Značka ob­ľú­be­nej, a na Slo­ven­sku najp­re­dá­va­nej­šej whis­key, Tul­la­more D.E.W. pri­pra­vila pre fa­nú­ši­kov tohto ná­poja sku­točne zau­jí­mavú no­vinku. Je ňou Tul­la­more D.E.W. Ci­der Cask Fi­nis­hed. Už sa­motný ná­zov na­po­vedá, že ide o ír­sku whis­key, kto­rej do­zrie­va­nie po­sledné 3-4 me­siace fi­ni­šo­valo v du­bo­vých su­doch po ja­blč­nom ci­deri. Ide o prvú ír­sku whis­key, ktorá do svojho rôz­no­ro­dého port­fó­lia za­ra­dila ta­kúto pré­mi­ovú a no­vá­tor­skú la­hôdku.

women_who_love_whiskey

foto: your­tango.com

Vzhľa­dom na se­zón­nosť zberu ja­bĺk má tento druh Tul­la­more D.E.W. ča­sovo li­mi­to­vanú pro­duk­ciu, ne­vy­rába sa teda po celý rok. Ide o blen­ded, teda mie­šanú whis­key, ktorá po­zos­táva z troch ty­pov whis­key: pot still Irish whis­key (zmes jač­men­ného sladu a ne­sla­do­vého jač­meňa), sla­dová whisky (100% sla­dový jač­meň) a grain whis­key (sla­dový jač­meň, pše­nica a ku­ku­rica). Všetky tieto whis­key boli tri­krát des­ti­lo­vané a do­zrie­vali mi­ni­málne tri roky v du­bo­vých su­doch. Na zá­ver boli blend mas­te­rom zmie­šané a 3-4 me­siace fi­ni­šo­vali v su­doch, v kto­rých pred­tým do­zrie­val ci­der, vy­rá­baný zo sta­rost­livo vy­bra­ných ja­bĺk.

Sa­moz­rejme, táto whis­key musí vo­ňať po ja­bl­kách. Vôňa je svieža, cí­tiť v nej ze­lené ja­blká a sladký slad. Chuť je jemná, ale vý­razná. Cha­rak­te­ri­zuje ju krásna rov­no­váha dubu, kré­mo­vého sladu a tó­nov slad­kých čerstvých ja­bĺk. Má ľahké telo s ovoc­ným cha­rak­te­rom.

A čo na túto no­vinku ho­vorí slo­ven­ský expert na whisky Pe­ter Pra­ženka? „Vý­rob­co­via whis­key v po­sled­ných ro­koch čo­raz čas­tej­šie pri­ná­šajú rôzne ino­va­tívne vý­robné pro­cesy, kto­rými by vy­čnie­vali z ra­dov kon­ku­ren­cie, a tak pre­klo­pili misky váh práve na svoju stranu. Tul­la­more D.E.W. je pá­le­ni­cou, ktorá pra­vi­delne pri­náša ino­vá­cie, za­bez­pe­ču­júce jej dl­ho­dobý rast a zá­u­jem o jej vy­ni­ka­júcu whis­key. Osobne si mys­lím, že pri­niesť na trh whisky, ktorá do­zrieva v su­doch po ci­deri je po lete vy­ni­ka­jú­cim mar­ke­tin­go­vým ťa­hom. Keďže sa s ta­kýmto fi­ni­šom stre­tá­vame po pr­vý­krát, ve­rím v úspech tejto li­mi­to­va­nej edí­cie. V jej chuti mô­žeme nájsť vý­razné ovocné tóny, ktoré viac-me­nej ne­náj­deme u žiad­neho z kon­ku­renč­ných vý­rob­cov.“

tullmore

foto: ar­chív Tul­la­more

Tul­la­more D.E.W. Ci­der Cask sa vo svete pre­dáva vý­hradne v duty free sho­poch. Česká re­pub­lika a Slo­ven­sko sú je­diné dva trhy, kde je tento ná­poj možné kú­piť aj v bež­nom pre­daji – v sieti Metro, v ba­roch alebo v e-sho­poch.

Cha­rak­te­ris­tika pro­duktu:

  • Troj­ná­sobne des­ti­lo­vaná a mie­šaná z troch ty­pov whis­key
  • Je­di­nečné fi­nálne do­zrie­va­nie v su­doch po ci­deri
  • Se­zónna pro­duk­cia, ktorá zá­visí na čase do­zrie­va­nia ja­bĺk
  • 40% ob­sah al­ko­holu
  • Vo svete do­stupná vý­hradne v lit­ro­vých fľa­šiach, u nás v 0,7 l ba­lení
  • Bez ozna­če­nia veku

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: spice4life.co.za

Komentáre