Nie som tu­ris­tka.

Chcem ob­ja­vo­vať miesta, ktoré pre­sa­hujú rá­mec ob­ráz­kov po­nú­ka­ných v bro­žú­rach tu­ris­tic­kých sprie­vod­cov, alebo ob­ja­vo­vať pláže a zá­ku­tia, kedy bu­dem spať pod ho­lým ne­bom, po­zo­ro­vať hviezdy a chy­tať bronz tak, ako to ne­po­nú­kajú ces­tovné kan­ce­lá­rie.

Vždy, keď spoz­ná­vam ne­jaké nové miesto, moje nohy ne­do­vo­lia mysli, aby ma viedla, ale sú to ony, ktoré pre­berú túto úlohu a vedú ma na miesta ne­poz­nané. Spoz­ná­vam uličky a časti miest, ktoré by som bežne ne­nav­ští­vila. Vy­pnem Go­ogle Maps a na chvíľu chcem byť stra­tená. Som po­te­šená, keď mô­žem byť stra­tená.

800x400-woman-standing-cliff-arms

foto: eli­te­daily.com

Ale stra­tiť sa, stra­tiť sa na po­tul­kách mes­tom s cie­ľom ob­ja­viť čosi nové, to je v po­riadku, pre­tože, nič tým ne­strá­caš. Práve na­opak. Krá­čaš okolo no­vých, prí­ťaž­li­vých a zau­jí­ma­vých pek­ností, až po­kiaľ ne­na­tra­fíš na niečo dô­verne známe. De­ba­tu­ješ s lo­kál­nymi oby­va­teľmi, ni­kam sa ne­po­náh­ľaš, uží­vaš si každý prí­tomný oka­mih, až je ten po­cit stra­tena preč, pre­tože si uve­do­míš, že tento po­cit je niečo, čo ťa na­pĺňa a roz­ši­ruje tvoje ob­zory a strety s no­vou kul­tú­rou.

Na mo­jej ceste An­glic­kom som sa je­den deň pre­chá­dzala po pláži a mo­čila si nohy v stu­de­nej vode an­glic­kého po­bre­žia, na druhý deň som si vy­kra­čo­vala brit­ským vi­die­kom. Ďalší deň som sa pre­chá­dzala po lú­kach okolo gol­fo­vého klubu a cí­tila som, ako stále na mňa čaká niečo nové. Stále mi bolo málo. Vždy som ča­kala na ne­jaké nové dob­ro­druž­stvo, na nav­ští­ve­nie útul­nej ne­poz­na­nej ka­viarne, na ďal­šiu cestu vla­kom, na ho­cičo nové… niečo vo mne chcelo ob­ja­vo­vať ina­kosť.

Zdroj: pinterest.com

Zdroj: pin­te­rest.com

A toto ro­bia ces­to­va­teľky. Hľa­dajú ina­kosť. Po­čas ciest bude vždy v tebe niečo, čo ťa bude nú­tiť ob­ja­vo­vať tie iné, zau­jí­mavé a nád­herné časti miest, ktoré po­znajú iba tí, čo tam bý­vajú. Zrazu spoz­náš tie miesta, kde deti ute­kajú, aby sa skryli pred zrakmi svo­jich ro­di­čov. Spoz­náš miesta, ktoré dý­chajú tra­dí­ciou, kul­tú­rou a his­tó­riou.

Ma­pou sa ti stanú hviezdy noč­nej ob­lohy, bude to niečo, čo ti ob­čas pri­po­me­nie smer, kto­rým si si sa vy­brala, pre­tože v sku­toč­nosti sa ty stá­vaš tvor­com svo­jej vlast­nej mapy. Je to mapa, ktorá sa skladá z prí­be­hov a dob­ro­druž­stiev, ktoré pre­ží­vaš a o kto­rých bu­deš po­tom roz­prá­vať tým, čo sa budú pý­tať, ako bolo na ces­tách.

Zdroj: pinterest.com

Zdroj: pin­te­rest.com

Bu­deš ces­to­vať, aby si zis­tila kým si a zis­tíš to tak, že bu­deš ob­ja­vo­vať všetko okolo teba. A po­tom tak, ako tieto miesta za­ne­chajú niečo v tebe, aj ty za­ne­cháš kú­sok seba tam. Uro­bíš to preto, aby si mala vý­ho­vorku na ná­vrat, ale tak­tiež preto, aby si zis­tila, kým si sa opäť stala po ná­vrate do­mov. Bu­deš to ro­biť preto, aby si po­rov­nala to, ako ťa cesta zme­nila.

Na­učíš sa dô­ve­ro­vať tvo­jej in­tu­ícii, ktorá ti po­vie kam a čo ob­ja­vo­vať. Stra­tiť sa, bude pre teba zna­me­nať,  vi­dieť krásne miesta, uličky, lesy, ka­viarne, hory, mo­ria a lo­kálne miesta, kam sa bežný tu­rista len tak ne­dos­tane. Keď sa ne­známe a ne­ob­ja­vené stane pre teba niečo, čo ak­tívne hľa­dáš, keď bu­deš pri­jí­mať roz­dielne a ne­uve­ri­teľné kul­túry, keď sa bu­deš roz­prá­vať s lo­kál­nymi oby­va­teľmi a ne­bu­deš žiť v strese a upo­náh­ľa­nosti, ale bu­deš pre­fe­ro­vať spon­tánne, zá­bavné a dob­ro­družné vý­lety, vieš že nie si tu­ris­tka.

Si ces­to­va­teľka.

Komentáre