Pa­mä­táš si ešte fľaše MY BOTTLE? Oby­čajné fľaše s pek­ným, jed­no­du­chým di­zaj­nom a ná­pi­som MY BOTTLE. Je­di­nečné boli  najmä vďaka ši­ro­kému hrdlu na jed­no­du­ché vlo­že­nie rôz­neho ovo­cia do ná­poja.  Časy MY BOTTLE dávno po­mi­nuli a na scénu prišli fľaše s ná­pi­som VOSS. Fľaše, ktoré roz­de­lili ľudí na tých, ktorí sú nad­šení z pek­nej sk­le­ne­nej fľašky s nór­skou vo­dou a tých, ktorí ňou opo­vr­hujú.
nmnmfoto: pin­te­rest

O tejto vode do­konca vzni­kali rôzne štú­die, kde sa pí­salo, že 90% diev­čat, ktoré si túto vodu za­kú­pili, ni­kdy v ži­vote ne­vy­ko­ná­vali žiadnu zá­rob­kovú čin­nosť a pe­niaze na túto vodu im dali ro­di­čia. Vau! V dneš­nej dobe exis­tujú štú­die už na všetko…

Toto leto som sa roz­hodla za­kú­piť ju tiež. Vi­dela som rôzne ná­pady  na letné svieže ná­poje, ktoré si ľu­dia dá­vali do sk­le­ne­nej „vosky“ tak, že to skú­sim. Ka­ma­rátka patrí ku sku­pine, ktorá touto fľa­šou opo­vr­huje a po­ve­dala mi, že za takto zby­točne vy­ho­dené pe­niaze som mohla rad­šej kú­piť No­ta­Bene. To isté si ja v du­chu ho­vo­rím, keď vi­dím člo­veka, ktorý si ku­puje ci­ga­rety… no ne­mám po­trebu to nie­komu pred­ha­dzo­vať. Je pravda, že moje nad­še­nie zo „štý­lo­vých ovoc­ných ná­po­jov“ ne­vy­dr­žalo celé leto. No te­raz sa blíži zima a ja ju opäť vy­ťa­hu­jem, na­lie­vam si do nej čaj a ohrie­vam sa ňou pri čí­taní de­tek­tí­vok. Pre mňa to nie je jed­no­rá­zová zá­le­ži­tosť…

w ee rrr

foto: pin­te­rest

Ne­pat­rím me­dzi tie baby, ktoré zdie­ľajú každé mi­nuté euro na svo­jom Ins­ta­grame, ale ani me­dzi tie ne­prajné a za­vist­livé. Ľu­dia mí­ňajú pe­niaze den­no­denne na rôzne veci, ktoré zdie­ľajú na so­ciál­nych sie­ťach, alebo ktoré im ni­čia zdra­vie. Ak tvoja po­treba ne­ga­tí­vych pri­po­mie­nok pre­tr­váva, skús si Voss vodu najprv kú­piť, a po­tom po­ve­dať, že sú to pre teba vy­ho­dené pe­niaze…

Voss vody kú­piš naj­vý­hod­nej­šie TU

 

Komentáre