Kaž­dej z nás sa stane, že ob­čas na­stane deň (alebo hneď aj nie­koľko po sebe), keď sa ne­do­ká­žeme pri­nú­tiť niečo spra­viť. Ne­máme chuť, ná­ladu alebo mo­ti­vá­ciu. Spô­soby ako sa mo­ti­vo­vať k do­sia­hnu­tiu vý­sled­kov majú zá­klad v psy­cho­ló­gii a je možné ich sti­mu­lo­vať nie­koľ­kými spô­sobmi.

Ur­čite máš aj ty svoj spô­sob, kto­rým sa do­ká­žeš po­su­núť z bodu nič ne­ro­be­nia. Na kaž­dého pô­sobí niečo iné. Nie­koho mo­ti­vuje strach či vina z ne­do­kon­če­nia po­vin­ností, iných zase po­zi­tívne emó­cie, ktoré prídu v ko­neč­nom vý­sledku. Ak sa chceš in­špi­ro­vať k mo­ti­vá­cii, na­sle­du­júce 3 spô­soby sú pre teba!

1. Ver, že máš ne­ko­nečnú vôľu

Čo si pred­sta­víš, ak mys­líš na svoju mo­ti­vá­ciu? Vy­zerá tak, že sa ti po­stupne zni­žuje a ty sa cí­tiš una­vená? Tento po­hľad je cel­kom bežný a práve on je zod­po­vedný za to, že tvoja mo­ti­vá­cia po­tom klesá aj v sku­toč­nosti. Štú­diá v roku 2017 zis­tili, že ak ľu­dia ve­ria ne­vy­čer­pa­teľ­nej sile svo­jej vôle, ktorá má ne­ko­nečný zdroj, je me­nej prav­de­po­doné zni­žo­va­nie ich mo­ti­vá­cie. Tak­tiež sa zis­tilo, že ak ľu­dia svoje úlohy po­čas dňa me­nili, ne­mali chuť vzdať ich do­kon­če­nie na­roz­diel od tých, ktorí sa jed­nej úlohe ve­no­vali celý deň. Sú­visí to s tým, že mo­zog zaujme nová zmena. Takže ak pra­cu­ješ na nie­čom, čo ti za­be­rie ešte veľa času, skús si čin­nosti po­čas dňa ob­mie­ňať. Pred­stav si svoju mo­ti­vá­ciu ako stále be­žiaci mo­tor a nie po­ná­ra­júcu sa loď.

2. Zmeň svoju stra­té­giu

Čo udrží ľudí mo­ti­vo­va­ných? To bola otázka, pre ved­cov, ktorí si všimli to, čo sme už mnohí za­žili: na za­čiatku aké­ho­koľ­vek pro­jektu sme veľmi mo­ti­vo­vaní, ale to po­stupne upadá. Dô­vo­dom podľa už spo­mí­na­nej štú­die je to, že ak sme už nie­kde v strede úlohy, za­čne sa nám zdať ná­ročná a mení sa zdroj mo­ti­vá­cie. To zna­mená, že sa na­prí­klad za­čneš učiť po ta­lian­sky, keďže ti to príde skvelé a si z toho nad­šená. Ale ča­som sa ti zdá ja­zyk ná­ročný a tvoja mo­ti­vá­cia už roz­hodne nie je taká ako na za­čiatku. V tom čase sa tvoja mo­ti­vá­cia mení z po­zi­tív­nej na ne­ga­tívnu – strach z toho, že sa ti budú ka­ma­ráti, kto­rým si toľko o svo­jom učení roz­prá­vala vy­smie­vať, ak na tej do­vo­lenke v Ríme ne­po­vieš ich ja­zy­kom ani slovo. Aby si sa vy­hla tejto zmeny na pol­ceste, skús sa na­ozaj nie­kde v po­lo­vici tvo­jich úloh ne­jak mo­ti­vo­vať. Ak to bola na za­čiatku ra­dosť a nad­še­nie, v po­lo­vici si po­vedz, že sa od­menu si kú­piš na­prí­klad tie šaty, ktoré už tak dlho oku­ká­vaš! Ta­káto po­zi­tívna zmena a nová mo­ti­vá­cia ti uľahčí do­kon­če­nie úlohy.

3. Po­uži okam­žité od­meny

Psy­cho­ló­go­via tvr­dia, že aj malé od­meny sú dô­le­žité. Po­má­hajú tomu, aby mo­ti­vá­cia v prie­behu úlohy os­tala ne­menná. Ľud­ský mo­zog mi­luje od­meny a ak spá­jame prácu s dob­rými po­citmi, osta­neme plní ener­gie. Kľú­čové sú však okam­žité od­meny, aby sme ve­deli, že sú za spl­ne­nie ur­či­tej úlohy a mo­zog si ich ne­môže spo­jiť  s ni­čím iným. Sa­moz­rejme, od­meny mu­sia zod­po­ve­dať nášmu cieľu. Ak sa sna­žíš na­šet­riť na do­vo­lenku, ne­kú­piš si predsa za prvú ušet­renú stovku drahú ka­belku. Keď sa ti v ži­vote po­staví do cesty pre­kážka, urči si, ako sa od­me­níš, až ju pre­ko­náš. A ak to zvlád­neš, okam­žite tak aj sprav.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre