V žen­skej ka­belke náj­deš všetko. Od náh­rad­ného out­fitu, cez tehly až po celý ves­mír. Pod­statné je nájsť po­trebnú vec, v tú správnu chvíľu za čo naj­rých­lejší čas. Ta­kéto úlohy sú ob­čas nad naše su­per sily. Av­šak, aké sú tie dô­le­žité veci, ktoré majú v ka­belke vy­hra­dené miesto? Jej ob­sah predsa len mu­síme re­du­ko­vať, pre­tože Her­mi­oninu tašku ne­vlast­níme, aj keď po nej ešte stále úpen­livo tú­žime. U nás v ka­belke ur­čite náj­deš:

1. Te­le­fón, pe­ňa­ženka, do­klady

Plus pe­niaze, pre­ukážka do kniž­nice, fotka psieho mi­lá­čika (prí­padne iná), žu­vačky, karta na do­pravu, lieky od bo­lesti, zvä­zok kľú­čov (kľúč od vchodu, od bytu, od domu, od srdca bý­va­lého) s vkus­nou veľ­kou kľú­čen­kou, aby si ich vy­lo­vila v re­kord­nom čase, keď bu­deš mrz­núť pred dve­rami.large-1

2. Zrkadlo a vý­ber ži­votne dô­le­ži­tej koz­me­tiky

Ob­ľú­bený rúž, ďalší ob­ľú­bený rúž, zrkadlo aby si si ve­dela ap­li­ko­vať rúž, ko­rek­tor na kruhy pod očami, pú­der, bal­zam na pop­ras­kané pery- hlavne v zime či krém na su­ché ruky. Každá máme niečo. A každá to niečo so se­bou ne­us­tále vlá­čime. Par­fém, pre­tože žena bez par­fému je tak tro­chu nahá

3. Hre­beň

Do tejto ka­te­gó­rie tak­tiež spa­dajú sponky a rôzne gu­mičky do vla­sov. (Áno, tento sor­ti­ment má zá­zračnú ten­den­ciu sa strá­cať.)

4. Voda 

Voss ma ide­álnu fľašu do ka­belky. Táto di­zaj­nová fľaša je prak­tická a na­viac štý­lová. Vďaka šir­šiemu hrdlu fľaše si po vy­pití vody mô­žeš ro­biť vlastné li­mo­nády z ovo­cia, mäty či zá­zvoru. Je jed­no­duch­šie mať jednu fľašu ako si ku­po­vať denne jed­no­ra­zovú mi­ne­rálku v mäk­kom plaste.

Voss vodu kú­piš naj­vý­hod­nej­šie TUlarge

5. Na­bí­jačka na te­le­fón

Chceme alebo nie, mu­síme si pri­znať, že ži­jeme v dobe, kedy sa bez te­le­fónu ani ne­poh­neme. Aby si pre­d­išla stre­so­vej si­tu­ácii, hlavne pri dl­hých dňoch, je prak­tické mať pri sebe na­bí­jačku, či už kla­sickú alebo tú ex­ternú.

6.  An­ti­bak­te­riálny gél, vrec­kovky a iné hy­gie­nické po­treby

To všetko spadá do jed­nej ne­vy­hnut­nej, prak­tic­kej ka­te­gó­rie, kto­rej vy­uži­tie náj­deš kaž­do­denne.

7. Dážd­nik

Osobne by ma mama za tento bod ob­zvlášť po­chvá­lila. Tebe sa po­ďa­kujú zas ne­zmok­nuté vlasy.

8. Pero a diár

Všetky kon­takty, čísla, dá­tumy, myš­lienky, zá­pisky, po­známky sa nedá mať stále na pa­mäti. Plus možno sa ko­nečne od­hod­láš a na­pí­šeš od­kaz tomu vy­so­kému fe­šá­kovi, kto­rého stre­tá­vaš každé ráno v ob­ľú­be­nej ka­viarni.tumblr_o497nddvdf1u32h4qo1_500

Náš zo­znam je kom­pletný. Vše­tok tento chaos no­síme kaž­do­denne na ra­mene po celý deň. Nie­koľko ki­lové zá­va­žie má fun­kciu spl­ne­ného si­lo­vého tré­ningu. A čo ty? Bez akej veci sa po­čas dňa ne­za­obí­deš?

 

fo­to­gra­fie: tum­blr.com

co­ver foto: pin­te­rest

Komentáre