Nie­kedy v se­dem­de­sia­tych ro­koch sa muž me­nom Roy Ra­y­mond vy­bral do ob­chodu kú­piť svo­jej man­želke spodné prádlo.

To, čo v ob­chode za­žil, ne­bolo nič na tú dobu mi­mo­riadne, no v ko­neč­nom dô­sledku o to smut­nej­šie. Od­porné „bom­bar­ďáky“ pre­dá­vali pre­da­vačky, ktoré sa k nemu sprá­vali ako ku per­ver­zá­kovi.

Na­po­kon však tento zá­ži­tok stál za to. Keď Roy zis­til, že jeho ka­ma­ráti majú po­dobnú skú­se­nosť, roz­ho­dol sa vy­bu­do­vať ob­chod so spod­ným prád­lom, kde z teba ne­budú ro­biť de­vianta. Z tohto ob­chodu sa stala ne­skôr naj­po­pu­lár­nej­šia značka spod­ného prádla v his­tó­rií: Vic­to­ria’s Sec­ret.

Roy chcel ot­vo­riť ob­chod so spod­ným prád­lom na úrovni, kde sa muži budú cí­tiť dobre. Bolo to per­fektné na­ča­so­va­nie. V 50. a 60.ro­koch bolo žen­ské spodné prádlo všetko, len nie sexy. Bolo to o do­stup­nosti, po­hodl­nosti a prak­tic­kosti. Zmy­selné spodné prádlo bolo ur­čené len na špe­ciálne prí­le­ži­tosti – sva­dobné cesty a vý­ro­čia.

V roku 1977 to prí­chod značky Vic­to­ria’s Sec­ret to­tálne zme­nil.

Tento prí­stup bol úplne re­vo­lučný. Roy za­ro­bil prvý rok pol mi­li­óna do­lá­rov. Do pia­tich ro­kov od za­lo­že­nia ot­vo­ril v San Fran­ciscu ďal­šie tri pre­vádzky. Ročný prí­jem bol okolo 4 mi­li­ó­nov do­lá­rov, na­priek tomu hro­zil Ra­y­mon­dovi ban­krot. Ná­pad skvelý, no niečo tomu celý čas chý­balo.

V týchto ča­soch nav­ští­vil ob­chod biz­nis­men Les­lie Wex­ner. Bys­trý muž hneď po­cho­pil, v čom je prob­lém. V krát­kosti, Vic­to­ria’s Sec­ret sa tak sna­žil pri­lá­kať mu­žov, až od­lá­kal ženy. Všetko bolo na­sta­vené na mu­žov, hoci sa tam pre­dá­valo žen­ské spodné prádlo. Síce to tak pô­vodne malo byť, no Ra­y­mond si ni­kdy ne­uve­do­mil, ako tento prí­stup škodí jeho biz­nisu. Ná­pad mal síce dobrý, no ni­kdy sa mu ne­po­da­rilo po­zrieť sa na svoj biz­nis z inej per­spek­tívy a dať zá­kaz­ní­kom presne to, po čom tú­žili.

Wex­ner vy­cí­til po­ten­ciál a v roku 1982 kú­pil značku za mi­lión do­lá­rov. Po­stu­pom času vy­bu­do­val brand, ktorú mi­lujú všetci – ženy aj muži. Re­di­zaj­no­val ka­ta­lógy, na­jal si najk­raj­šie mo­delky, ob­chody boli mo­derné a žia­rivé. Pár vo­šiel do ob­chodu, muži si lis­to­vali ka­ta­lógy a ženy si skú­šali prádlo. Per­fektne efek­tívne.

V roku 1995 mala Vic­to­ria’s Sec­ret hod­notu skoro dve mi­liardy do­lá­rov a 670 ob­cho­dov po ce­lej kra­jine. Dnes má spo­loč­nosť glo­bálny úspech a je po­va­žo­vaná za jednu z na­jús­peš­nej­ších zna­čiek vô­bec. Jej hod­nota sa po­hy­buje okolo 7 mi­liárd do­lá­rov. Ta­kýto ná­kup za „úbohý“ mi­lión? Wex­ner uro­bil vážne dobré roz­hod­nu­tie.

Bo­hu­žiaľ, kým Wex­ner a značka rástli, Ro­yov ži­vot na­bral strmý pád. Po pre­daji firmy si ot­vo­ril ob­chod s kva­lit­ným det­ským ob­le­če­ním, no o 4 roky ne­skôr zban­kro­to­val. Krátko po tom sa roz­vie­dol so svo­jou že­nou. V roku 1993 to už ne­z­vlá­dol a sko­čil z iko­nic­kého mosta Gol­den Gate.

Po­u­če­nie? Aj keď máš dobrý ná­pad, prídu aj hor­šie časy. Nie­len v prí­rode, ale aj v biz­nise je adap­ta­bi­lita kľú­čom k pre­ži­tiu. Je tra­gé­diou, že gé­nius, akým Roy Ra­y­mond bol, spá­chal sa­mov­raždu. Ťažko po­ve­dať, prečo to uro­bil, no niet po­chýb o tom, že pre­daj značky oľu­to­val. Pred­stav si, že nie­kto na tvo­jom ná­pade za­robí mi­liardy. Možno keby firmu ne­pre­dal, skon­čilo by to inak. A nie je to o pe­nia­zoch, šťas­tie si ne­kú­piš, ani za mi­liardy. No vzdať sa svo­jich snov, to na­ozaj bolí.

zdroj: star­ti­tup.sk, ti­tulka: vo­gue.com

 

Komentáre