Pred pár dňami nám za­čal sep­tem­ber čo zna­mená, že o chvíľu tu máme je­seň v pl­nom prúde. Aj keď si ešte mô­žeme uží­vať po­sledné in­te­zívne sl­nečné lúče, treba sa po­ob­ze­rať po no­vých ko­lek­ciách, aby sme ne­zos­tali za­sko­čené, že ne­máme čo vy­tiah­nuť zo skrine cez ba­bie leto.

Preto som si vy­brala ná­hodne päť ob­cho­dov, v kto­rých ma zau­jali nové kúsky na je­sennú se­zónu a rada by som Ti k nej po­ve­dala pár slov.

P.S.: Len chcem upo­zor­niť, že fotky vzni­kali v letný teplý deň, takže som mala obuté san­dále, ktoré veľmi ne­ko­reš­pon­dujú s out­fitmi, ale ur­čite to pre­ži­jete 😀

  1. OR­SAY

3Prvý ob­chod, ktorý som nav­ští­vila, bol Or­say. Po­núka veľa blú­zok, šiat aj do­pl­n­kov v krás­nej žia­ri­vej žl­tej, ktorá je­seň per­fektne roz­žiari. Osobne veľmi túto farbu ne­ob­ľu­bu­jem, ale šatku v tejto farbe by som kľudne no­sila. Preto ak si na tom tiež po­dobne, stačí ju za­čať no­siť na do­pl­n­koch a uvi­díš, že sa ti ča­som za­páči.

Na ve­šiaku ma zau­jali tieto žlté šaty, ktoré sa ho­dia či už do práce alebo len tak na pre­chádzku po meste, keď je ešte cez deň teplo.

12

Treba si k nim ur­čite zo­brať aj niečo na­vrch, preto som k ša­tám zvo­lila tma­vo­modré vl­nené pončo s ká­ro­va­ným vzo­rom na ne­for­mál­nej­šie stret­nu­tie a šedý me­lí­ro­vaný ka­bá­tik do práce. Or­say po­nú­kol cel­kovo slušné množ­stvo ľah­ších me­lí­ro­va­ných ka­bá­tov, ktoré vy­uži­ješ na pre­chodné ob­do­bie, keď ešte nie je veľmi teplo.

2. TALLY WE­IJL 8

Tu už to bolo s ka­bín­kami hor­šie 🙂 Pre­su­nula som sa pre­su­nula do Tally We­ijl, kde bol veľký vý­ber ká­ro­va­ných ko­šieľ a tri­čiek s po­tla­čou. Vzala som si k nim biele roz­tr­hané no­ha­vice z ba­vlny a boli z veľmi prí­jem­ného ma­te­riálu. Toto je vhodný out­fit do školy pre tí­ne­džerky, keď ne­vieš čo na seba.

9Veľmi sa mi za­pá­čila táto tma­vo­ze­lená bom­ber bunda, ktorá sa dá vý­borne skom­bi­no­vať so še­dou, čier­nou a ví­no­vou far­bou. Vzala som k nej jemno ru­žový top so zau­jí­ma­vým de­tai­lom vo vý­strihu a opäť s no­ha­vi­cami.

3. RE­SER­VED4V Re­ser­vede bolo veľké množ­stvo ob­le­če­nia v krá­ľov­skej mod­rej, preto sa mi za­pá­čila táto áč­ková sukňa a k nej som zo­brala čierny top so vzo­ro­va­nými ru­kávmi. Mys­lím, že takto sa mô­žeš vy­brať ve­čer na drink do mesta alebo na ve­čie­rok.

5Keďže noci sú už chladné, vy­brala som si k nim svet­rový ka­bá­tik, ktorý sa dá vy­no­siť či už k ele­gan­tnej­ším ve­ciam, ale hodí sa aj k te­nis­kám. Oži­vila som ju ľah­kou ple­te­nou čiap­kou a mys­lím, že pekne kon­tras­tuje s to­pom.

4. HOUSE

6Ko­lek­cia v House sa mi veľmi pá­čila kvôli veľ­kému vý­beru tri­čiek, mi­kín aj šiat s po­tla­čou a rôz­nymi ná­pismi. Prí­jemne oži­via aj jed­no­duchší out­fit a v po­sled­nej dobe sú veľmi módne. Ur­čite by si mala zo­pár kús­kov mať aj Ty 🙂 Pá­čili sa mi aj parky vo ví­no­vej a tma­vo­ze­le­nej farbe, ktoré sa dajú no­siť na veľa spô­so­bov. Skom­bi­no­vala som ich s jed­no­du­chými čier­nymi no­ha­vi­cami, ale ho­dila by sa k nim aj šedá ob­tia­hnutá sukňa.

7Vy­me­nila som tričko za tieto vtipné šaty s rôz­nymi ná­šiv­kami a s člen­ko­vými čiž­mič­kami a čier­nymi pan­čuš­kami budú vy­ze­rať vy­ni­ka­júco. Vďaka tomu, že nie sú po­pí­sané úplne celé, ho­dia sa aj pre baby, ktoré nie sú tí­ne­džerky alebo majú radi ta­kéto funny ob­le­če­nie.

5. GATE10Po­sledný ob­chod, ktorý som nav­ští­vila  bol Gate a bola som milo prek­va­pená po­nu­kou. Po­nú­kajú klo­búky vo via­ce­rých far­bách, ko­žen­kové bundy a rôzne vesty a tak­tiež aj pekné oxford to­pánky a všetko za su­per ceny.

Preto som si vzala  ba­vl­nené pá­si­kavé mini šaty v tma­vo­mod­rej farbe a k nim vestu, ktorá bola vý­borne za­tep­lená zvnútra takže aj za­hreje a k nim krásny ví­nový klo­búk.11Alebo v  prí­pade po­treby možno vy­me­niť vestu za ko­žen­kovú bundu alebo si ju dať rovno na vestu. Na­vrch si k nej ešte vezmi šatku v bé­žo­vej farbe a to­pánky v po­dob­nej farbe a je­seň ťa ne­za­skočí.

Ve­rím, že sa Ti môj krátky re­port z ob­cho­dov páči a nie­čím sa in­špi­ru­ješ. Po­nuka je po­merne ši­roká a je z čoho vy­be­rať 🙂

Krásny deň,

V.

co­ver foto: pin­te­rest

Komentáre