Kým sme boli za­nep­ráz­dnení hľa­da­ním vhod­nej bundy na chladné ve­čere, Zara uro­bila pre­fí­kanú vec. Ne­mohli sme si ne­všim­núť in­for­má­cie o nad­bytku iných kús­kov, no túto se­zónu roz­hodne ob­sa­dilo ki­mono. Aj keď si mô­žete mys­lieť, že ide o fes­ti­va­lovú zá­le­ži­tosť, ste na omyle. Zara tento kú­sok po­kladá za omnoho viac. Vďaka jej sty­lingu, ele­gan­tnosti či zdo­be­niu ki­mono jed­no­du­cho zla­díme na rôzne prí­le­ži­tosti.

imageZdroj: we­he­ar­tit

Módna sty­lis­tka Mo­nica Rose, ktorá ob­lieka známe osob­nosti ako Ken­dall Jen­ner, Gigi Ha­did, Chrissy Te­i­gen a Kaia Ger­ber, tiež sta­vila na ši­roké vy­uži­tie tohto kúsku a svoje kli­entky tak ob­liekla do out­fi­tov, pro­stred­níc­tvom kto­rých do módy vniesla prvky jari a leta.

imageZdroj: ins­ta­gram
Chcete si to skú­siť , no obá­vate sa vzo­rov či dĺžky? Žiadny strach milé dámy. Ki­mono nie­lenže opticky pre­dĺži vašu po­stavu, ale vďaka svojmu strihu ukryje aj možné ne­dos­tatky, preto sa ne­bojte tren­dov a do­prajte si vo va­šom šat­níku práve túto značku!

Komentáre