ne­bude len stále ru­žové a do­ko­nalé. Ale o tom je ži­vot.

Krá­čaj ďa­lej, ob­ja­vuj krásy ži­vota a čiň sa. Odo­vzdaj niečo svetu a mi­luj ne­ko­nečne. Ne­za­slú­žiš si mať zlo­mené srdce. Za­slú­žiš si srdce plné ra­dosti, ktoré vidí svet ako jedno veľké dob­ro­druž­stvo.

Stále exis­tujú skvelí muži. A jed­ného ta­kého raz stret­neš. Na­ozaj.large-1

pho­tos: de­vian­tart.com, we­he­ar­tit.com

co­verp­hoto: de­vian­tart.com

Komentáre