In­ter­net je plný ľudí, plný zá­had­ných ľudí a každý v sebe skrýva niečo zá­hadné, ta­jomné. Tieto veci len tak ľahko ne­zis­tíš pri úplne bež­nej kon­ver­zá­cií. Možno si iba mys­líš, že o tom člo­veku vieš veľa, no opak je prav­dou.
A pravda, skôr či ne­skôr, vždy vy­jde na­javo. Všetko za­čína vždy tak ne­vinne, no daj si po­zor na to, s kým, kedy a ako.
In­ter­ne­tové zo­znamky po­nú­kajú akési od­re­a­go­va­nie, možno únik pred re­a­li­tou. Ale hlavne tam náj­dete mnoho ľudí či už tvo­jich bu­dú­cich pria­te­ľov alebo aj, bo­hu­žiaľ, ne­chutné zvery.

pe­xels.com

Za­čína to kla­sic­kým Ahoj. Pred­sta­ve­nie, pár otá­zok, spoz­ná­va­nie sa. Na­stane chvíľa, keď kvôli do­tyč­nému pre­se­díš celé noci on­line v chate, ktorý za­čína na­be­rať možno vyšší le­vel. A ráno? Ráno ako prvé kon­tro­lu­ješ mo­bil, pri­jaté správy alebo zmeš­kané ho­vory. A znova za­čína ten istý ko­lo­beh. Asi to po­znáš, keď si s nie­kým za­čneš roz­umieť a pri­tom ste sa ni­kdy pred­tým ne­vi­deli. Akoby ste boli dl­ho­ročný pria­te­lia. Ne­daj sa ale okla­mať. Ni­kdy.
V tom člo­veku jed­no­du­cho vi­díš oporu, pria­teľ­stvo, po­moc. Čo je na jed­nej strane fajn…
Akosi už bežná on­line ru­tina ne­stačí a do­hod­nete sa na cel­kom ne­vin­nom stret­nutí. Možno ma­lej pre­chádzke, káve alebo zmrz­line, čo vaše „pria­teľ­stvo“ iba zo­celí. Všetko ide podľa plánu, veď prečo by mala oby­čajná pre­chádzka do­pad­núť zle? Ve­rím mu predsa. Zdá sa, že je v po­hode. Presne ako som si mys­lela…malá pre­chádzka ešte ni­koho neZNÁ­SIL­NILa.

pe­xels.com

No daj si po­zor…
s kým ideš von,
s kým si sad­neš do auta,
komu zve­ríš svoje ta­jom­stvá,
A o kom si mys­líš, že je vlastne cel­kom oby­čajný člo­vek.

Komentáre