Ver mi, si krásna.
Pri tej vete ti možno na tvári vy­be­hol úškrn, možno preto, že sa o to už ne­jakú dobu sna­žíš, možno preto, že sa ti to zdá ab­surdné. Ale ver mi, si krásna.

Do­spie­va­júce mladé diev­čatá no rov­nako aj vy­spelé ženy majú prob­lém so se­ba­mi­lo­va­ním. Prečo je to tak? Nie ne­bu­dem vi­niť mo­delky či iných in­flu­en­ce­rov. Oni predsa ne­môžu za to ako vy­ze­rajú, a často sú k tej „do­ko­na­lej“ po­stave či „bez­chyb­nej“ tvá­ričke nú­tení. Na­padlo ti nie­kedy že aj mo­delka, ktorú každý deň sle­du­ješ na Ins­ta­grame môže pre­mýš­ľať nad tým is­tým? Môže si pre­ze­rať nie­koho fotky a vra­vieť si „Kiežby som tak vy­ze­rala“.

Mala by si si uve­do­miť, si nád­herná tak ako to dievča s Gucci ka­bel­kou čo si vi­dela na­ku­po­vať drahé to­pánky a tiež ako to dievča v roz­tr­ha­ných te­nis­kách. Krása nie je de­fi­no­vaná ob­le­če­ním, znač­kou, far­bou, ma­keup-om. Je de­fi­no­vaná tým, čo z teba vy­ža­ruje. A každý máme tú svoju is­kierku, ktorá za­bez­pe­čuje našu krásu.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Či už sa dnes cí­tiš pod psa, le­žíš v po­steli s ne­uče­sa­nými vlasmi a ta­buľ­kou čo­ko­lády, alebo se

díš nie­kde v škole a sna­žíš sa vy­ze­rať per­fektne na­vo­nok, ver mi si nád­herná. A kto sa bude sna­žiť pre­sved­čiť ťa opaku po­tre­buje presne toto isté po­čuť

Komentáre