V stredu ve­čer sa v Pa­ríži usku­toč­nila tra­dičná, no kaž­do­ročne mega oča­ká­vaná šou Vic­to­ria’s Sec­ret. A ne­s­kla­mala. Ak sa chceš do­zvieť viac o prí­behu zná­mej značky, ktorý má mi­mo­riadne tra­gický pod­tón, pre­čí­taj si aj náš starší člá­nok.

And to fi­nish the day, a photo with all the mo­dels that were part of the class of 2016. Thank you to all who ac­com­pa­nied us on this long awai­ted day. To­mor­row we’ll re­turn with more pho­tos, vi­deos and news! . #vic­to­rias­sec­ret #vsan­gels #vsmi­dels #ad­ria­na­lima #ales­san­dra­am­bro­sio #lais­ri­be­iro #li­ly­al­dridge #jas­mi­ne­to­okes #jo­sep­hi­nes­kri­ver #VSFas­hi­onS­how #VSFas­hi­onS­how2016 #vsfs2016 #vsfs #vs #pa­ris #france #cat­walk #run­way #vsan­gel #vsmo­del #ed­ra­zek #mo­ni­ca­mitro #10ma­ga­zine #sho­wtime #el­sa­hosk #sa­ra­sam­paio #ta­y­lor­hill #mart­ha­hunt #stel­la­ma­xwell #ro­me­es­trijd

A photo po­sted by Vic­to­ria’s Sec­ret Bra­zil (@vic­to­rias­sec­ret.bra­zil) on

ti­tulná foto: Ins­ta­gram

Komentáre