Správny pitný re­žim je al­fou a ome­gou ak chcete schud­núť, ale aj na­brať svals­tvo a ostať zdravý a fit. Áno, aj káva, čaj, pivo a víno majú po­zi­tívne účinky, ale aj tak – voda je voda, z nej je tvo­rené naše ľud­ské telo, mo­zog a bunky (nie z coly, alebo z ener­ge­tic­kého ná­poja…), tak preto by mala tvo­riť aj väč­šiu časť nášho den­ného pit­ného re­žimu. Ak na ňu za­bú­date, čaká vás:

 

Únava

Voda je naj­vi­tál­nejší zdroj ener­gie pre naše telo. De­hyd­ra­tá­ciou spo­ma­ľu­jeme en­zy­ma­tické fun­kcie v na­šom tele, čím sa cí­time cel­kovo una­ve­nejší a ma­látny.

Vy­soký krvný tlak

Krv tvorí pri správ­nej hyd­ra­tá­cii z 92% voda. Ak sme de­hyd­ra­to­vaní, krv je hus­tej­šia, čím je spo­ma­lený krvný obeh a krvný tlak stúpa na­hor.

As­tma a aler­gie

Čím me­nej vody v tele máme, tým viac his­ta­mínu telo uvoľ­nuje.

Zlý stav kože

De­hyd­ra­tá­ciou ris­ku­jeme aj pig­men­tové škvrny na koži, such­šiu pleť, cit­livú po­kožku, der­ma­ti­tídu, pso­riázu, ako aj pred­časné vrásky.

Vy­soký cho­les­te­rol

Čím me­nej vody pri­jí­mame, tým viac cho­les­te­rolu telo pro­du­kuje, aby za­brá­nilo strate vody v bun­kách.

Trá­viace prob­lémy

De­hyd­ra­tá­cia má vplyv aj na trá­viace ťaž­kosti, vrá­tane ža­lú­doč­ných vre­dov, či zá­palu ža­lúdka.

Mo­čový me­chúr a ob­ličky

Ak ne­pri­jí­mate do­sta­tok vody, váš mo­čový me­chúr a ob­ličky sú ná­chyl­nej­šie k zá­pa­lom a bo­les­tiam.

Kĺby

Áno, de­hyd­ra­tá­cia je spo­jená aj s bo­les­ťou kĺbov, pre­tože vaše chru­pavky tvo­ria z 80% voda.

Pri­be­ra­nie na váhe

Ak ne­do­dá­vate telu do­sta­tok vody, ťaž­šie sa zba­vuje to­xí­nov a tak ich skla­duje v tu­ko­vých bun­kách.

 

A ideme ďa­lej:

 • Ľud­ské telo je tvo­rené zo 75% z vody
 • Od­po­rú­čaný denný pitný re­žim je mi­ni­málne 8 x 2,5dcl po­há­rov vody
 • Zvý­šený prí­jem vody je po­trebný pri cvi­čení, pri cho­robe, zne­čis­te­nom pro­stredí, v ob­dobí te­ho­ten­stva a ko­je­nia
 • Ľud­ské telo sa denne zbaví cca 10 šá­lok vody po­te­ním, dý­cha­ním, mo­če­ním a zba­vo­va­ním sa od­padu
 • Náš mo­zog je tvo­rený zo 75% z vody
 • Krv je z 92% z vody
 • Kosti sú z 22% z vody
 • Svaly sú zo 75% z vody

A prav­dou je aj toto:

 • ak si smädný, si už de­hyd­ra­to­vaný
 • 2 po­háre vody pred hlav­ným jed­lom ti po­môže pri chud­nutí – bu­deš mať po­cit väč­šieho na­sý­te­nia a zlepší sa ti trá­ve­nie
 • podľa vý­sku­mov – čím viac vody vy­pi­jete, tým viac ka­ló­rií spá­lite (po­zor! nie, že te­raz bu­dete piť 5 lit­rov vody denne :D)
 • ďal­šie pries­kumy do­ka­zujú, že na chud­nu­tie je lep­šia stu­den­šia voda, ktorá vám po­môže spá­liť viac ka­ló­rií (aj tu však opatrne, ak vám stu­dená voda ne­robí dobre, ne­pite ju na­silu. Nejde o také enormné skoky v ka­ló­riách, že by vám vlažná voda v tomto smere ne­po­slú­žila tak­tiež.)
 • 1 po­hár tep­lej­šej vody hneď po zo­bu­dení vám po­môže pre­bu­diť telo, trá­ve­nie a do­plní stra­tené te­ku­tiny po­čas spánku

A na zá­ver:

Keď ho­vo­ríme o vode, mys­líme tým aj vodu. Žiadne sla­dené a ochu­tené ná­poje, tak­tiež nie mi­ne­rálky, aj s tými opatrne. Ak máte prob­lém s pi­tím čis­tej vody, pri­dajte si do nej čerstvú uhorku, mätu, po­ma­ranč, alebo cit­rón.

 

 

/zdroj: just­he­alth­fit­ness.com, foto: aa­mir­fit­ness.com/

Komentáre