Vra­vie­vaš mi, že takú, ako som ja, si ešte ne­stre­tol. Že mne po­dobná ne­exis­tuje. Že som proste je­diná „svojho druhu“. Tro­chu nor­málna. A tro­chu nie. Prí­liš dobrá pre tento svet a prí­liš zlá pre aký­koľ­vek iný. Tro­chu blá­zon, tro­chu vet­rop­lach, no na dru­hej strane po­korná a prí­liš cit­livá.

A vraj takú ma chceš. So všet­kým tým, čo v sebe no­sím. Celý ten ba­lí­ček. Nech­ceš nič me­niť. Chceš ma celú. S chy­bami. Bez chýb. Pre nie­koho do­ko­nalú, pre iného ne­možnú. Raz s no­hami v ob­la­koch, ino­kedy s hla­vou na zemi. Ráno so sve­tom v ru­kách a ve­čer s jeho ťa­žo­bou na ple­ciach.

A ty ma aj tak chceš.  

Ale vieš čo?

Som ná­la­dová. Celý čas sa sme­jem, te­ším sa zo ži­vota a po chvíli mi niečo sadne na nos. Možno bez prí­činy. Možno s ňou. Ale bu­dem po tebe chmú­riť a kri­čať. A po­tom ťa ob­jí­mem. Taká som.

Ráno vstá­vam udud­raná. Asi de­sať mi­nút ne­ho­vo­rím s ni­kým. Mu­sím to­tiž po­čú­vať tie otravné hlasy v hlave. Cez noc sa ich v nej naz­bie­ralo až prí­liš veľa. A preto cho­dím za­mys­lená a na­rá­žam do vecí. Nie­kedy aj preto, že mám jedno oko za­vreté. Vieš, chcela by som spá­vať as­poň do dva­nás­tej. Taká som.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
zdroj: unsp­lash.com

Ni­kdy ne­mám dosť. Ni­čoho. Keď mi roz­umieš. No najmä čo­ko­lády. Vy­je­dám ju aj po­čas di­éty a hne­vám sa, že pri­be­rám. A mô­žeš za to ty. Lebo ty si mi ju kú­pil. Tak sa na to pri­prav. Lebo taká som.

Bý­vam aj pa­no­vačná. Chcem všetko a chcem to hneď. Nie­kedy bez kom­pro­mi­sov. Musí byť po mo­jom. Inak sa ura­zím a buch­nem dvermi. Presne tými, kto­rými po chvíli vy­le­ziem späť a tvá­rim sa, že sa nič ne­stalo. Možno mám ro­z­dvo­jenú osob­nosť. A tak ne­zís­kaš jednu, ale rovno dve. Pre­tože tá druhá je mo­jou sú­čas­ťou. Proste taká som.

Keby som si mala vy­brať me­dzi te­bou a šte­niat­kom, tak há­daj, kto vy­hrá?! No áno. Aj taká som.

A zrejme osta­neš hladný, keď v chlad­ničke bude por­cia len pre jed­ného. S jed­lom sa proste ne­de­lím. Taká som.

Bý­vam žiar­livá. Hoci to ni­kdy ne­pri­znám. Ni­kdy ti to ne­po­viem, ale vraž­dila by som pre každý tvoj po­hľad, ktorý ve­nu­ješ inej. Tak sa smieš po­ze­rať len na mňa! Roz­umieš? Proste som taká. Chcem ťa ce­lého len pre seba.

No na dru­hej strane, vždy si náj­dem na teba čas. Hoci ho ne­bude veľa, ale nech sa deje čo­koľ­vek, vždy bu­deš môcť za mnou prísť. Aj taká som.

zdroj: unsp­lash.com

Na každú tvoj pri­po­mienku bu­dem mať vždy pri­pra­venú drzú od­po­veď. Bu­dem pro­tivná a to, čo ti po­viem, ne­bu­dem mys­lieť vážne. Lebo taká som.

Ale ni­kdy ne­zas­pím, kým ne­prí­deš do­mov. Vždy sa bu­dem o teba báť. Až do tej chvíle, kým ne­bu­deš vedľa mňa. Kým ne­bu­dem v tvo­jom ná­ručí, z kto­rého ťa ne­bu­dem chcieť pus­tiť. Lebo aj taká som.

Každú chvíľu bu­dem žob­ro­niť o ma­sáž a o to, aby si ma škrab­kal pri te­le­ví­zii. Pre­tože som taká…

Keď na­padne prvý sneh, tak ti ho na­há­džem za go­lier a bu­dem sa tvá­riť ne­sku­točne pre­vi­nilo. Lebo taká som.

Bu­dem sa na teba po­ze­rať tak, ako sa na teba ešte žiadna ne­po­ze­rala.

zdroj: unsp­lash.com

Bu­dem od teba vy­ža­do­vať po­zor­nosť. Veľa po­zor­nosti. Bozky na ve­rej­nosti, ob­ja­tia na roz­lúčku. No na oplátku ti bu­dem po­sie­lať hlúpe vtipy. A vy­zna­nia lásky. A sľu­bu­jem, že nie­len po dvoch po­há­roch vína. Lebo ja sa po­znám. A taká som.

Hrdo sa bu­dem vedľa teba no­siť a kaž­dému ho­vo­riť, aký si úžasný. No tebe po­viem len, že si blá­zon. Lebo ním na­ozaj si. A ne­bu­dem ti predsa ma­sí­ro­vať ego.

Nie­kedy bu­dem vy­vá­dzať bez prí­činy. Alebo len kvôli ťaž­kému dňu. No vtedy bude sta­čiť len jedno tvoje ob­ja­tie. To ti sľu­bu­jem. Lebo ja viem, že taká som.

Ale vieš čo?!

Ne­pres­ta­nem ťa mi­lo­vať. Až po­kiaľ mi na to ne­dáš dô­vod…

Lebo vieš… Taká som…

Komentáre