Keď ľu­dia ho­vo­ria, že sa ne­spr­chujú každý deň je nám to väč­ši­nou čudné. No je kaž­do­denné spr­cho­va­nie ne­vy­hnutné? Uká­zalo sa, že spr­cho­va­nie na den­nom po­riadku nie je až taký zdravý zvyk ako sme si mohli mys­lieť.

Dr. Ca­sey Car­los, asis­tu­júci pro­fe­sor me­di­cíny v di­ví­zii der­ma­to­ló­gie na Ka­li­forn­skej uni­ver­zite tvrdí, že časté spr­cho­va­nie sa, nie je pre nás dobré. Car­los vy­svet­ľuje, že je dosť ná­ročné pre­sved­čiť ľudí, aby po­u­ží­vali mydlo len vtedy, keď je to po­trebné.

Mydlá od­stra­ňujú mast­notu z kože. Na dru­hej strane, vaša po­kožka sa stáva su­chou a zís­kava hrubú štruk­túru. Car­los tiež na­vrhuje, že ľu­dia by mali po­u­ží­vať mydlo len na ur­či­tých mies­tach, ako sú sla­biny, pod­pa­zu­šie a cho­didlá. Na­vyše, mali by ste vy­ne­chať po­u­ži­tie mydla v ob­lasti hrud­níka, chrbta, nôh a paží. Prečo? Je to preto, že naša koža má úžasnú schop­nosť čis­tiť sa sama.
shower-1024x683
foto: tum­blr

Niž­šie uvá­dzame ve­decké vy­svet­le­nia, prečo časté spr­cho­va­nie nie je vhodné:
• Vr­chná vrstva kože sa skladá z odum­re­tých kož­ných bu­niek, ktoré chrá­nia spodné vrstvy kože
• Vr­chnú vrstvu dr­žia po­hro­made tuky a li­pidy, ktoré za­bez­pe­čujú vlh­kosť. Ke­dy­koľ­vek sa umý­vate túto vrstvu na­rú­šate
• Čím viac sa spr­chujte, tým viac sa po­ško­dzuje táto vr­chná vrstva
• Kvôli čas­tému spr­cho­va­niu sa má vaša po­kožka me­nej času na re­ge­ne­rá­ciu cez pri­ro­dzenú pro­duk­ciu ma­ziva
• Za­bra­ňuje to vzniku „dob­rým“ bak­té­riám na va­šej koži. Tieto bak­té­rie sú pros­pešné na ochranu va­šej kože a tela proti in­fek­ciám.
• Je to zlé aj pre vaše vlasy. Ne­ga­tívne ná­sledky za­hŕňajú su­ché, matné vlasy ná­chylné na tvorbu lu­pín. V nie­kto­rých prí­pa­doch sa vlasy môžu  stať mast­nými, keď sa po­kožka hlavy snaží kom­pen­zo­vať su­chosť.

Mnohé z na­šich zvy­kov, ktoré máme dl­ho­dobo zau­ží­vané pre nás ne­mu­sia byť až také zdravé ako sme si do­te­raz mohli mys­lieť. Kaž­do­denné spr­cho­va­nie sa od­stra­ňuje vlh­kosť z na­šej kože, ktorá sa ná­sledne stáva su­chou, drs­nou a je ná­chyl­nej­šia k po­dráž­de­niu a sčer­ve­na­niu. Aj v tomto prí­pade platí, že všet­kého veľa škodí a múd­rej­šie bude ne­chať naše telo spus­tiť vyš­šie spo­mí­naný sa­mo­čis­tiaci me­cha­niz­mus.

foto: ew.com
zdroj: ve­de­lis­teze.sk

Komentáre