Keď sa pr­vý­krát na­ozaj za­mi­lu­ješ, je to väč­ši­nou naj­sil­nej­šia láska akú kedy za­ži­ješ. Ne­ho­vo­rím o pr­vej det­skej láske. Aj tá môže byť silná, ale mo­men­tálne ho­vo­rím o pr­vej sku­toč­nej láske.

Za­mi­lo­vať sa po pr­vý­krát je ako sen. Všetko sa tí zdá ru­žové a krásne. Nič ťa ne­môže zlo­miť, lebo ce­lým tvo­jim te­lom prúdi láska. Myš­lienka na to, že to nie je navždy ti ani ne­na­padne.

Možno je to tým, že tvoje srdce je ne­poš­ko­dené.

Keď sa za­mi­lu­ješ po dru­hý­krát, je to iné.
Tvoje srdce je možno ešte stále skla­mané z pre­doš­lej lásky, preto sa ne­roz­bú­cha pri tvo­jom no­vom pria­te­ľovi tak, ako pri tom pr­vom.
Možno práve preto po­chy­bu­ješ či si na­ozaj za­mi­lo­vaná.
Ne­zá­leží na tom, ako veľmi sa sna­žíš, aby aj tvoja druhá láska bola taká in­ten­zívna ako prvá, ne­pôjde to.
A to je nor­málne.

Máš nový vzťah, v kto­rom roz­mýš­ľaš s jas­nej­šou mys­ľou ako v tom pr­vom. Ne­ide­a­li­zu­ješ si svojho no­vého, ale stále ho po­rov­ná­vaš so svo­jou pr­vou lás­kou. A ne­us­tále máš po­cit, že ti niečo chýba.
Aj to je nor­málne, ale nie je to správne.
Práve toto po­rov­ná­va­nie ti bráni za­mi­lo­vať sa znova.

Áno, nie­ktorí tvr­dia, že po­kiaľ ne­cí­tiš na za­čiatku vnú­torný oh­ňos­troj ne­za­mi­lu­ješ sa. Ale nie vždy to je pravda. Stačí iba, keď si uve­do­míš že…

Tvoj nový pria­teľ ti ve­nuje čo naj­viac voľ­ného času, ktorý má.
Tvoj ex čas ne­mal ni­kdy.
Tvoj nový pria­teľ si s te­bou ochotne po­zrie všetky tvoje hlúpe ro­man­tické filmy.
Tvoj ex ti ne­do­vo­lil ani vy­brať film, ktorý bu­dete po­ze­rať.
Tvoj nový pria­teľ sa s te­bou rád prejde aj keď je do­ma­sed.
Tvoj ex sa pre­chá­dzal veľmi rád, ale s ka­ma­rátmi.

Čo to všetko zna­mená???

Bo­jíme sa, že svoju druhú lásku na­ozaj ne­ľú­bime, lebo je úplne iná ako tá prvá. Ako tá, ktorú po­známe a na ktorú sme si zvykli.  Tvoja prvá láska mohlo byť len po­blúz­ne­nie hor­mó­nov. Ne­boli to sku­točné city. Ne­bol to sku­točný ži­vot, v kto­rom si treba uve­do­miť aj iné hod­noty člo­veka ako len fy­zickú prí­ťaž­li­vosť. A to je nie­kedy ťažké. Pre­tože hor­móny ve­dia z člo­veka spra­viť psy­cho­pata.

Na­šťas­tie ľud­ské srdce je ot­vo­rené. A do­káže sa za­mi­lo­vať znova a znova. No sku­točnú lásku po­cí­tiš až vtedy, keď pre­sta­neš svoje staré lásky po­rov­ná­vať s no­vými.

Pre­tože žiadna láska, žiadny vzťah ne­bude ni­kdy rov­naký.

 foto: tum­blr.com

 

Komentáre