Akú to má cenu se­dieť nie­kde v kúte a pla­kať? Čo ti to dáva? Len po­cit se­ba­ľú­tosti. Ten by som naj­rad­šej na­ko­pala do za­dku. Takto sa nič ne­stane. Skús vstať, odô­vod­niť si prečo to chceš a za­čni pre to niečo ro­biť. A veci sa dajú rýchlo do po­hybu. Ni­kto ti nič nedá len za tvoj pekný úsmev. (Áno, aj keď je vážne pekný). Do­sta­neš to čo chceš, keď na tom bu­deš pra­co­vať, keď na sebe bu­deš pra­co­vať. Vstaň nech chceš čo­koľ­vek a vezmi si to s úsme­vom na tvári. Je­dine tak na­štveš svo­jich ne­praj­ní­kov.


Sú ľu­dia, ktorí ti tvr­dia, že to ne­z­vlád­neš? Usmej sa a po­vedz: „Tak sle­duj!“

pe­xels.com


Pa­mä­taj si jedno! Ty si je­diná, kto ti do­káže spl­niť tvoje sny! Ni­kto iný to za teba ne­urobí. Ty sama si stroj­com svojho šťas­tia, ale aj ne­šťas­tia.


Kľú­čom k tomu všet­kému je zdravé se­ba­ve­do­mie. Čo takto mať vieru v seba? Vieš čo? Ja v teba ve­rím! Ja ve­rím v seba a ve­rím v čo­koľ­vek, mož­ného i ne­mož­ného. Ve­rím, že každá z nás do­káže všetko, čo si len zmyslí. Len je po­trebné uro­biť prvý krok a tým je roz­hod­nu­tie, že ne­zos­ta­neme tam kde sme.

pe­xels.com


Ne­bude to jed­no­du­ché, keby to bolo jed­no­du­ché, ro­bil by to každý. A my, dámy, my nie sme každý. Každá z nás je špe­ciálna. A každá z nás je do­ko­nalá. Do­ká­žeme čo­koľ­vek! Na to ne­za­bú­dajme. Pre každú myš­lienku, ktorá ti ho­vorí dô­vod, prečo to nejde, nájdi dve, prečo áno. Hľa­daj rie­še­nia, nie vý­ho­vorky. Tie ťa ni­kam ne­dos­tanú.


Vieš, ktoré miesto na svete je naj­bo­hat­šie??

Je to cin­to­rín. Znie to bláz­nivo? Ja viem! Koľko ľudí je tam asi po­cho­va­ných s ne­ja­kým skve­lým ná­pa­dom na vy­ná­lez. Koľko ne­spl­ne­ných snov a prianí. Koľko ne­vy­riek­nu­tých vy­znaní. Koľko ne­na­pí­sa­ných kníh, koľko ne­vy­uži­tého po­ten­ciálu.

Pro­sím! Ne­ne­chajme po­cho­vať naše sny!

Komentáre