Vždy som bola tá, ktorá žila pre chvíle, ktoré mi spô­so­bili hu­siu kožu, za­mra­zili až nie­kde v hrdle a os­tala som od­zb­ro­jená. A ak si aj ty jed­nou z nich, ni­kdy ne­pres­tá­vaj ča­kať na tieto mo­menty.

Cez žily vryjú sa priamo do srdca. Keď se­dím vedľa neho v aute, sl­nečné oku­liare na nose a vie­tor vo vla­soch. Po­znáš to? Si ako tá najk­raj­šia he­rečka z filmu. Keď s ka­moš­kou roz­mýš­ľate rov­nako, ako tie spriaz­nené duše, ako naj­lepší prí­beh z knihy. Možno si vy­datá, za­snú­bená, slo­bodná, je to úplne jedno.
summertime-bliss-foto: eli­te­daily.com

Máš v sebe toľko ži­vota, že by z neho mohli čer­pať mi­ni­málne ďalší traja. Ži­ješ, sní­vaš a mi­lu­ješ. Nie­komu sa ne­páči čo ro­bíš, ako to ro­bíš a prečo to ro­bíš? Ha­haah, za­smej sa so mnou, mávni ru­kou, kopni no­hou a po­šli jeho ne­ga­tívne vlny priamo tam, kam pat­ria! Vždy buď blá­zon, vždy sa veľa smej a na­hlas, vždy tan­cuj, keď máš chuť a krič, že si šťastná, keď to v tebe šťas­tím vrie! Lebo to je to, čo ťa robí ži­vou. Ty.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre