Naše slová a myš­lienky majú ob­rov­skú moc. Možno si nie­kedy ani ne­uve­do­mu­ješ, že to, čo po­vieš alebo si na to po­mys­líš, ovplyv­ňuje tvoju ná­ladu a po­stoj k da­nej veci.

Pri­ná­šame ti zo­znam 9-tich fráz, ktoré po­u­ží­vaš každý deň, bez toho, aby si nad nimi pre­mýš­ľala. Pri­ná­šame ti ná­vod ako sa ich zba­viť a na­hra­diť ich prí­jem­nej­šími a lep­šími slo­vami.

Pre­staň roz­prá­vať:

  1. „Ja mu­sím.“

Rob, čo chceš. Tvoj ži­vot je len tvoj a ni­koho iného. Ty ne­mu­síš nič. Na to si pa­mä­taj. Skús si na­miesto toho po­ve­dať:„Chcem to spra­viť.“ „To by bolo pekné,…“ „Bolo by su­per, keby…“

  1. „Som vinný.“

Pri­znaj si koľko krát sa ob­vi­ňu­ješ z toho, že sa niečo stalo? Ale kto po­ve­dal, čo je dobré a čo je zlé? Nie sú tu žiadne prob­lémy, chyby, skla­ma­nia. Sú tu iba prí­le­ži­tosti. Ak to bu­deš brať ako niečo, čo ťa po­súva ďa­lej, zrazu uvi­díš, že sa to zmení na po­zi­tívnu vec v tvo­jom ži­vote. Takže od­te­raz už len: „Toto je moja prí­le­ži­tosť.“ 🙂

unsp­lash.com

  1. „Pre­páč.“

Áno, ospra­vedl­ňo­vať sa treba. Ale iba za niečo, čo si spô­so­bila ty sama. Ospra­vedl­ňuj sa iba ľu­ďom, ktorý sú ti blízky. Pre­mysli si, či je sku­točne tvoje pre­páč ospra­vedl­ne­nie tvo­jich alebo jeho skut­kov. Ne­o­spra­vedl­ňuj sa ľu­ďom, ktorí po­ni­žujú iných alebo do­konca teba. Ta­kým ľu­ďom rad­šej po­vedz (po­mysli si): „Cí­tim tvoju bo­lesť.“

  1. „Ne­mô­žem.“

Ale áno, mô­žeš. Do­ká­žeš všetko, čo si zau­mie­niš. Ak si vo­pred po­vieš, že to a to ne­mô­žeš, je jasné, že si to už od­sú­dila na ne­ús­pech a ani to ne­vys­kú­šaš. Všetko je možné a ak to do­ká­zali iní, do­ká­žeš to aj ty a ešte oveľa viac ako si vô­bec mys­líš. Za­čni tomu ve­riť a slo­víčko ne­mô­žem zmeň na mô­žem.

  1. „Skú­sim.“ alebo „Uro­bím, čo mô­žem.“

Tý­mito slo­vami vná­šaš do seba ne­is­totu. Buď od­hod­laná. Pra­cuj a rob všetko lep­šie ako včera. Bo­jíš sa chýb, zly­ha­nia? Za­čni si ve­riť a opa­ko­vať slová: „Ja to uro­bím.“

unsp­lash.com

  1. „Ne­mám čas.“

Úp­rimne si po­ve­dzme, na­ozaj ne­máš čas? Skús si na chvíľu pre­hrať svoj deň a po­roz­mýš­ľaj či sku­točne po­tre­bu­ješ na Ins­ta­grame, Fa­ce­bo­oku, Snap­chate a ne­viem ešte na čom, trá­viť toľko času. Na­ozaj ne­máš čas alebo si len pól dňa pre­le­žala v po­steli so za­pnu­tým se­riá­lom? Skôr ako zase po­u­ži­ješ zá­zračnú for­mulku „ne­mám čas“, za­mysli sa nad tým či ho sku­točne ne­máš a po­vieš to len preto, aby si sa vy­hla ne­ja­kým ak­ti­vi­tám a práci.

  1. „Som una­vená.“

Slová ako únava a una­vený sú slová s ne­ga­tív­nym pod­tó­nom. Čo keby si na­miesto týchto slov po­ve­dala: „Po­tre­bu­jem od­po­či­nok.“ Cí­tiš tú zmenu? Po­ču­ješ ako lep­šie a po­zi­tív­nej­šie znie slovo od­po­či­nok? Skús túto vetu po­u­ží­vať as­poň týž­deň a uvi­díš ako sa zmení tvoj po­stoj.

  1. „Ne­za­slú­žim si to.“

Za­slú­žiš si to. Za­slú­žiš si všetko. Všetko, čo len chceš. Ko­niec prí­behu.

unsp­lash.com

  1. „Všetko je zlé.“

Všetko je zlé len preto, lebo ty si sa za­budla te­šiť z ma­lič­kostí. Lebo si sa za­budla po­ze­rať na tie oby­čajné veci ako na dary. Skús sa na chvíľu po­zrieť na svoje dni a vlastne zis­tíš, že to až také hrozné nie je. Že aj to zlé je vlastne na niečo dobré a vy­tvára to ba­lans v tvo­jom ži­vote. Biela ne­exis­tuje bez čier­nej, tak ako čierna ne­exis­tuje bez bie­lej. Všetko má dve strany a je len na tebe, na ktorú stranu sa po­ze­ráš.

Komentáre