Ne­ro­zu­mieš, prečo sa Ti to zase ne­po­da­rilo. Ráno si za­spala a ne­stihla vy­piť svoju tra­dičnú rannú kávu, po­ka­zila si po­ho­vor a ne­zís­kala novú prácu snov. Zmeš­kala si au­to­bus do­mov a aby toho ná­ho­dou ne­bolo málo, Tvoj vy­sní­vaný muž už znova zru­šil rande. Ne­ro­zu­mieš. Naj­rad­šej by si sa zo­bu­dila ešte raz a pre­žila celý deň od­znova.

Prí­padne ušla do iného sveta.

Stáva sa Ti to nie­kedy?  Mne áno.

A som si tak­mer istá, že aj Tebe.

foto: pe­xels.com

Nie­kedy som brala ta­kého si­tu­ácie tra­gicky a bola som z nich ne­šťastná. Často som uva­žo­vala ne­ga­tívne a bola vnú­torne pre­sved­čená, že nič nemá zmy­sel. Po­tom som sa však na­učila brať ich ako zna­me­nie.

Po­znám asi mi­lión ľudí, ktorí tú­žia a pro­sia o zna­me­nia, pri­tom ich majú celý čas pred se­bou. Len si ich ne­vší­majú, lebo ich po­va­žujú za sa­moz­rej­mosť. Ne­uve­do­mujú si, že aj to, že sa im niečo po­da­rilo/alebo na­opak, ne­po­da­rilo/ je vlastne zna­me­nie.

Uve­dom si, že nič v Tvo­jom ži­vote sa ne­deje bez­dô­vodne. Nič nie je ná­hoda a všetko by pre Teba malo byť zna­me­ním. Zna­me­ním, že máš za­čať, skon­čiť, po­kra­čo­vať, vy­dr­žať, byť tr­pez­livá, že nie si na správ­nej ceste, alebo jed­no­du­cho ešte ne­pri­šiel správny čas. Nie­kedy sa veci ne­po­da­ria preto, lebo sa po­da­riť ne­majú. To, že si ne­zís­kala novú prácu možno zna­mená, že to nie je práca, ktorá je pre Teba tou pra­vou.

Nauč sa roz­umieť tomu, čo sa v Tvo­jom ži­vote odo­hráva. Aj bežné si­tu­ácie a dni Ti môžu uká­zať, akým sme­rom sa má Tvoj ži­vot ube­rať a ako sa máš roz­hod­núť, ak si ne­vieš sama po­ra­diť.

foto: pe­xels.com

Ne­za­bú­daj ani na sny. Mne sa nie­kedy sní­vajú veľké so­ma­riny. Ino­kedy sa zo­bu­dím a dú­fam, že to bol na­ozaj len sen a že to ni­kdy ne­bude re­a­lita. No ob­čas sa mi sníva niečo, čo do­káže usmer­niť moje kroky.

Často spo­mí­nam na to, ako sa mi po stred­nej škole ťažko roz­ho­do­valo, čo ďa­lej. Aj keď som bola viac me­nej roz­hod­nutá, stále vo mne drie­mali po­chyb­nosti. Po­znáš ten po­cit, keď chceš niečo veľmi spra­viť, no obá­vaš sa, čo bude na­sle­do­vať? Sní­valo sa mi,  že som pra­co­vala vo veľ­kej re­dak­cii mód­neho ča­so­pisu, asi ako Re­becca Blo­omwood vo filme Spo­veď ná­kup­nej ma­niačky. Ne­tu­ším prečo, ale po­va­žo­vala som to za zna­me­nie a podľa toho si vy­brala školu. A bolo to moje naj­lep­šie roz­hod­nu­tie.

Ne­boj sa ne­chať nie­ktoré veci v ži­vote ply­núť samé. Nie­kedy je lep­šie prí­liš ne­roz­mýš­ľať, ne­chať sa viesť zna­me­niami  a ve­riť, že všetko bude tak, ako to je správne.

 

ti­tulná foto: pe­xels.com

Komentáre