80-ročný star­ček sa po­de­lil so sve­tom o svoje ži­votné múd­rosti, z kto­rých si všetci môžme niečo vziať.

Maj pevné po­da­nie ruky.

Po­ze­raj sa ľu­ďom do očí.

Spie­vaj si v spr­che.

Kúp si kva­litné ste­reo.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

V bitke udri prvý a udri tvrdo.

Udr­žuj ta­jom­stvá.

Ni­kdy sa ne­vzdaj. Zá­zraky sa dejú.

Vždy prijmi na­tia­hnutú ruku.

Buď od­vážny. Ak nie si, tak sa as­poň pre­tva­ruj. Ni­kto si ne­všimne roz­diel.

Pís­kaj si.

Kašli na sar­kas­tické po­známky.

Vy­ber si svojho ži­vot­ného par­tnera dô­kladne. Toto roz­hod­nu­tie bude mať vplyv na 90% tvojho šťas­tia.

zdroj: unsp­lash.com

Rob pra­vi­delne pekné veci pre ľudí. Ale tak, aby sa o tebe ni­kdy ne­doz­ve­deli.

Po­ži­čia­vaj len knihy, ktoré už nech­ceš.

Ni­kdy ni­komu ne­ber ná­dej. Možno je to po­sledné, čo im zo­stalo.

Keď hráš s deťmi hry, ne­chaj ich vy­hrať.

Daj ľu­ďom druhú šancu, tre­tiu ale nie.

Buď ro­man­tický.

Buď naj­po­zi­tív­nej­šou oso­bou akú po­znáš.

Re­la­xuj. Ak nejde o ži­vot, nejde o nič.

Ne­do­voľ svojmu te­le­fónu ru­šiť ti pekné mo­menty. Tvoj te­le­fón je tvoj sluha, nie toho na dru­hej strane.

Nauč sa pre­hrá­vať.

Nauč sa vy­hrá­vať.

Ro­zmysli si, či bu­deš za­ťa­žo­vať pria­te­ľov s tvo­jimi ta­jom­stvami.

Ak ťa nie­kto ob­jíme, nech to aj on ukončí.

Buď skromný.

Rob veci jed­no­du­cho.

Po­zor na osoby, ktoré ne­majú čo stra­tiť.

Za­budni na pá­le­nie mos­tov. Bu­deš prek­va­pený, koľ­ko­krát je nutné pre­kro­čiť jednu rieku.

Ži svoj ži­vot tak, aby si ne­mu­sel nič ľu­to­vať.

zdroj: pe­xels.com

Buď smelý. Ho­vor na veci áno. Pre­tože skôr bu­deš ľu­to­vať to, čo si ne­uro­bil.

Ni­kdy si ne­ne­chaj újsť prí­le­ži­tosť po­ve­dať nie­komu, že ho ľú­biš.

Ni­kto ne­do­káže veci sám. Buď za po­moc vďačný.

Vy­ber sa vlast­nou ces­tou. Ne­ne­chaj roz­hod­nu­tie na iných.

Vždy nav­šte­vuj ka­ma­rá­tov a prí­buz­ných v ne­moc­nici. Stačí na pár mi­nút.

Za­čni každý deň svo­jou ob­ľú­be­nou hud­bou.

Vždy si nájdi čas na prí­jemnú pre­chádzku.

Po­sie­laj va­len­tínky vo veľ­kom. Na každú sa pod­píš ako, “Nie­kto, kto si myslí, že si úžasná.”

Zdví­haj te­le­fón s ener­giou v hlase.

Maj vždy po ruke ce­ruzku a pa­pier. Aj tie naj­lep­šie ná­pady môžu prísť o tre­tej ráno.

Pre­ukáž re­špekt kaž­dému, kto sa stará o svoju ro­dinu. Bez ohľadu na to, akú tri­viálnu prácu robí.

Po­sie­laj že­nám kvety. Dô­vod byť ne­musí.

Urob nie­komu pekný deň.

Staň sa nie­koho hr­di­nom.

Ožeň/vy­daj sa z lásky.

Váž si čo máš.

Ak ve­če­riaš mimo domu, po­chvál ku­chára.

Ký­vaj de­ťom v au­to­buse.

Ne­za­bú­daj, že 80% tvojho úspe­chu je schop­nosť vy­chá­dzať s ľuďmi.

Ne­ča­kaj, že ži­vot bude vždy fér.

zdroj: Pat Di­villy

Komentáre