Chceme sa po­do­bať na pse­udo­ce­leb­rity, ktoré sú vraj do­ko­nalé. Chceme mať za­dok ako Kim a tak si po­čas roka na­šet­ríme pár ti­sí­cok, na­roz­diel od toho, aby sme pop­ra­co­vali na se­ba­láske. Cho­díme na nechty, na mi­hal­nice, na pre­dl­žo­va­nie vla­sov, roz­mýš­ľame o zväč­šení pŕs, úst a líc. Chceme byť jed­no­du­cho do­ko­nalé za kaž­dých okol­ností!

Dnešný svet má ob­rov­ské ná­roky. Máme byť skvelé, úspešné, krásne, ohľa­du­plné… vlastne do­ko­nalé. Máš skvelo vy­ze­rať, aj keď sa ráno zo­bu­díš a tak do­be­rieš tvoj skvelý iP­hone, uro­bíš si sel­fíčko, na­pí­šeš #na­tu­ral, #no­ma­keup, #go­od­mor­ning, na­mo­ti­vo­vane to ho­díš na ins­ta­gram a ča­káš na lajky. Veď už sa ni­kto ne­doz­vie, že si pred­tým strá­vila ho­dinu v kú­peľni, že si hneď za­spala po tom, ako si fotku zve­rej­nila.

pe­xels.com

Drahá, ne­buď ot­ro­kom dneš­nej vraj „do­ko­na­losti“, ktorá ti káže, čo máš no­siť, aká máš byť, ako sa máš stra­vo­vať alebo koľko toho máš vy­piť, aby si za­padla. Vy­tvor si svoju krásu. Tvoju vlastnú. Tú, v kto­rej sa cí­tiš naj­lep­šie a hlavne sama se­bou. Buď nád­herná tým, že bu­deš pri­ro­dzená. Buď nád­herná tým, že si ur­číš vlastnú krásu. Ja ne­ho­vo­rím o za­ned­bá­vaní sa, ja ho­vo­rím o náj­dení vlast­ného štýlu a vlast­nej krásy. O tom, že je dô­le­žité nájsť to, čo ťa robí šťast­nou a v čom sa cí­tiš naj­lep­šie.

Ak mi­lu­ješ čer­vený rúž, nos ho.

Ak mi­lu­ješ no­siť špor­tové veci, nos ich.

Ak vieš, že tvoji fa­lošní pria­te­lia sú len na ob­tiaž, nájdi si ta­kých, pri kto­rých sa bu­deš cí­tiť sama se­bou.

Ak nech­ceš byť na Ins­ta­grame, tak tam proste ne­buď. Ne­mu­síš ísť s do­bou.

wall­pa­per­swide.com

Ak sa cí­tiš dobre v še­dých ve­ciach, nos šedé veci. Ak si mys­líš, že umelé mi­hal­nice sú vlastne v po­riadku a cí­tiš, že je čas na zmenu, urob to. Ja ne­tvr­dím, že nie je v po­riadku si do­priať niečo alebo si len trošku „po­môcť“, no všetko má svoje hra­nice. Hlavne pro­sím, buď sama se­bou. Cíť sa dobre vo svo­jom tele.

Mi­luj ho, spoz­ná­vaj ho, váž si ho.

,,Po­ruš pra­vidlá. Vždy som ne­zná­šala pra­vidlá, čo by si mal alebo ne­mal no­siť, pre­tože mám vďaka tomu po­cit, že všetko ro­bím zle. Ne­zná­šala som to v škole a nech­cem to ani ako do­spelá. Ak chceš no­siť na hlave kve­ti­náč a urobí ťa to šťast­ným, tak ho nos. Hlavne buď sama se­bou.“ -Ke­ira Knight­ley

Komentáre