Je­senné chladné po­ča­sie láka všet­kých do tep­lých do­mo­vov, kde si mô­žete vy­tvo­riť at­mo­sféru podľa va­šej chuti a vkusu. A to veru do­slova. Veď kto by odo­lal chut­nej čo­ko­láde a do­nie­sol si s ňou do­mov aj kus trendy po­tpourri, ktoré vy­zdo­bia a pre­vo­ňajú celý byt. Stačí, ak záj­dete do ob­chodu, kú­pite si Fi­garo čo­ko­ládu a k nej do­sta­nete ako dar­ček ka­ra­me­lové či če­reš­ňové po­tpourri.

Vôňa do ce­lého bytu

Na­priek tomu, že je je­seň, ne­mu­síte sa vzdať kve­tov. Po­tpourri je vonná zmes su­še­ných kve­tov, kôr, by­lín či ovo­cia s vý­raz­nou aró­mou na pre­vo­ňa­nie in­te­ri­éru. S kom­bi­ná­ciou čo­ko­lády sa váš do­mov pre­mení na ozaj­stnú oázu re­laxu a har­mó­nie. Vône su­še­ných kve­tov nie sú vô­bec no­vin­kou. „Vo­ňavý boom“ za­čal už v stre­do­veku vo Fran­cúzku. Tento zvyk sa stal tren­dom a roz­ší­ril sa aj do An­glicka. V 18. a 19. sto­ročí sa po­tpourri stalo ty­pic­kou lu­xus­nou sú­čas­ťou meš­tian­skej by­to­vej kul­túry. Aro­ma­tická zmes sa umiest­nila v bo­hato zdo­be­ných ba­ňa­tých ná­do­bách z fa­ján­skej gla­zú­ro­vej ke­ra­miky, ka­me­niny alebo por­ce­lánu. Naj­čas­tej­šie po­tpourri umiest­ňo­vali v blíz­kosti ka­chieľ či krbu, aby sa prú­de­ním tep­lého vzdu­chu vôňa rých­lej­šie uvoľ­nila do miest­nosti.
img_2176

Zre­la­xujte sa v po­hodlí do­mova

Každá žena si do­praje rôzne drob­nosti, ktoré pô­so­bia ako bal­zám na dušu. Re­la­xačný kú­peľ je skve­lou mož­nos­ťou, ako sa na­biť po­zi­tív­nou ener­giou. „Stačí dať po­tpourri do sk­le­ne­nej misky a roz­miest­niť jed­not­livé kúsky po okraji vane či na­de­ko­ro­vať ich okolo svie­čok v pries­vit­ných sk­le­ne­ných sviet­ni­koch. V oka­mihu vám po­tpou­rii pre­vo­nia celú miest­nosť a vy­tvorí uvoľ­nenú at­mo­sféru,“ radí di­zaj­nérka Alex Bach­ratá.

Ak ne­viete, kde by ste si mali toto vo­ňavé kúzlo vy­žiť, skúste spálňu. Po­tpourri vám po­môže pre­me­niť miesto od­po­činku na lá­kavý pries­tor, kam sa bu­dete celý deň te­šiť. Rov­nako si mô­žete vôňu po­tpourri vlo­žiť do prú­te­ného ko­šíka, alebo po­sta­viť na sto­lík v miest­nosti, v kto­rej sa cí­tite dobre. Po­tpourri sa oby­čajne ne­chá­vajú v ot­vo­re­nej de­ko­rač­nej ná­dobe z dreva, ke­ra­miky alebo skla.
img_2201

Vôňa po­vie viac ako ti­síce slov

Je známe, že vône pô­so­bia na ná­lady člo­veka a do­konca ak­ti­vi­zujú nie­ktoré lie­čebné pro­cesy. Veď na tejto báze fun­guje aro­ma­te­ra­pia. V ne­po­sled­nom rade plní dô­le­žitú rolu v ži­vote člo­veka to, že nie­ktoré vône mi­luje a iné ne­znáša. Ex­tro­vertní ľu­dia upred­nost­ňujú vône cit­ru­sov, in­tro­verti zas ko­re­nisté vône. Se­ba­ve­domé ženy si do­prajú lesné vône, ženy-ro­man­tičky upred­nost­ňujú slad­šie vône, ako na­prí­klad bros­kyňa.

Kon­cen­trá­ciu a sú­stre­de­nie pod­po­rujú ba­zalka a mäta, ško­rica zas útulný do­mov. Čo­ko­láda pô­sobí an­ti­dep­re­sívne, če­rešňa a ka­ra­mel vy­vo­lá­vajú prí­jemný a uvoľ­ňu­júci po­cit. Kúpte si v ok­tóbri čo­ko­ládu Fi­garo a zís­kajte k nej zdarma po­tpourri s vô­ňou ka­ra­melu a če­rešne.
img_1915
zdroj: Fi­garo

Komentáre