„Glu­teus ma­xi­mus“ je naj­väčší sval ľud­ského tela a je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších  sva­lov spod­nej po­lo­vice tela. Silný a vy­pra­co­vaný za­dok je zá­kla­dom pre vý­kon­nosť a dobré zdra­vie, mimo toho, že to aj su­per vy­zerá.

Nie kaž­dej z nás sa však darí ho vy­pra­co­vať.

Naj­čas­tej­ším omy­lom je, že naj­lep­ším cvi­kom na za­dok sú drepy. Nie je to síce úplne omyl a drepy sú asi naj­dô­le­ži­tejší cvik zo všet­kých, pri­márne však pri nich vy­uží­vaš svoje kvad­ri­cepsy.

Ak si čí­taš tento člá­nok, pre­tože ťa táto prob­le­ma­tika trápi, prav­de­po­dobne spa­dáš do jed­nej z týchto ka­te­gó­rií:

 • Tvo­jím cie­ľom je mať práve dobrý za­dok, a preto sa na to za­me­ria­vaš.

V tomto prí­pade ti mô­žem od­po­ru­čiť je­dine knihu Breta Con­tre­rasa – Strong Cur­ves. Nič lep­šie k da­nej prob­le­ma­tike ne­náj­deš, resp. ne­náj­deš efek­tív­nejší tré­nin­gový plán. V na­šich kon­či­nách je tro­chu prob­lém ju zo­hnať, vy­skú­šaj as­poň po­nuku čes­kých e-sho­pov.

 • Tvo­jím cie­ľom je vše­obecne pekné telo, no chceš na za­dok tro­chu pri­dať.

Cviky na za­dok mô­žeš pri­dať prak­ticky po kaž­dom kla­sic­kom tré­ningu. Platí to, čo vždy. Ide­álne 3 sé­rie po 12 opa­ko­vaní a váha, ktorá pre teba ne­bude prí­liš ľahká. Po­tom si už stačí vy­brať len z týchto cvi­kov.

 • Bar­bell hip th­rusts
 • Glute brid­ges
 • Cable pull-th­roughs
 • Clams­hell
 • Ab­duc­tor ma­chi­nes
 • Side-ly­ing leg rai­ses
 • Cable hip ab­duc­tion and ad­duc­tion
 • Ro­ma­nian and Sin­gle-leg Ro­ma­nian de­ad­lifts
 • Don­key kicks
 • Glute-ham raise
 • X-band walks

Komentáre