Mi­lej žene, ktorá si ne­myslí, že je krásna aj bez make-upu.

Viem ako sa cí­tiš. Každé ráno vsta­neš skôr, aby si sa stihla na­ma­ľo­vať. Ra­ňajky vy­ne­cháš, pre­tože je pre teba dô­le­ži­tejší make-up, ako jedlo. Tvoje prvé kroky vedú do kú­peľne, kde trá­viš naj­viac času.

Svoju ru­tinu si sa na­učila na­spa­mäť a ne­vieš si pred­sta­viť deň, kedy by si na sebe ne­mala mať špi­rálu a pú­der.

Tak ja ti niečo po­viem, drahá. Ak sa ma­ľu­ješ pre seba, je všetko v po­riadku. Ak sa ma­ľu­ješ preto, pre­tože chceš, je to v po­riadku. Ak sa ma­ľu­ješ, pre­tože sa ti to páči a cí­tiš sa po­hodlne, sú­hla­sím s te­bou.

zdroj: Photo by Ana­lise Be­ne­vi­des on Unsp­lash.com

No nie je správne sa do make-upu nú­tiť. Nie je správne, ak sa ma­ľu­ješ len preto, pre­tože ti nie­kto niečo po­ve­dal. Nie je v po­riadku, ak sa ma­ľu­ješ kvôli os­tat­ným.

Je to tvoja tvár, tvoja po­kožka, tvoje oči, tvoje pery…nie ich. Nie sú te­bou, aby ťa mohli hod­no­tiť. Nie sú v tvo­jej koži, aby mohli ve­dieť, či sa cí­tiš lep­šie s make-upom alebo bez.

Bez pre­mýš­ľa­nia ti po­viem, že sa ne­pot­re­bu­ješ ma­ľo­vať. Ne­vi­dela som ťa, ne­vi­dela som tvoju fotku a do­konca ťa ani ne­po­znám, no som si toho istá. Ne­pot­re­bu­ješ make-up na to, aby si bola krásna alebo aby si do­ká­zala ľu­ďom, že za to sto­jíš. Na to, aby si sa cí­tila dobre po­tre­bu­ješ len úsmev a okolo seba dob­rých ľudí. Tých ľudí, ktorí po­znajú tvoje pravé ja, bez ohľadu na to, či máš alebo ne­máš make-up.

Pravá krása nie je o tom, či si zla­díš od­tieň rúžu s ob­le­če­ním, ale o tom, ako sa sprá­vaš k ľu­ďom. Pravá krása nie je o tom, aké dlhé mi­hal­nice máš, ale ako úp­rimne sa do­ká­žeš usmiať. Pravá krása nie je o tom, či stih­neš do od­chodu au­to­busu za­mas­ko­vať všetky vy­rážky, ktoré máš, ale o tom, či do­ká­žeš byť k ľu­ďom milá a lás­kavá.

Komentáre