Strach, tak po­divné slovo, ktoré môže mať toľko dô­vo­dov. Exis­tujú malé, ale aj veľké obavy. Bo­jíš sa, či stih­neš odo­vzdať škol­skú prácu do sta­no­ve­ného ter­mínu, či ne­zmeš­káš ráno au­to­bus alebo sa za­pá­čiš svokre.

Kaž­do­denné obavy, kto­rých roz­mery zod­po­ve­dajú tvojmu pre­sved­če­niu. Strach je tak veľký, či malý, do akých roz­me­rov si ochotná ho za­odieť. Koľ­ko­krát si ne­spra­vila ur­čité veci, len preto, že ťa dr­žal v ša­chu strach? Koľ­ko­krát si si po­ve­dala, že to ne­z­vlád­neš alebo ne­do­ká­žeš? Po­sta­vila si si okolo seba ne­vi­di­teľné múry a kla­meš samu seba, keď si mys­líš, že ťa ochrá­nia. V sku­toč­nosti sú to steny, kto­rých tieň do­padá na tvoju osobu a ty si za­ha­lená v tme. Zbú­raj tieto steny, aby si opäť mohla vi­dieť svetlo a po­hnúť sa vpred.

fjsdknlmf

pe­xels.com

Strach ťa pa­ra­ly­zuje a ty nie sme schopná triezvo uva­žo­vať a mys­lieť. Spo­mí­naš si na to, keď sa z teba pod vply­vom stra­chu stala iná osoba? Osoba, ktorá ne­ve­dela ra­ci­onálne uva­žo­vať a vo vy­hro­te­nej si­tu­ácii  za­budla aj na svoje meno. Zvia­zal ti mys­le­nie a celú za­ha­lil do svojho plášťa. Uve­dom si, že  strach je  pre teba zby­toč­ným bre­me­nom, ktoré si si na seba po­lo­žila sama. Len keď sa zba­víš obáv, zis­tíš, aké veľké mož­nosti a šance máš, koľko dverí sa ti ot­vorí, keď stra­chu ne­dáš prí­le­ži­tosť zvia­zať ťa.

fnodsklf

pe­xels.com

Ten po­cit, ktorý s te­bou býva v tvo­jej hlave a pre­bú­dza sa v tých naj­nev­hod­nej­ších si­tu­áciách. Až keď sa ho zba­víš, náj­deš v sebe nové hra­nice, o kto­rých si ani len ne­tu­šila. Hra­nice, po pre­kro­čení kto­rých je svet krajší a svet­lejší. Svet ktorý ti dá po­cí­tiť, že do­ká­žeš všetko, pre­tože nie si via­zaná stra­chom. V mo­mente, keď zis­tíš, že si sa ho zba­vila a je len vý­plo­dom tvojho hor­šieho ja, ktoré ti za každú cenu, chcelo uká­zať, že niečo ne­do­ká­žeš, alebo na to nie si do­sta­točne dobrá, zis­tíš, že máš voľné ruky, nohy a hlavu. Ver si a keď zba­dáš čo i len naj­menší tieň, ktorý sa za­čína stav­bou tvo­jich šty­roch mú­rov okolo seba, sprav krok do­predu, pre­tože ty to do­ká­žeš a strach u teba nemá miesto.

 

Zdroj: pe­xels.com

Komentáre